Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Jak uspořit energii v panelových domech IV. díl

Datum vydání: 21.04.2005 | autor:
V posledním dílu seriálu „Jak uspořit energii v panelových domech“ jsme se zaměřili na problematiku úsporného řešení výtahů a dalších spotřeb energií, osvětlení a společné spotřebě elektrické energie v panelovém domě.
Opravy panelových bytových domů představují technicky, organizačně, ale zejména finančně značně složitý proces. Jak tyto opravy financovat, na co lze podporu získat, její výši a postupy při poskytování podpory? To vše se dozvíte v článku, který vám předloží i seznam bankovních institucí poskytujících úvěry v rámci programu PANEL.

Řešení výtahů a dalších spotřeb energií

Foto ECČB.
Foto ECČB.

Výtahy
V České republice je v provozu více než 40 000 výtahů v panelových domech, což je asi 50% všech existujících výtahů. Bez výtahů by se kvalita života značně zkomplikovala, což se týká zvláště obyvatel panelových domů. Většina těchto výtahů je v provozu 20 - 30 roků a neodpovídá standardům bezpečnosti. Pro výtahy platí ČSN EN 81-1,ČSN EN 12016 a nařízení vlády č. 14/1999 Sb.

Výtahy patří mezi zařízení s vysokým stupněm provozního rizika, pro které je v právním řádu ČR používán pojem vyhrazená technická zařízení.
Možná bezpečnostní rizika jsou u konstrukcí nových výtahů eliminována nutností dodržení základních požadavků uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 14/1999 Sb. V praxi by to mělo znamenat pokud možno výměnu všech rizikových částí a prvků výtahů. Z hlediska úspor energie se doporučuje instalace frekvenčního řízení provozu výtahů.

Osvětlení a společná spotřeba el. energie
Za povšimnutí stojí osvětlení společných prostor, které je ve většině případů žárovkové. Toto zařízení svým dlouhodobým používáním představuje významnou část společné spotřeby elektrické energie.
Možnost úspor spočívá především v používání úsporných zdrojů, v čištění osvětlovacích těles a ve správné volbě typu svítidel pro daný účel.
Další možností je regulace rozsahu a doby osvětlení, které lze dosáhnout následujícím způsobem:
  • a) instalací pohybových prostorových čidel na schodištích objektu případně osvětlovacích těles s těmito čidly,
  • b) instalací pohybových čidel do vstupů objektu, případně osvětlovacích těles s těmito čidly,
  • c) instalace schodišťových automatů pro dvě podlaží.
Jedním z dalších racionalizačních opatřeních je osazení podružných měřících zařízení pro kontrolu spotřeby osvětlení, výtahů a ostatní spotřeby.
Použití zářivek s elektronickým předřadníkem, trubice s vysokým světelným tokem a kompaktních zářivek by se postupně mělo stát samozřejmostí.
Zářivky spotřebují 3–4 x méně energie než žárovky. Jejich vyšší cena je vykompenzována delší životností, to platí zejména o kvalitních typech standardních výrobců. Jejich používáním dochází k energetickým a finančním úsporám.
Pro osvětlení platí, že i všechny plochy místností (stěny, strop, ale i podlaha a nábytek) se podílejí na vytváření světelné pohody. Z tohoto důvodu volíme světlé tóny s vyšším stupněm světelné odrazivosti.

Financování oprav panelových domů

Foto ECČB.
Foto ECČB.
Opravy panelových bytových domů představují technicky, organizačně, ale zejména finančně značně složitý proces. Vzhledem k jeho rozsahu nelze odstraňování vad financovat z jediného zdroje a je nutné počítat s finanční účastí více subjektů.

Na opravách panelových domů mají, nebo lépe řečeno by měly mít, zájem tyto subjekty:
• uživatelé nájemních a družstevních bytů a vlastníci bytů,
• obec nebo vlastník domu,
• bytová družstva a společenství vlastníků jako vlastníci domů a bytů,
• obec jako reprezentant veřejného zájmu,
• stát jako reprezentant veřejného zájmu,
• podnikatelské subjekty.

