Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Jaké můžete získat dotace pro úspory energií a obnovitelné zdroje?

Datum vydání: 15.03.2006 | autor:
V lednu se podařilo uspořádat ojedinělou a významnou akci Fórum starostů „Energie a obec“ se zaměřením na možnosti finanční podpory a dotace v oblasti úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie a na podporu realizace konkrétních energeticky úsporných opatření.
Část akce byla věnována současné a plánované podpoře městům a obcím pro úspory energií a obnovitelné zdroje, hodnocení současného stavu a vize do budoucnosti. Se svými prezentacemi vystoupili zástupci ministerstev a institucí, pod jejichž záštitou se akce konala. Jaké zajímavé informace přinesli?
Foto ECČB.
Foto ECČB.
Tohoto informačního setkání se zúčastnilo celkem 140 starostů, starostek a zaměstnanců krajských, městských a obecních úřadů z celé České republiky. Záštitu této akci udělily ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí, ČKAIT a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jejichž zástupci se také aktivně této akce zúčastnili.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj vystoupil Mgr. Miroslav Daněk s informacemi o Strukturálních fondech a Fondu soudržnosti. Tyto fondy dosud kofinancovala ČR ve výši 25%, od nynějška budou kofinancovány 15%. Do Fondu soudržnosti bude nově patřit i kapitola Úspory energií.

V letošním roce končí 1. období Operačních programů. Druhé období se vztahuje na roky 2007 – 2013. Do konce roku 2006 proto musejí být připraveny implementační systémy. Tyto Operační programy mají části: Infrastruktura, Podnikání, Lidské zdroje a Regionální intervence.
V rámci Operačního programu Infrastruktura se na tento roku 4. výzva již neplánuje.

Pan Doc. Ing. Miroslav Hájek, ředitel Odboru veřejné podpory Ministerstva životního prostředí seznámil účastníky se závazky ČR ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2010 by se obnovitelné zdroje měly podílet 6% na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů (nyní tento podíl činí asi 2 – 3%). Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny by měl k roku 2010 dosáhnout 8% (v současné době činí cca 4%).

Na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie vyhlašuje Státní fond životního prostředí (www.sfzp.cz) tzv. Přílohy II „Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR“, která se týkají opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.
Tyto směrnice pro letošní rok ještě zveřejněny nebyly a jejich vyhlášení se očekává každým dnem.

Jako další systém podpory pro využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) slouží výkupní ceny elektřiny vyrobené z OZE. Tyto výkupní ceny v souladu se Zákonem o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (zákon 180/2005 Sb.) stanovuje cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 ze dne 18. listopadu 2005 (www.eru.cz).

V současné době se pracuje na přípravě Operačního programu Životní prostředí, který má být vyhlášen pro období 2007 – 2013. Tento OP představuje spojení Kohezního fondu a strukturálních fondů a bude zaměřen zejména na teplo z OZE a bude doplněn o podporu úspor energie. V rámci tohoto OP by měl být k dispozici finanční objem cca 20 - 30 miliard Kč. Předpokládanými žadateli by měly být nepodnikatelské typy subjektů (obce, event. kraje atd.).
Pro podnikatelské subjekty slouží Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), kde je možná dotace max. 46%, horní hranice je max. 30 miliónů Kč. V rámci OPPP je podporované tzv. Opatření 2.3. Snižování energetické náročnosti a vyšší využití OZE. Žádosti se podávají na CzechInvest (www.czechinvest.cz) a odborným garantem tohoto programu je Česká energetická agentura (www.ceacr.cz). Jednou z podmínek tohoto programu je snížení emisí CO2 o 60 tun/rok (v případě zařízení na využívání OZE), resp. o 40 tun/rok (v případě opatření na úspory energie).
Foto ECČB - Tomáš Avramov.
Foto ECČB - Tomáš Avramov.
S dalším příspěvkem vystoupil Ing. Josef Votruba z odboru ekologické energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu, který představil připravovanou novelu zákona 406/2000 Sb., jejímž hlavním principem je docílení souladu se směrnicí EP a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Dále Ing. Votruba pohovořil o Národním programu hospodárného nakládání energii, jehož nástrojem je již zmiňovaný Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 (týká se všech 15 ministerstev). V působnosti MPO je část A, dle které jsou udělovány dotace na uznatelné náklady (maximálně 3 milióny Kč) na projekty v následujících podprogramech: I. Podpora energetického plánování a certifikace budov, II. Výrobní a rozvodná zařízení energie, III. Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie a IV. Poradenství, vzdělávání, propagace a informovanost k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí.

V tomto programu mohou žádat podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby), neziskové organizace, vysoké školy, města, obce a kraje a jimi zřízené organizace. Administrátorem programu je Česká energetická agentura (www.ceacr.cz). Podrobné informace o programu jsou uveřejněny na portále MPO (www.mpo.cz) v hlavním menu „Energetika a suroviny“, položka „Programy úspor v energetice“ a dále „Státní program na podporu úspor energie…“.

Za Ministerstvo zemědělství vystoupil Ing. Martin Fantyš, ředitel strukturálního úseku, jenž informoval především o podpoře v rámci Operačního programu Zemědělství, které je možné žádat o dotace pro výrobu a využití biomasy a bioplynu. Soukromí zemědělci se mohou ucházet o podporu pro zalesňování a výsadbu rychlerostoucích dřevin. Dále seznámil účastníky s Evropským zemědělským fondem rozvoje venkova, který bude spuštěn v roce 2007.

Další přednášející, pan Ing. Jindřich Pater, místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) poskytl účastníkům informace o pomoci při přípravě a realizaci staveb a při zpracování energetických auditů. Tuto pomoc poskytuje organizace ČKAIT prostřednictvím svých členů. ČKAIT v současné době sdružuje 24 000 projektantů a inženýrů. Dále Ing. Pater informoval o připravovaném novém stavebním zákoně a změnách, které má tento zákon zavést.

Na závěr dopolední sekce Fóra vystoupil Mgr. Petr Sedláček, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a současně starosta města Kroměříž, který seznámil přítomné s novelou památkového zákona a dotacemi na rekonstrukce památkových objektů, které uděluje Ministerstvo kultury. Dále se hovořilo o problematice schvalování instalací solárních zařízení na památkově chráněné objekty.
Organizátorem akce bylo sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) ve spolupráci se společností Střechy Praha. Akce se uskutečnila v rámci veletrhu Střechy Praha a doprovodné výstavy Úspory energií a obnovitelné zdroje v Průmyslovém paláci na výstavišti v Praze Holešovicích.
Po dopolední sekci následovala společná prohlídka výstavy za odborné asistence energetického poradce ECČB, při které byli navštíveni někteří vystavovatelé, kteří představili novinky na veletrhu Střechy Praha a doprovodné výstavě Úspory energií a obnovitelné zdroje.

V odpolední sekci vystoupila Ing. Irena Plocková z Ministerstva průmyslu a obchodu, jež se věnovala problematice snižování energetické náročnosti ve městech a obcích a nová směrnice o snižování energetické náročnosti budov.

Poté následoval blok prezentací, při kterých byly představeny konkrétní příklady 4 úspěšných a vzorových obcí ČR, které jsou aktivní v oblasti efektivního hospodaření s energiemi a využívání obnovitelných zdrojů energie, praktické zkušenosti a know-how. Se svými podnětnými příspěvky vystoupili Ing. Petr Pávek, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem, Ing. Ivana Božáková, místostarostka města Trhové Sviny, Ing. Jiří Matěj, starosta Ostravy – Proskovic a Ing. Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Pernštejnem.
Na závěr Fóra představil Mgr. Karel Merhaut z Ligy ekologických alternativ Solární ligu ČR.

Na základě ohlasů z řad účastníků Fóra starostů „Energie a obec“ lze toto informační setkání hodnotit jako úspěšné. V případě zájmu o bližší informace o jednotlivých dotacích a systémech finanční podpory, o připravované legislativě nebo o prezentovaných projektech realizovaných v uvedených městech a obcích je možné se obrátit na organizátora akce, sdružení Energy Centre České Budějovice (www.eccb.cz).
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jaké můžete získat dotace pro úspory energií a obnovitelné zdroje?"

Buďte první a napište komentář k  "Jaké můžete získat dotace pro úspory energií a obnovitelné zdroje?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE