Sdílet
 

Chyby při provádění zateplování budov

Datum vydání: 18.10.2006 | autor:
V dnešní době se stalo zateplování obvodových plášťů budov velkou módou. Se zateplením různých objektů se nám roztrhl ''pytel''. Ale pokládám otázku: zda-li je dodatečná tepelná izolace (DTI) = zateplování, to prvořadé, co nás trápí i v oblasti úspor energie? Ano, zateplení se jeví dnes jako optimální řešení při ochraně staticky nosné konstrukce (obvodových stěn) a současně nám DTI spoří peníze na vytápění. Ale návratnost oproti ostatním stavebně technickým řešením (okna, topení, TUV, střecha) je podstatně delší. Pokud se ale po všech úvahách a rozborech rozhodnou pro DTI zateplením, je nutné, aby tento nevratný proces a dosti velká investice byly velmi zodpovědně a profesionálně provedeny. Proto chci na pár řádcích upozornit na složitosti, technické detaily a hlavně chyby, kterých se dopouštějí investoři, ale hlavně provádějící firmy při provádění DTI - zateplování.
Foto RENOP - stavby, spol. s r.o.
Foto RENOP - stavby, spol. s r.o.
Projektová a předrealizační příprava
Prvním krokem každého investora zateplení by měl být audit. Audit zmapuje stávající stav objektu z více hledisek, navrhne možná řešení a z těchto, vzhledem ke konkrétní situaci a času, vybere tu nejoptimálnější variantu. Cenová relace zpracování auditů vůči vlastní realizaci je zanedbatelná a přitom je nejdůležitějším krokem.

V případě, že investor odmítne audit, naskýtá se další krok, a to kvalitní projekt zohledňující, mapující a navrhující řešení konkrétního problému. Projekt samozřejmě musí obsahovat jak textovou část, kde popíše řešení stávající situace včetně tepelného, vlhkostního, statického, požárního a hygienického posouzení, tak výkresovou část, kde současně řeší vlastní vlastní zateplení a související práce (hromosvody, klempířina, komplexnost prací atd.).

Dalším krokem investora by mělo být řízení se SÚ příslušného ÚMČ (stavební ohlášení, stavební povolení).

V dalším kroku, poslední dobou jevící se jako nejdůležitější, je výběr dodavatelské firmy s reálnými zkušenostmi v realizaci zateplování, a tím dlouhodobými zárukami.

Používaný materiál - skladba, kvalita, postupy
S vybranou (kvalitní a zkušenou) dodavatelskou firmou souvisí i dodávaný kontaktní zateplovací systém (KZS). Samozřejmostí je certifikovaný jako celek. V nabízené cenové nabídce - kalkulaci by měl být KZS podrobně popsán do jednotlivých komponentů - kontrolovatelných později na stavbě.

Nesmí chybět doplňující materiály a práce = AL lišty rohové, zakládací, dilatační, začišťovací apod., hromosvody, klempířské práce, úprava podkladu, lešení, skladování materiálu atd. Dodavatelské firmy by měly mít i osvědčení o zaškolení montáže KZS nositelem nebo výrobcem KZS.

Navrhovaný časový plán realizace zateplení musí obsahovat i technologické přestávky, rezervy na nepřízeň počasí a návaznosti na doplňující práce. Je nutné, aby investor ověřil kvalitu dodavatelské firmy osobní prohlídkou referenčních staveb, které mu dávají větší záruku solidnosti stavební společnosti.

Vlastní realizace KZS
 1. podklad – chyby:
  - zanedbání úpravy (přípravy) vadného podkladu může mít za následek degradace DTI -  zateplení
  - nerovnost max. 10 mm/2 mb
  - špatný vlhkostní režim v původní obvodové konstrukci
  - odstranění nebo úprava původních nátěrů, obkladů, nástřiků, maleb
  - zohlednění funkčnosti vnitřních prostor - kuchyně, koupelny, suterény, balkonové stěny apod.

 2. doplňující práce – vady:

