Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

5. díl seriálu

Datum vydání: 02.05.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o demolici a realizaci nové stavby bez povolení stavebního úřadu a kolaudaci půdní vestavby.

Dotaz na téma: Demolice a realizace nové stavby bez povolení stavebního úřadu

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda jsem se nedopustil nějakého přestupku, když jsem objekt cca 5x6 m zboural a na stejném místě postavil nový? Problém totiž z toho dělá soused, neboť současný objekt je cca o 0,5 m vyšší, než předchozí. Děkuji. JD

Naše odpověď: Přestupku vůči stavebnímu zákonu jste se dopustil, jelikož jak odstranění původní stavby, tak i realizace stavby nové, podléhá schválení stavebního úřadu. Odstranění stávající stavby je nutné, v souladu s ustanovením § 128 stavebního zákona, ohlásit stavebnímu úřadu a poté co stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby, můžete jej požádat o povolení stavby nové. Pokud jste tento postup nedodržel, dopustil jste se přestupku dle § 178 stavebního zákona, za který stavební úřad může uložit pokutu dle § 179 tohoto zákona. Řešením této situace a jediným krokem k legalizaci nové stavby, je stavební úřad požádat, v souladu s ustanovením § 129 stavebního zákona, o její dodatečné povolení.

Další dotazy a odpovědi na témata "Povolování a provádění drobných staveb" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Kolaudace půdní vestavby

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat: dělám půdní vestavbu a mám to na ohlášku. Musí se tato stavba kolaudovat? Děkuji. J

Naše odpověď: Ustanovení § 119 stavebního zákona ukládá, že dokončenou stavbu, popřípadě část stavby, která je schopna samostatného užívání (pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) stavebního zákona) lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby (§120 stavebního zákona) nebo na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Z uvedeného vyplývá, že i uvedení zmíněných stavebních úprav stavby (půdní vestavby) do trvalého užívání podléhá schválení stavebního úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba chaty na pozemku pro stavby na bydlení

Dotaz: Dobrý den jsem vlastníkem pozemku určeného k výstavbě rodinného domku, ale ten zatím nechci stavět, ale chtěl bych na tomto pozemku si svépomocí postavit zahradní chatku ze dřeva bez pevných základů o rozměrech 4x3 m. Když jsem zašel na stavební úřad, tak mi bylo sděleno, že chatičku stavět nemůžu. Jedině rekreační domek nebo tak něco. Tak bych chtěl tedy vědět, co si na pozemku můžu tedy postavit, jak by to mělo vypadat a co vše musím udělat? LS

Naše odpověď: Záměr stavby na pozemku musí být m. j. v souladu se schváleným územním plánem obce. Územně plánovací dokumentace stanovuje, jaké stavby lze na pozemku umístit a které činnosti jsou na pozemku přípustné a které nikoliv. Stavební úřad se při schvalování staveb samozřejmě musí řídit územním plánem. Skutečnosti, které se týkají možného zastavění předmětného pozemku, zjistíte tedy pouze v územním plánu obce. Ten by měl být k dispozici jak na stavebním, tak i na obecním úřadě.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba chaty v lokalitě s neschváleným ÚP, s navrženým využitím pro bydlení

Dotaz: Dobrý večer, potřebovala bych radu. Co mám udělat proto, abych mohla začít se stavbou rekreační chaty (novostavba do 40 m2 s využitím stávajících základů)? Mám veškerou dokumentaci od projektanta, tj. výkresovou dokumentaci a dokladovou část (vyjádření životního prostředí, lesů, povodí, obce, souhlas vlastníků sousedních pozemků - mají zde také postavenou chatu). Problém je v územním plánu obce. V současné době se územní plán dokončuje (už více jak rok) a uvedený pozemek, na kterém chci chatu postavit je určen na bydlení. Obec není proti abych začala se stavbou, ale stavební úřad mi povolení nechce dát, až prý bude územní plán schválen. Zajímalo by mě, jestli opravdu musím čekat na schválení územního plánu nebo mám jinou legální možnost? Můžu začít stavět bez povolení (ohlášení) a pak dodatečně vše stavebnímu úřadu dodat? Bojím se, že budu čekat další rok a veškerá povolení, která mám, mi propadají. Prosím poradíte? Děkuji. JH

Naše odpověď: Pokud zahájíte realizaci stavby, která podléhá schválení stavebním úřadem bez tohoto schválení, dopustíte se jednání, které je v rozporu se stavebním zákonem. Tím se vystavujete postihu v podobě řízení o přestupku, jehož výsledkem je finanční postih. Mimo to stavební úřad s Vámi zahájí „řízení o odstranění stavby“ a až když prokážete, že stavbu lze v souladu s ustanovením § 129 stavebního zákona dodatečně povolit a stavebnímu úřadu předložíte žádost o dodatečné povolení stavby s požadovanými doklady, může tento dodatečně schválit její realizaci. Kompetentním orgánem, který povoluje umístění a realizaci stavby tedy není obec, ale stavební úřad. Ten také posuzuje, zda je záměr stavby v souladu s územním plánem obce. Pokud územně plánovací dokumentace ještě není schválena a není tedy platná, nemůže se stavební úřad při schvalování staveb podle ní řídit. Na závěr bych chtěl upozornit na jedno možné nebezpečí, které skýtá zařazení pozemku územním plánem do území pro bydlení. Je možné, že územní plán bude umožňovat na tomto pozemku pouze realizaci stavby pro bydlení jako „hlavní stavby“ včetně doplňkových staveb k ní a nikoliv realizaci stavby pro rodinnou rekreaci. Tuto skutečnost si je možné ověřit u zpracovatele územně plánovací dokumentace, nebo u jejího pořizovatele, kterým je pravděpodobně obec. 

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro rekreaci" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba přístřešku pro automobil na sousedním pozemku

Dotaz: Dobrý den, ráda bych Váš požádala o radu v následující situaci. Soused si hodlá postavit přístřešek pro auto na svém pozemku v těsné blízkosti našeho plotu, rozměry cca 2,5 m na výšku, což nám zastíní okno v přízemí. Je to navíc okno, které směřuje k jejich zdi, čili už tak je tam méně světla. Zatím nepřišel s žádnou žádostí o náš souhlas, proto by mě zajímalo, zda je náš souhlas nutný, příp. jak proti takové stavbě můžeme bojovat, pokud nepřijde o souhlas požádat? Děkuji za radu. BB

Naše odpověď: Stavba přístřešku je stavbou, která podléhá schválení stavebním úřadem. Pokud bude mít zastavěnou plochu do 25 m2, bude podléhat (podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) oddílu 1 stavebního zákona) vydání územnímu souhlasu, bez dalšího ohlášení či stavebního povolení. Jedním z podkladů žádosti o územní souhlas je souhlas vlastníků sousedního pozemku. V případě, že stavebník stavby tento souhlas nezíská, nebo se jedná o stavbu se zastavěnou plochou nad 25 m2, musí být stavba schválena v rámci územního řízení vydáním územního rozhodnutí. Je nutné upozornit, že písemnosti týkající se územního řízení nejsou, v souladu se stavebním zákonem, zasílány účastníkům řízení do vlastních rukou, ale jsou jim doručovány veřejnou vyhláškou. Pro získání informací týkajících územního řízení je tedy nutné sledovat veřejnou desku či webové stránky, na nichž jsou písemnosti příslušného stavebního úřadu zveřejňovány. V územním řízení můžete uplatnit ke stavbě své námitky. Pokud tyto námitky stavební úřad zamítne, máte možnost se proti jeho rozhodnutí odvolat. Na závěr bych chtěl ještě dodat, že vyhláška č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ ve svém ustanovení § 25 odst. 5 stanovuje, že vzdálenost stavby garáže a dalších staveb podmiňující bydlení umístěných na pozemku rodinného domu (mezi které patří i předmětný přístřešek) nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m. Jestliže je sousedovým záměrem umístit stavbu v menší vzdálenosti než stanovuje vyhláška, musí požádat stavební úřad o povolení výjimky, spočívající ve zmenšení odstupové vzdálenosti od hranice se sousedním pozemkem. Výjimku stavební úřad projednává a posuzuje v samostatném správním řízení. V tom je vlastník sousedního pozemku, který je výjimkou dotčen, účastníkem řízení a má právo vyjádřit k udělením výjimky svůj nesouhlas. Řízení o výjimce musí logicky předcházet samotnému povolení stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování drobných staveb" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Celkem komentářů: 2

http://www.leseni-rydval.cz 09.05.2018, 09:21:38

http://www.leseni-rydval.cz

Boj s úředníkem 16.04.2014, 20:27:17

Dobrý den potřebovala bych pomoct, už jsem bezradná. Máme lukrativní pozemek (cca 3000m2) u přehrady (přímo u vody). Náš pozemek je v občanské vybavenosti, může se tam postavit hotel, drobný prodej, sportovní areál , jídelna…. Tato lokalita je hodně navštěvována jak rybáři, lidmi z okolních vesnic, tak i stanové tábory. Nevýhodou je, že obchod a věci pro rybáře koupíte až ve 30km vesnici. Já si postavila na místě, kde bylo vysypané kamenivo od bývalého majitele mobilheim tj. větší karavan na kolečkách (jako sklad) s terasou (jako prodejní místo). Chtěla jsem na terase prodávat rybářské potřeby. Nechtěla jsem nic na černo, vyřídila jsem si i živnostenský list. Proto jsem požádala stavební úřad o povolení. Stavební úřad mne donutil, abych udělala na mobilheim projekt se vším jak na barák, až se divil i projektant. Museli jsme si obejít veškeré instituty jako je hygiena, hasiči, Q2, čez …. všichni mi napsali kladné stanovisko, pouze životní odbor napsal, že to bude kazit ráz přírody. Paní ze stavebního úřadu nám dělá vyloženě naschvály. Nejdřív nám to nepovolila, protože min. výška v mobilheimu je o 2 cm menší než povolená a to prý je strašně moc …. ale stále upozorňuji, že to je vedeno jako sklad a zázemí pro mne jako prodavače- hygiena nám doslova napsala, že ji to nevadí. Když jsme zažádali o výjimku, tak nám ji povolily a na to konto nám napsala , že dveře nemají předepsanou šířku. Stále opakuji, že je to typizovaný výrobek. Když jsme tam za ní chodili, byla nepříjemná a vždy nám říkala, že nám nic nepovolí a černou stavbu musíme odstranit, že je tam postavena dřív než jsme o něco požádali.
Po 4letech dopisování jsem se rozhodla rozebrat terasu a popojet s mobilheimem. Dali jsme ji fotky o odstranění s tím, že začneme znova a nejdříve vše podáme znova. Ale milá paní ze stavebního úřadu nám napsala a vyzvala nás, abychom se dostavili a odůvodnili, proč jsme stavbu neodstranili v plné výši a pod pokutou až 200000,- musíme odstranit kamenivo, které tam bylo již před naší koupi pozemku. Když jsme se tam dostavili tak jsme ji vysvětlili, že toto tam bylo již před koupi, ale chtěli jsme to zlegalizovat i s drobným prodejem. Paní po nás stále chtěla blokovou pokutu 5000,-, že jsme to koupili i s kamením, ale my to odmítli zaplatit, když jsme nic neudělali. Nakonec jsme se ptali, jestli to máme obložit do dřeva aby to nekazilo ráz přírody zvětšíme dveře, když to chce a ona nám na to odpověděla, že to máme udělat, ale neumí nám říci, jestli tam něco bude ještě chybět. Když jsem se teda zeptala ať nám napíše vše co máme udělat abychom to nedělali zase další 4 roky tak jen s úšklebkem nám oznámila, že to neví dopředu, ale máme počítat s tím, že vždy se něco najde a je to naše marná snaha. Tak jsme na to odpověděli, že postavíme tedy pevnou stavbu a ona na to, že to by nám musela povolit, ale vidí to špatně. Stále nám taky opakuje, že mobilheimy se u nás nemohou prodávat a nemůže se v něm nic dělat. Přitom, kdyby se u nás nemohli prodávat tak by prodejci nedostali vůbec živnostenské listy ani oprávnění. A je divné, že v jiné vesnici se v mobilheimu i bydlí nebo mají to jako zahradní domky. Jak máme s takovou paní, která evidentně má asi od někoho nařízené nám nic nepovolí a má asi někdo o náš pozemek velký zájem, dál dělat. Už jsme v koncích. Loučila se s námi s tím, že pokud zjistí, že mobilheim používáme tak okamžitě proti nám začne další řízení………. Za každou radu budu vděčná

Přidat nový komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE