Požární bezpečnost staveb patří k tématům, které by nám nemělo být lhostejné a v základních poznatcích by se v něm měl orientovat každý. Vždyť neznalost nebo nedbalé ošizení bezpečnostních předpisů může zapříčinit poškození zdraví nebo ztráty na životech. Přitom někdy stačí pouze myslet preventivně a pořídit si dostupná zařízení jako např. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE. Různé typy chrání proti šíření tepla, ale zajišťují i utěsnění pro zamezení průniku kouře a toxických plynů.

Protipožární dveře - nebo obecně protipožární uzávěry řadíme k pasivním činitelům požární ochrany staveb, které výrazně přispívají ke zkvalitnění protipožární ochraně budovy (k aktivním činitelům patří elektrická požární signalizace a další prvky). Abychom lépe pochopili problematiku protipožárních opatření, podívejme se nejdřív na požár jako takový:

Složitý fenomén požáru se neustále zkoumá a od výsledků těchto výzkumů se odvíjejí i návrhy komplexních protipožárních opatření. Bohužel patří výzkumy požáru k velice nákladným a drahým záležitostem. Na rozvoji výzkumů mají zájem zejména pojišťovací instituce, proto se je snaží finančně podporovat. Zatím ale víme o požáru – o jeho průběhu, pravidlech a zákonitostech pouze některé základní informace.

Obecně se požár skládá z několika fází. První z nich se nazývá iniciace požáru. Ke vzniku je zapotřebí hořlavá hmota, kyslík a zápalná teplota. Následuje fáze plně rozvinutého požáru s teplotami maximálních hodnot. V tomto stádiu často proběhne tzv. flashover, což je výraz pro kompletní vznícení hořlavých látek v zasaženém prostoru. Teplota v krátkém čase prudce stoupá. Závěrečná fáze, při níž dochází k postupnému poklesu teploty se nazývá dohořívání požáru a postupuje až k úplnému vyhasnutí. Každá fáze má své specifické charakteristiky, jejichž poznáním se nám může podařit předejít katastrofám pomocí preventivních opatření.

Při požáru dochází k uvolňování velkého množství energie z hořlavých hmot a zároveň se tvoří toxické plyny a kouř. Právě tyto plyny jsou příčinou velkého množství obětí – až 50% lidí se udusí, protože se místnost zaplní toxickým kouřem.
Protipožární dveře můžeme nechat osadit v protipožární zárubni. Existují druhy vhodné pro lehké montované konstrukce i pro konstrukce tuhé. Nemusíme se bát jejich vzhledu, protože protipožární dveře se vyrábějí ve skvělých designech s nejrůznějšími povrchovými úpravami (např. syntetické nátěry nebo nerez úprava).
Modely dveří se vyrábí jak v klasickém tak i v atypickém provedení přesně podle potřeb našeho interiéru. Stačí si vybrat podle přání: dřevěné, kazetové, hladké ocelové, jednokřídlé i dvoukřídlé, plné nebo prosklené. Protipožární uzávěry jsou často doplněny o úpravu proti proniknutí kouře.

Struktura protipožárních dveří se může lišit, ale nejobecnější model obsahuje speciální protipožární výplň, různé tepelně-izolační materiály, protipožární materiály. Právě rozdílnost skladby protipožárních materiálů dveře rozděluje do několika skupin podle požární odolnosti.
Požární odolnost vyjadřuje časový interval, po který dveře odolávají účinkům plamene a vysokým teplotám aniž by došlo k porušení jejich funkce. Základní stupnice je určena v minutách - 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180.
Použité materiály rozdělují dveře do několika druhů: nehořlavé, nesnadno hořlavé a hořlavé.
Protipožární dveře mohou při rozvoji požáru zamezit jeho rychlému rozšíření a mohou nám poskytnout potřebný čas, který je ve většině případů klíčový k evakuaci osob.

Kupujeme-li protipožární dveře, dbáme na to, aby k nim byly přiloženy příslušné certifikáty a aby dveře splňovaly příslušné normy. V této otázce si můžeme všimnout klasického problému průniku našich a evropských norem. Česká norma se zaměřuje zejména na hořlavost jednotných stavebních hmot. Evropská norma reflektuje skutečnost, že výrobky nejsou tvořeny jedním, ale hned několika materiály. Zjišťování požárních vlastností celého výrobku nám přinese mnohem realističtější obraz než zjišťování hořlavosti jednotlivých hmot. Pokračování testování a výzkumů nám do budoucna slibuje zdokonalování preventivních opatření, ale proč se nechránit už dnes?