  hromosvody
  - neprodlužování konzol a neprovádění odsazení svodů hromosvodů
  - neobnovení napojování odpojených svodů, nezajišťování rezervních zpráv
  - při osazování nových konzol až po ukončení stěrkových a konečné povrchové úpravy se neprovádí potřebná opatření proti průniku vody do systému (např. tmelení silikonem)
  - nedostatečné přichycení nových konzol
Foto RENOP - stavby, spol. s r.o.
Foto RENOP - stavby, spol. s r.o.
klempířské práce
- nedostatečné přesahy okapnic nového oplechování
- nevyhovující způsoby připevňování nového širšího oplechování, včetně přikrývání stávajících výtokových otvorů v okenních rámech
- neprovádění klempířských spojů a nesprávné spády oplechování
- nevyměňuje se oplechování (nejčastěji u atikových nadezdívek)
- olupování nových nátěrů oplechováním při aplikaci nevhodných typů barev na  nezoxidované pozinkované povrchy
- nesprávná řešení napojování oplechování na nová zateplená či nezateplená ostění okenních nebo dveřních otvorů, nesprávný tvar oplechování v těchto místech
- neodsazování aneb nedostatečné odsazování dešťových svodů od povrchů zateplovaných fasád
Chyby při vlastní realizaci jednotlivých vrstev ZS – DTI
 • I. Zakládací, ukončující a ztužující lišty
  - nesprávná šířka v souvislosti s tloušťkou izolantu
  - vodorovnost, svislost, chybné vzájemné napojení
  - nesprávné používání různých typů
  - nepoužití na všech expandovaných místech
  - chybné napojení na armovací vrstvu v ploše
 • II. Lepící vrstva - ''chemické kotvení''
  - tmel není nanesen v dostatečné ploše a tloušťce
  - nedostatečné přitlačení izolantu k podkladu
  - stávající konstrukci
  - nedostatečné spojení podkladu a tmelu
Foto RENOP - stavby, spol. s r.o.
Foto RENOP - stavby, spol. s r.o.
 • III. Tepelný izolant
  - principiálně chybný výběr typu izolantu (fasádní polystyrén PBS-S 20, fasádní minerální vata -  kolmé vlákno, extrudovaný polystyrén, apod.)
  - chybný návrh tl. izolantu - snížení účinnosti tepelného izolování
  - nesprávné kladení izolačních desek (na vazbu, rohy převazovat, vč. špalet, nerovnosti, apod.)
  - desky se musí klást na ''čistý'' sraz - styk (bez vyplňování stěrkovým tmelem)
  - neoznačování důležitých vedení z podkladní konstrukce
  - nutnost zateplování špalet a parapetů
 • IV. Hmoždinkování - ''mechanické '' kotvení
  - nutné dodržovat počet hmoždinek i v závislosti na výšce KZS
  - nedostatečná délka kotev. hmoždinek
  - nesprávný výběr typu hmoždinek v závislosti na podkladu
  - nedostatečné zatlučení do tepelného izolantu
  - principiální a nesprávné rozložení hmoždinek v ploše detailu
 • V. stěrková - výstužná vrstva
  - nekvalitní a celoplošné nanesení štěrkové hmoty v dostatečné tloušťce
  - nekvalitní vtlačení armovací a výstužné síťoviny
  - nedostatečné navazování překrývání jednotlivých pásů síťoviny
  - neprovedení diagonálního vyztužení pásky v rozích výplň. otvorů
  - nedotažení armovací vrstvy k detailům
  - nekvalitní a nedostatečné překrytí síťoviny stěrkovou vrstvou
  - není brán ohled na klimatické podmínky (přímé sluneční záření, déšť, apod.)
  - nepřiznávání dilatací
  - nepancéřování = nezdvojování armovací vrstvy ve velmi exponovaných místech nebo při zatížení vrstvy obkladem
  - necitlivé přebrušování zatvrdlé armovací - stěrkové vrstvy
 • VI. Konečná povrchová úprava (KPU), podklad pro KPU
  - neaplikace penetračního nátěru před nanášeným KPU
  - nepoužití kvalitního materiálu - jednobarevnost
  - nerovnoměrná struktura - zrnitost
  - nerovnost, nedostatečná vrstva KPU
  - nenapojování KPU při technologických přestávkách a při rozdílných barevných odstínech
  - nezvládnutí napojování na větších plochách a rozích
  - při nátěrech nutnost minimálně 2 vrstev barvy v příslušném ředění
  - provádění prací při nevhodných klimatických podmínkách
  - nekvalitní (nebo vůbec žádné) provedení pružných spojů silikonovým tmelem (styky KZS s  ostatními konstrukcemi)
  - chybná úprava prostupů systémem
  - neopomenout konečnou úpravu doplňujících prací a prvků
  - neodborné zásahy do již hotového KZS
 • Závěr – shrnutí
  Z těchto ve stručnosti popsaných, chyb a vad, při provádění DTI -  zateplením jasně vyplývá, že realizace zateplování staveb je velmi složitá operace a proces náročný na  preciznost a zodpovědnost vlastních pracovníků a také kontroly ze strany managementu a investora. Důležité jsou všechny kroky procesu zateplování:
  • předprojektová a projektová příprava
  • výběr kvalitního dodavatele
  • výběr kvalitního KZS
  • - vlastní realizace DTI - zateplení
  • řešení a dokončení detailů
  • předání díla a vlastní funkce KZS
  Poznámka autora:
  Dnes, kdy chcete provádět zateplování každá stavební firma bez zkušeností, nezávidím investorům rozhodování při výběru jak kvalitního KZS, tak solidní odborné prováděcí firmy; ale přeji jim, aby při svém rozhodování měli zdravý rozum a citlivý přístup. Navrhuji a doporučuji všem investorům ''najímat'' si kvalifikované stavební dozory - specialisty, odborníky v oblasti TOB, kteří budou kontrolovat kvalitu a postupy prováděného díla = zateplení (finančně se jistě vyplatí).

  V závěru doporučuji investorům, ale i dodavatelským firmám pro kvalitní rozhodování, navrhování a provádění zateplování ''perfektně'' a profesionálně zpracovanou ''Příručku pro navrhování a provádění - kontaktních zateplovacích systémů (KZS)'' od Machaty, Šály, Svobody z r. 1998.
  RENOP - stavby, spol. s r.o.

  RENOP - stavby, spol. s r.o.

  Brno, Tuřanka 115, 627 00
  Tel: 5 481 830 056
  E-mail: renop-brno@renop-brno.cz
  Sdílení článku

  Sdílejte na sociálních sítích

  RENOP - stavby, spol. s r.o.

  Brno - Slatina, Tuřanka 115, 627 00
  Tel: 5 481 830 056
  E-mail: renop-brno@renop-brno.cz

  Vybíráme články

  Ohodnoťte článek kliknutím:
  Diskuze na téma "Chyby při provádění zateplování budov"

  Buďte první a napište komentář k  "Chyby při provádění zateplování budov"

  NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
  Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE