Jak postupovat při ohlášení stavby domovní ČOV BioCleaner®

V tomto článku se dozvíte, proč koupit čistírnu BioCleaner® od společnosti ENVI-PUR, s.r.o. a co všechno budete potřebovat při ohlášení stavby domovní ČOV.

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. http://www.envi-pur.cz/cz/ vyrábí, prodává a instaluje malé domovní čistírny odpadních vod, do jejichž vývoje vložila své bezmála 20leté zkušenosti. Během uplynulých let společnost prodala po celém světě více než 15 000 domovních čistíren odpadních vod BioCleaner®.
Čistírny BioCleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domovní čistírny odpadních vod ENVI-PUR jsou v souladu s požadavky moderního bydlení - umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.
Nejnovější trendy v oblasti čištění vody se ubírají směrem k membránovým technologiím. Domovní čistírna odpadních vod BioCleaner® s membránou funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Úprava vody je díky vybudované membráně kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s dešťovou vodou a může být použita jako užitková voda v domácnosti a zároveň náklady na vyčištění odpadní vody jsou stále velice nízké.

Proč čistírnu BioCleaner®?

 • Firma ENVI-PUR, s.r.o. má zkušenosti s výrobou domovních čistíren odpadních vod od roku 1993. Vyrobila už více než 15 000 domovních ČOV.
 • V České Republice společnost spolupracuje s více než 30 regionálními partnery http://www.envi-pur.cz/cz/obchodni-zastupci/. Je tak zajištěn optimální kontakt se zákazníkem při nákupu a servisu zakoupené domácí čističky odpadních vod.
 • Domovní ČOV prodává firma ENVI-PUR do celé Evropy, o čemž svědčí více než dva tisíce spokojených zákazníků v zahraničí a dalších cca 30 zahraničních obchodních zástupců.
 • Domovní čistička odpadních vod BioCleaner® je certifikovaná dle normy ČSN EN 12566-3+A1 a její funkčnost byla ověřena na zkušebním polygonu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. Protokol o počáteční zkoušce výrobku vydal Technický a zkušební ústav stavební v Praze. Proto mohou být naše výrobky označeny značkou CE.
 • Firma ENVI-PUR, s.r.o. získala následující certifikáty pro systém managementu kvality ISO 9001:2008, systém environmentálního managementu ISO 14001:2004 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2007.
 • Technologie BioCleaner® byla vyvinuta firmou ENVI-PUR, s.r.o. a je celosvětově patentově chráněná.
 • Technologie BioCleaner® byla navržena a vyrobena tak, aby byla zajištěna maximální jednoduchost a eliminace všech mechanických komponentů uvnitř domácí ČOV, které mohou způsobovat provozní problémy.
 • Odborníci z ENVI-PUR neustále sledují nejnovější trendy ve světě, které aplikují do vývoje nových produktů a technologií.
 • BioCleaner® disponuje nejvhodnějším systémem řízení domácí čistírny odpadních vod (mechanický časový spínač, elektronický časový spínač či řídicí jednotku).
 • Řídicí jednotka mimo koordinace chodu dmychadla zajišťuje automatické čištění dosazovací nádrže, což znamená méně práce pro zákazníka, kterému tak odpadá manuální čištění. Dále umožňuje snadné změny chodu čistírny, při přechodu na víkendový nebo prázdninový provoz, eviduje provozní a poruchové hodiny a za příplatek dokážeme zajistit dodání zařízení signalizující výpadek dodávky vzduchu do vaší ČOV.
 • Všechna zastropení čističky odpadních vod pro domácnost jsou pochozí.
 • Aby byl zamezen neoprávněný přístup do prostoru čistírny vod, ENVI-PUR dodává zamykání zastropení ČOV dle přání.
 • Bezproblémové a tiché dodávky vzduchu zajišťují vysoce kvalitní membránová dmychadla značky SECOH.
 • Při výrobě jsou použity kvalitní výrobky z prvoplastu (ENVI-PUR nepoužívá recyklovaný plast). Domovní čistírna odpadních vod ENVI-PUR, s.r.o. má stěny vyrobené z desky o síle 8 mm. 

