Jaké změny přinese novela stavebního zákona?

Plánovanou novelou stavebního zákona se změní postavení veřejnosti ve stavebním řízení a zprůhlední činnost stavebních inspektorů. Těsně před koncem roku, 21. prosince 2011, odsouhlasila vláda Petra Nečase přepracovaný návrh novely stavebního zákona, kterou původně navrhlo Ministerstvo pro místní rozvoj, a poslala jej do parlamentu. Pod tímto odkazem najdete kompletní návrh zákona, který byl schválen, aby změnil zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Změny ve stavebním zákoně mají upravit postavení veřejnosti – mají například usnadnit budování doplňkových staveb u rodinných domů nebo zpřesnit pozici veřejnosti ve stavebním řízení. Změní se také pravidla pro autorizované inspektory.

Připomínkování návrhů územních plánů

Díky novele budou moci lidé připomínkovat návrhy územních plánů už v takové fázi úředního procesu, kdy to dosud možné nebylo. 
Změna má posílit také pozici vlastníků pozemků dotčených územním plánem. Dosud mohou námitky vůči připravovaným územním plánům uplatnit jen majitelé pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. Nově budou moci námitky vznášet všichni vlastníci pozemků a staveb, kterých se navrhované řešení územního plánu týká.

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhovalo, aby měla veřejnost zajištěnu účast v těch fázích rozhodování, kde může svojí aktivitou ovlivnit obsah vydávaného rozhodnutí. Původní návrh byl ale po diskusi s vládními legislativci rozšířený tak, že zajišťuje účast veřejnosti ve stavebních řízeních i při otázkách životního prostředí. Lidé však budou moci sdělit své výhrady jen do té doby, dokud v územním řízení nepadne rozhodnutí.
Náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous pro ČTK doplnil: „Otázky vlivu budoucí stavby na životní prostředí budou primárně posuzovány v řízení územním s ohledem na to, že v tomto řízení se definuje, o jakou stavbu se jedná, o její velikost, účel a podobně. A v tomto řízení se možnost účasti veřejnosti zásadně posiluje.“
Konkrétně v etapě společného jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány nemohla veřejnost uplatňovat své připomínky. Nově bude návrh i v této etapě vystaven k veřejnému nahlédnutí, a to i na webových stránkách, a veřejnost jej bude moci připomínkovat.
Řada neziskových organizací sdružených v asociaci ekologických organizací Zelený kruh ale upozorňuje, že se účast veřejnosti na rozhodování o stavbách novelou ve skutečnosti omezí. Jak se dozvíme v jejich oficiálním prohlášení: „Pokud by prošel původní návrh Ministerstva pro místní rozvoj, veřejnosti by se uzavřelo povolování staveb, jako jsou továrny, dálnice nebo skladové či bytové komplexy. Vládní návrh však nadále zbytečně omezuje práva občanů a neumožňuje efektivní obranu před černými stavbami. Jedině transparentní rozhodování za účasti občanů povede ke kvalitním povolením a smysluplným stavbám.“ Toto tvrzení vychází z právní analýzy vládního návrhu, který pro ekologické nevládní organizace zpracoval Zelený kruh.

Úprava postavení autorizovaných inspektorů

Po zprůhlednění činnosti autorizovaných inspektorů, jejichž rozhodnutí může nahradit klasické stavební řízení, už několik měsíců volala Legislativní rada vlády, ombudsman, právní experti i ekologické organizace. Současné nedostatky ve stavebním zákoně totiž umožňují pokoutné vydávání stavebních certifikátů soukromými inspektory. Aktuálním příkladem je dvoumiliardová hrozba arbitráže vůči České republice ze strany společnosti Bauhaus kvůli nezkolaudovanému hypermarketu v Ivanovicích u Brna.

Legislativní rada vlády tak do návrhu prosadila i potřebnou úpravu postavení autorizovaných inspektorů. Náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous tento krok upřesnil: „Nově se navrhuje, aby certifikát vystavený autorizovaným inspektorem byl zveřejněn na úřední desce stavebního úřadu v místě stavby na 30 dnů a aby během následujících 15 dnů byla dána možnost pro podání případných námitek proti vydanému certifikátu těmi osobami, které by jinak byly účastny stavebního řízení, pokud by se vedlo“.

Podle odborné veřejnosti jde vládní návrh v oblasti autorizovaných inspektorů dobrým směrem. Konečně umožňuje kontrolu inspektorů úřady i veřejností a předchází tak problémům, které dosavadní stav způsoboval. „Pokud poslanci a poslankyně novelu posílí o další opravné mechanismy a posílí práva občanů v rozhodovacích řízeních, odstraní prostor pro obcházení zákona a zvýší vymahatelnost práva,“ vysvětluje změny Milan Štefanec z ekologické neziskové organizace NESEHNUTÍ.

Cíle novely stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj si od novely stavebního zákona slibuje odstranění nedostatků dřívější normy a postupnou deregulaci v oblasti stavebního práva. Hlavním cílem je urychlení, zjednodušení a zlevnění přípravy i povolování staveb a to díky rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Norma má podle plánů ministerstva zjednodušit život stavebníkům, a to například při doplňkových stavbách u rodinných domů.

Česko by si díky navrhovaným změnám mělo polepšit také ve vztahu k Evropské unii. Navrhované úpravy mají zvýšit absorpční kapacitu České republiky pro stávající i příští unijní programové období. Investoři by tak neměli mít obavy o to, že stavba, na kterou získají dotaci z EU, nakonec kvůli komplikovanému a nepřehlednému procesu nevznikne.

O budoucnosti vládou schváleného návrhu novely stavebního zákona rozhodne během příštích několika týdnů parlament. 
Zdroje: www.ctk.cz, www.aktualne.cz, www.spov.org, www.zelenykruh.cz, www.ochrance.czZdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com