Odpovídáme na Vaše dotazy X. díl

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

Ráda bych se zeptala, jestli se můžu odvolat v případě, když soused zahájil stavební řízení a podle projektu je stavba (deklarovaná jako kůlna, ale o rozměrech větších než 16 m2 a o výšce 4,5 m) umístěna svou jednou stranou přímo na linii hranice mého pozemku. Tento pozemek je sice zahrada a rodinný dům je ve vzdálenosti cca 10 metrů, ale přesto se domnívám, že je takové umístění jeho stavby protiprávní. K čemu se mám odvolat pokud budu požadovat změnu projektu?
K Vašemu dotazu - předně soused nezahajuje stavební řízení, ale podává žádost o stavební povolení. Stavební řízení zahajuje stavební úřad.
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda soused stavbu kůlny chce realizovat na pozemku, na kterém má umístěný rodinný dům či jinou stavbu, jenž lze považovat za stavbu hlavní (např. objekt pro individuální rekreaci - zahrádkářskou chatu). Ustanovení stavebního zákona (konkrétně § 50 odst. 8 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu) říká, že na pozemku se stavbou rodinného domu se mohou umísťovat pouze drobné stavby (do zastavěné plochy 16 m2 a 4,5 m výšky), garáže a jedna stavba pro podnikání o stejných rozměrech jako drobná stavba. Pokud tomu tak je a stavba kůlny má větší zastavěnou plochu než 16 m2 a 4,5 m výšky, musí zmiňovanému stavebnímu řízení předcházet řízení o povolení výjimky z citovaného ustanovení (§ 50 odst. 8 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu).
Výjimku bude udělovat příslušný stavební úřad a to po projednání v samostatném řízení. Z uvedeného vyplývá, že pokud rozhodnutí o povolení vyjímky nebylo vydáno, neměl by stavební úřad vydat ani stavební povolení na tuto stavbu.
Předpokládám, že budete stavebním úřadem zahrnuta do okruhu účastníků v obou řízeních. Ve fázi, kdy stavební úřad zahájí řízení a vy obdržíte oznámení o zahájení vedeného řízení, běží Vám lhůta pro podání námitek. Tato lhůta bude uvedena v oznámení stavebního úřadu. V případě, že tedy s umístěním stavby nesouhlasíte, můžete Vaše námitky uplatnit ve výše vedených řízeních.
Odvolat se potom můžete až proti rozhodnutím stavebního úřadu.
Je důležité podotknout, že tato stavba nemá zákonem ani vyhláškou (č. 137/1998 Sb.) předepsané odstupy od sousedních staveb ani od sousedních pozemků. Může být umístěna i na hranici pozemku, ale její požárně nebezpečný úsek tuto hranici nesmí přesahovat. Výpočet požárně nebezpečného úseku je uveden v požární zprávě, která je součástí projektu stavby.

Je přitížením nosné konstrukce fakt, že umakartové jádro je nahrazeno sárokartonovým? Půdorysně je jedna stěna posunutá cca o půl metru?
Při zachování stávajícího půdorysu výměna umakartového jádra za sádrokartonové podléhá pouze ohlášení stavebnímu úřadu. Jako podklad k ohlášení je nutné k jednoduchému projektu a popisu navrhovaných úprav doložit i statické posouzení, vypracované oprávněnou osobou.
V případě, že budete měnit půdorys jádra, podléhají tyto stavební úpravy projednání ve stavebním řízení. Budete tedy žádat o stavební povolení, kde součástí žádosti o stavební povolení bude projekt stavby vypracovaný oprávněnou osobou, jenž bude také obsahovat již výše zmiňované statické posouzení.
Na otázku zda dojde k přitížení nosné konstrukce vám tedy odpoví toto statické posouzení, jehož zpracovatel bude vycházet ze skutečností, které zjistí při místním šetření na místě samém a z dostupných podkladů týkajících se stavby - projekt atd.
Ještě připomínám, že k provedení úprav jádra budete vždy potřebovat souhlas majitele nemovitosti!

Vzdálenost živého plotu od společné hranice pozemků
V jaké vzdálenosti (od plotu sousedního pozemku) je možné na svém pozemku vysázet živý okrasný plot z tůjí? Podle jaké legislativy se postupuje?
Vysazení živého plotu není ošetřeno žádným právním předpisem ani normou. Tudíž není nikde stanovena vzdálenost živého plotu od hranice se sousedním pozemkem. Důležité je, aby tento živý plot nepoškozoval sousední stavby (plot, stavby na hranici pozemku apod.) například prorůstání kořenů do základů, nebo prorůstáním do pletiva plotu.
V případě sporu s vlastníkem sousedního pozemku, lze tuto situaci řešit pouze dohodou mezi vlastníky pozemků.
Pokud k dohodě nedojde, bude nutno celou záležitost řešit soudní cestou.

Připravili jsme pro Vás přehled doposud uveřejněných článků (na téma Odpovídáme na Vaše dotazy), v nichž se dozvíte odpovědi odborníků na Vámi zaslané dotazy.
V článcích najdete nejen praktické rady, ale také postupy jednotlivých řízení, spojených s výstavbou, náležitosti a nezbytné přílohy žádostí a další…

Průběh stavby:

Odpovídáme na Vaše dotazy I. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy II. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy III. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IV. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy V. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VIII. díl

Nemovitosti:

Odpovídáme na Vaše dotazy VI. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VII. díl