Rady a tipy pro ty Vás, které zbudování domovní čistírny čeká

Abyste se při stavbě a používání domovní čistírny odpadních vod vyhnuli pokutě za nelegální stavbu nebo znečišťování vodních toků, je potřeba před zahájením stavby o vašem záměru informovat úřady a získat povolení daná zákonem. V tomto článku se podíváme na to, které dokumenty a povolení budete potřebovat k vybudování domácí čistírny odpadních vod a kde je získáte.
Legislativa upravuje dvě možnosti, jak informovat úřady o plánu zřídit na svém pozemku čistírnu odpadních vod – podání žádosti o stavební povolení a ohlášení stavby.
Ohlášení stavby vodoprávnímu úřadu podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. postačuje „k provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu“. Tyto podmínky splňují všechny domácí a v závislosti na kapacitě i část kontejnerových čistíren z naší nabídky.
Formuláře pro ohlášení si můžete vyzvednout na příslušném obecním úřadě, popřípadě si ho můžete stáhnout na jeho internetových stránkách. Aby ohlášení splňovalo potřebné náležitosti, budete vedle samotného formuláře potřebovat další dokumenty.

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod musí obsahovat:

Náležitosti podle stavebního zákona
Podle tzv. vodního zákona, se při ohlášení stavby přiměřeně přihlíží k podmínkám, které klade stavební zákon. Doporučujeme, abyste se o konkrétních podmínkách a dokumentech, které bude nutné při ohlášení předložit, informovali na příslušném vodoprávním úřadu. Pravděpodobně budete potřebovat tyto dokumenty:
 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku
 • souhlasná stanoviska dotčených orgánů (Kromě níže uvedených orgánů, můžete potřebovat například i stanovisko Národního památkového ústavu, plánujete-li stavět v památkové rezervaci nebo památkové zóně.)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům, na nichž bude ČOV stát
Projektovou dokumentaci

Projektovou dokumentaci podle podmínek daných stavebním zákonem vám může zpracovat autorizovaný projektant vodohospodářských staveb. Jejich seznam naleznete na webových stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Stanovisko správce povodí

Formuláře k žádosti o stanovisko správce povodí naleznete u příslušeného správce povodí – Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Moravy a Povodí Odry (mapku jednotlivých povodí a kontakty na jejich správce naleznete ZDE, rozcestník na jednotlivé weby správců povodí najdete ZDE.

Vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod do povrchových vod

Plánujete-li vyčištěnou vodu z ČOV vypouštět do povrchových vod – potoků, řek či dešťových odtokových kanálů, budete potřebovat vyjádření příslušného správce vodního toku. Správce vodního toku může být podle umístění pozemku, kde chcete provozovat čistírnu, buď jeden z výše uvedených správců povodí, Lesy České republiky, správy národních parků, obce, Ministerstvo obrany nebo další subjekty. Kdo je správce konkrétního vodního toku, můžete jednoduše zjistit pomocí interaktivní mapky Centrální evidence vodních toků.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do podzemních vod

V případě, že se plánujete zbavovat vody z čistírny vsakem do půdy, budete potřebovat provést hydrogeologický průzkum a vyjádření hydrogeologa. Seznam osob pověřených provádět tyto úkony, naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Provozní řád ČOV

Provozní řád čistírny dostanete spolu s návodem k obsluze od výrobce či prodejce.

Plánujete-li k čištění vody používat domovní čistírnu odpadních vod, doporučujeme vám kontaktovat nejprve příslušný vodoprávní úřad.

Zde můžete získat další upřesňující informace – v některých případech může být vodoprávní úřad benevolentnější a bude mu stačit méně dokumentů, někdy může požadovat ještě další písemnosti a potvrzení.

V případě dotazů k jednotlivým produktům nás neváhejte kontaktovat na envi-pur@envi-pur.cz, na telefonu +420 381 203 211 nebo nás navštivte v naší hlavní kanceláři a výroba v Soběslavi, Wilsonova 420.