Jak využít ekologických zdrojů energie? Využívat obnovitelné zdroje energie v domácnostech není nereálná myšlenka. Příkladem nám může být malá obec v Horním Rakousku, která dokázala zrealizovat celou řadu zajímavých projektů a dostala za ně vysoké ocenění. O tom, že je myšlenka využívání těchto zdrojů energie nejen realizovatelná, ale i pro místní obyvatele finančně přínosná, jsme se přesvědčili na vlastní oči.

Energy Centre České Budějovice uspořádalo v červnu 2005 ve spolupráci se SMOJK a OÖ ESV exkurzi pro starosty a zástupce měst a obcí z bývalých okresů Č. Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice pod názvem: Využívání obnovitelných zdrojů energie v obci Windhaag bei Freistadt. Cílem bylo ukázat si, jak lze v obcích využívat ekologické zdroje energie a co je pro to nutno udělat. Tato exkurze byla spolufinancována z prostředků EU.

Dobrým příkladem našim obcím při řešení energetických koncepcí a využívání obnovitelných zdrojů energie by mohla být obec Windhaag, která se nachází u Freistadtu v Horním Rakousku.

V této obci se snaží prosazovat myšlenku využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) již od roku 1991. Zásluhu na tom, že se jim již podařilo zrealizovat celou řadu projektů, má zejména místní starosta pan Alfred Klepatsch, jenž je v obci Windhaag starostou již čtrnáct let a také místní obyvatelé, kteří se na projektech aktivně podílejí. Za ukázkové využívání trvale udržitelných forem energie získala obec v roce 2002 v Berlíně “Evropskou solární cenu za rok 2002“.

Obec Windhaag spolu s okolními menšími obcemi, které pod její správu spadají má cca 1730 obyvatel a nachází se na území o rozloze 42,8 km2. Významnou úlohu při zásobení obcí dřevním palivem mají lesy, které pokrývají toto území ze 42%.
Palivo (dřevní štěpku) získává obec od čtyřiceti místních zemědělců, kteří vytvořili sdružení, v němž má každý z členů právo dodávat do výtopny určité množství štěpky (dle velikosti vložených členských podílů). Aby byla dodržena stálá kvalita a nízká vlhkost vyrobené štěpky, jsou její výrobci a dodavatelé finančně motivováni tak, že za štěpku o nižší vlhkosti dostávají zaplaceno více.

Ve Windhaagu i přilehlých obcích je mimo vlastní výtopnu instalováno mnoho menších plně automatických kotelen na spalování štěpky a řada malých kotelen na štěpku zásobujících teplem 3 až 5 domů.

Začíná se zde také rozšiřovat vytápění dřevními peletami. Toto standardizované palivo nám zaručuje vysokou výhřevnost při minimálním znečištění životního prostředí. Velkou výhodou je možnost úplné automatizace vytápění.

V obci Windhaag je také hojně využívána sluneční energie pro přípravu teplé vody i na přitápění. Je zde již instalováno cca 1200 m2 slunečních teplovodních kolektorů a několik fotovoltaických zařízení, která vyrábějí elektrickou energii pro potřebu objektů.

Před 100 lety bylo údajně v obci Windhaag pro výrobu elektrické energie využíváno 15 malých vodních elektráren.
Téměř všechny vodní elektrárny byly zrušeny. Pouze jedna byla zrekonstruována tak, že dnes vyrábí elektřinu pro cca 15 domů.

Někteří zemědělci z Windhaagu využívají údajně pro pohon svých zemědělských strojů namísto motorové nafty rostlinný olej.

Obecní úřad Windhaag neponechává v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů energie nic náhodě. Již nyní připravuje se svými spoluobčany výstavu „Cesta k energetické soběstačnosti“, která by měla být zahájena v květnu 2006.
Součástí připravované výstavy by měl být například průzkum týkající se současné spotřeby energie v obci i otázky z oblasti energetiky: Odkud pochází energie, kterou spotřebováváme (ropa, zemní plyn, uhlí, atomová energie, dřevo, slunce, voda, vítr…)? Jaký je rozsah nevyužitých trvale udržitelných zdrojů energie? Jaký je potenciál úspor energií?

Jako symbol pro trvalou udržitelnost v rozsáhlém slova smyslu byl v roce 1999 postaven funkční stroj tzv. Wettershuttle, jenž se dá do pohybu po napršení patnácti litrů vody do nádoby ve tvaru paraboly.