Z přehledu zainteresovaných subjektů je zřejmé, že program oprav panelových domů by měl být kombinací iniciativ, soukromých osob (uživatelů), majitelů domů a obecních a státních orgánů. To znamená, že do financování oprav je žádoucí zapojit soukromé prostředky uživatelů bytů, využít účelové půjčky se státní subvencí úrokové míry majitelům domů a poskytnout nenávratné dotace na přesně definované vady nezaviněné nesprávným užíváním, které ohrožují zdraví a bezpečnost.

Podmínky pro rozsah poskytování státní úrokové míry jsou upraveny nařízením vlády č. 299/2001 Sb. ze dne 25.07.2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů.

Příjemcem podpory může být:
fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu a má trvalý pobyt na území České republiky, může získat podporu, neprovádí-li opravu, modernizaci nebo regeneraci tohoto panelového domu v rámci své podnikatelské činnosti. Obdobně může získat tuto podporu i fyzická osoba, je-li vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytu, ve kterém společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba nevzniká.
právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu a má sídlo na území České republiky, může získat podporu, neprovádí-li opravu, modernizaci, nebo regeneraci tohoto panelového domu v rámci své podnikatelské činnosti. Obdobně může získat tuto podporu i společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů.

Na co lze podporu získat ?

Předmětem opravy, modernizace nebo regenerace panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů, zdravotní instalace, plynu, topení, elektroinstalace a zlepšení tepelně technických vlastností. To neplatí, jestliže stav panelového domu některou z těchto oprav, modernizaci, nebo regeneraci nevyžaduje.
Smyslem podpory je totiž iniciovat komplexní regeneraci panelového domu, nikoliv pouze dílčí opravy a dílčí stavební zásahy.

Výše podpory

Výše podpory se stanovuje dle novely č. 152/2004 Sb., kterou se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. Sjednocuje se výše podpory z fondu a nadále se ve všech případech poskytuje podpora ve výši odpovídající snížení úroků z úvěru o 4% body.

Poskytování úvěru obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů je dáno nařízením vlády č. 396/2001 ze dne 15.10.2001, které umožňuje čerpání úvěrů na opravy a modernizace bytového fondu obcí za podmínek daných výše uvedeným nařízením vlády.

Postup při poskytování podpory

Publikace Úspory energií v panelových domech jsou bezplatně k dispozici v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice (tel.: 38 731 25 80) a budou rozdávány na akcích pořádaných ECČB a na vyžádání je ECČB také rozesílá poštou.

Podporu lze poskytnout na základě písemné žádosti podané u pověřené banky. Pověřenou bankou pro tento účel je :

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
110 00 Praha 1, Jeruzalémská 964/4
tel: +420 255 721 111
fax: +420 255 721 110

Pověřená banka předá žádost spolu s doklady potvrzující splnění podmínek pro poskytnutí podpory Fondu.


Seznam bankovních institucí poskytujících úvěry v rámci programu PANEL:

Česká spořitelna a.s., Hypoteční banka a.s., Českomoravská stavební spořitelna a.s., Českomoravská obchodní banka a.s., Komerční banka a.s., Raiffeisenbank a.s , Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Oberbank AG, Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Volksbanka a.s., Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, Waldviertel Sparkasse von 1842, Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
Další z možností získání financí je Program regenerace sídlišť, který zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj, a podmínky využití stanovuje nařízení vlády č. 494/2000 Sb. Příjemcem podpory zde mohou být vybrané obce.

Obecní rozpočty:

Pro společenství vlastníků bytů, která nejsou právnickou osobou, mohou být možností pro získání výhodných půjček obecní rozpočty, konkrétně fondy na opravy domů a bytů určené pro fyzické osoby, vlastníky. Podmínky zpravidla upravuje místní obecní vyhláška.

Stavební spořitelny:

Reálnou možností financování jsou pak speciální programy některých stavebních spořitelen. Zkušenosti s financováním oprav panelových domů pomocí tohoto produktu má již řada společenství vlastníků a malých bytových družstev. Principem je zde založení většího množství smluv s jednotlivými vlastníky za účelem získání úvěru. Výhodou zde je, že zpravidla není vyžadováno ručení zástavou bytů nebo nemovitosti, jako to bývá obvyklé u bankovních úvěrů.

Autor: Ing. Josef Šťastný a Ing. Jiří Veselý (energetičtí poradci ECČB).
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak uspořit energii v panelových domech IV. díl"

Buďte první a napište komentář k  "Jak uspořit energii v panelových domech IV. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE