Jak získat z rumiště krásnou zahradu a nezpotit se? Zobrazit fotky zobrazit 20 fotek

Na začátku je zahradní architekt, na konci zahradník, který zahradu osadí rostlinami, ovšem mezi tím je spousta náročné a mnohdy řemeslně precizní práce, nákresů, výpočtů, počítačové modelace. Jak získat z rumiště krásnou zahradu a nezpotit se?

Projektování zahrad je stejně důležité jako uspořádání interiérů. A analogie je zde zřejmá, pouze přesouváme své bydlení v bytě (v interiérech domu) mimo obvodové nosné stěny domu – stále více Čechů se na léto „stěhuje“ na zahradu. A stejně jako aranžujete a ladíte dohromady jednotlivé prvky interiéru, na což si dnes již mnoho z nás přizve bytového architekta (či designéra), udělá za nás to samé za zdmi domu architekt (či projektant) zahradní. Na zahradě je též třeba skloubit vhodným způsobem všechny její prvky – vysázené okrasné a ovocné dřeviny, travní plochy, zídky, zpevnění svahu, vodní plochy a jiné vodní prvky (potůček, kaskáda, fontána s vodotryskem), okrasné solitérní kameny, skalky a okrasné záhony, záhony užitkové, relaxační zónu – pergolu, terasu, altán a jiné. Cílem je mít ze zahrady co největší potěšení, získat z ní co největší užitek a investovat do ní právě tolik času, energie, ale i peněz, kolik si můžeme a chceme dovolit.

Návrh a projekce zahrady

Pokud je zahrada naplánována, vyprojektována a zrealizována nevhodným způsobem, projeví se to většinou až když se rostliny a stromy ukážou ve své konečné podobě, až když přijde první přívalový déšť, první silný vítr. Ideální je začít plánovat zahradu již v době hrubé stavby budoucího domu, ovšem výjimkou nejsou ani komplexní rekonstrukce starých a neudržovaných zahrad. Vždy je třeba realizovat zahradu tak, aby nevyžadovala následné úpravy, nýbrž pouze nezbytnou údržbu.

Při první schůzce s majitelem pozemku je nutné důsledně prohlédnout místo realizace budoucí zahrady (přírodní podmínky, umístění stavby na pozemku, okolí), dojde k zaměření pozemku, konzultaci a posouzení požadavků klienta z hlediska budoucího využití zahrady, jejích nároků na údržbu, drobných i větších staveb, požadavků na užitkovou část zahrady a podobně. 
Poté je vypracován koncept možných architektonických úprav pozemku, který je při a po následné konzultaci upraven do téměř již konečné podoby. Následně je vypracován výsledný projekt zahradních úprav. Při navrhování se využívá software určený k modelování změn na zahradě nejen v průběhu ročních období, ale i v průběhu let. Díky tomu si lze vytvořit téměř dokonalou představu plánované zahrady.

Vypracovanému projektu odpovídá cena, která zohledňuje též velikost a členitost pozemku, náročnost úprav, nároky na zahradní stavby a konstrukce, zohledňuje stávající zeleň a možnosti jejího začlenění do projektu, náročnost a rozsah nové výsadby, množství a rozsah prvků drobné architektury, mobiliáře a vodních prvků, ovšem i rozsah a kvalitu klientem dodaných podkladů.

Projekt zahrady může stát 6, ale i 15 000 a více včetně DPH. Základní členění je na malé projekty (plochy do 200 m2 - předzahrádky, části zahrad, atria, malé střešní zahrady a zimní zahrady, cena od 6000 Kč za projekt), střední projekty (plochy do 1200 m2 - kompletní zahrady rodinných domů, hotelů, pensionů a chat, menší sadové úpravy administrativních budov, cena od 10 000 Kč) a velké projekty (plochy nad 1200 m2 – velké rodinné zahrady a komerční areály, cena od 15 000 Kč). Cena projektu zahrnuje konzultaci konceptu a 2 konzultace navrhované studie v kanceláři. V případě konzultace na místě realizace (u zákazníka) je zpoplatněna částkou 400 Kč a více. 

Projekt zahrady zahrnuje textovou část:

 • Identifikační údaje
 • Průvodní zpráva (technická zpráva) - charakteristika použitých zahradních prvků - různé dřevostavby, mobiliář, vodní prvky, skalka, atd.; terénní úpravy - doporučené množství použité kompostové zeminy atd. 
 • Dendrologický průzkum (seznam rostlin) - je uveden česky i latinsky a jsou v něm uvedeny počty druhů, barva květu a listů, dále obsahuje vzrůst a rozložitost jednotlivých rostlin
 • Orientační rozpočet - na základě takto zpracovaného projektu získá zákazník nakonec i cenový návrh realizace zahradních úprav

Grafickou část:

 • Stávající stav pozemku
 • Koncept
 • Návrh situace
 • Pohledy ve 3D – axonometrické pohledy a pohledy z ptačí perspektivy na budoucí zahradu pro lepší představu jejího vzhledu
 • Osazovací plán - slouží zahradnické firmě k přesnému osázení zahrady
 • Detaily (u rozsáhlejších úprav)
 • Projekt zavlažovacího systému
Projekt je odevzdáván v textové a elektronické podobě na CD. Součástí obsahu CD je prohlížeč projektů. Jednodušší formou kompletního projektu je studie. Tato forma projektu je však výrazně jednoduššího – redukovaného obsahu.

Realizace zahrady

Návrh i realizace každé zahrady vždy musí odpovídat představám klienta a jeho finančním možnostem. Ovšem záleží třeba i na klimatických podmínkách, svažitosti terénu, vodních poměrech pozemku a podobně.

Realizace jednotlivých součástí zahrady je vždy postupná, jednotlivé kroky na sebe logicky navazují. Čili není možné položit travní koberce před realizací závlahového systému, vysázet dřeviny a poté až upravovat terén apod.

Zahradu lze přitom realizovat buďto kompletně na klíč, nebo lze postupovat po etapách, které odpovídají návazným pracím, ročnímu období a finančním možnostem objednavatele. Všechny
činnosti související se založením zahrady jsou součástí položkového rozpočtu zahrady. Jedná se zejména o tyto práce:
 • terénní úpravy a modelaci terénu
 • drobné zahradní stavby
 • vodní plochy
 • automatický závlahový systém
 • chemické ošetření proti plevelům
 • přípravu záhonů pro výsadbu
 • výsadbu rostlin
 • mulčování výsadby
 • zakládání trávníku výsevem nebo pokládkou kobercového trávníku
 • instalaci zahradních doplňků, případně i zahradního nábytku
Čili realizace zahrady vždy začíná úpravami terénu, u starších zahrad odstraněním starých porostů a starých neživých zahradních prvků. Před výsadbou rostlin je nutné vybudovat drobné zahradní stavby, opěrné zdi, zahradní komunikace, terasy, kamenné zídky, pergoly, zahradní osvětlení. Nedílnou součástí přírody, a tedy i moderní zahrady, je voda - jezírka s vodními rostlinami, přirozeně proudící potůčky, kaskády, přepady, chrliče, fontány s vodotrysky či prameniště. Nesmíme také zapomenout na závlahové systémy, které sice mohou být manuální, ale v dnešní době většina uživatelů volí plně automatické. Poté lze provádět výsadbu vzrostlé zeleně, zejména solitérních stromů – nemusíte pak čekat mnoho let, než vám přinesou první náznaky stínu, požadovaného vzhledu a vzrůstu. Rostliny tak začnou tvořit dominantní prvky zahrady bez časové prodlevy. Jedním z klíčových prvků realizace zahrady je též správně založený trávník – travní plochy lze buďto osít, nebo opatřit travním kobercem, který opět urychlí dosažení požadovaného vzhledu.

Realizace každé zahrady probíhá podle časového rozvrhu. Dodávka materiálu od subdodavatelů přitom musí být zajištěna tak, aby docházelo k plynulé a logické návaznosti prováděných prací a samotná realizace trvala co nejkratší dobu.

Údržba zahrady

Na odbornících nakonec můžeme nechat i údržbu zahrady, nebo alespoň její část. Celá řada zahradnických prací totiž vyžaduje odborné zásahy, se kterými nemusíme mít žádné zkušenosti (například prořezávání stromů či údržba živého plotu do požadovaného tvaru). 
Boušek s.r.o. - ZAHRADNICKÉ PRÁCE Poslat poptávku