Odpovídáme na Vaše dotazy XII. díl

Vzhledem k hromadícím se otázkám z oblasti stavebnictví, jsme pro vás připravili několik článků s praktickými radami od odborníků. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.
Dnes reagujeme na dotazy:
• cenové relace zateplení staršího rodinného domu
• vysušení chalupy
• montovaný rodinný dům - dřevostavba

Prosím o sdělení v jaké cenové relaci by se pohybovalo zateplení staršího rod. domu cca 200 m2 při síle zateplení 10 cm?
Z vašeho dotazu především nevyplývá, o jaký rodinný dům se jedná. Samozřejmě, že cena bude závislá na tom, bude-li se zateplovat přízemní rodinný dům, či půjde o dům vícepatrový.
Z dotazu dále nevyplývá rozsah prováděných prací. Půjde o zateplení celého domu, který je samostatně situován v zahradě nebo půjde o zateplení pouze dvou štítových zdí v řadové zástavbě? Hodláte provádět zateplení vnější nebo vnitřní?
Další roli také sehraje členitost fasády domu a např. počet oken (pochopitelně pracnější a tím ekonomicky náročnější bude zateplovat dům za podmínky zachování stávající členité fasády).
Nejpodstatnějším faktorem, ovlivňujícím cenu stavebních prací, bude samozřejmě druh zateplovacího systému. Doporučuji konzultaci s nezávislým odborníkem v oboru, jenž po prohlídce stavby vypracuje návrh konkrétního zateplovacího sytému.
Poté oslovte několik firem, zabývajících se uvedenou problematikou, nechte si předložit nabídky, ty konzultujte se zmíněným odborníkem a společně vyberte nejvýhodnější variantu.
Doporučuji se neřídit jen cenou, která se je některé z nás nejdůležitějším kritériem, ale zejm. referencemi vybrané firmy o provedených akcích.

Potřebovali bychom vysušit chalupu v Rudolci 15 km od Ždárů nad Sazavou. Chalupa je z kamenů a cihel. Je vlhká jak ze své Vysočinské podstaty, tak z důvodu, že za chalupou je v blízkosti asi 2, 3 m je vodní požární nádrž, ze které zřejmě prosakuje voda dovnitř. V důsledku vlhkosti se tam objevila před asi 2 měsíce dřevomorka, se kterou bychom chtěli začít bojovat. Po konzultaci s odborníkem nám bylo vysvětleno, že nejdříve máme odstranit podmínky pro růst houby, tj.provést sanace zdiva, vysušit chalupu, a až potom začít s jejím odstraňováním. Můžete nám někdo poradit se sanací a jak nejlépe odstranění dřevomorky? Preferujeme rychlost a spolehlivost.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste již záležitost konzultovali s odborníkem. Není však zřejmé, zda tento odborník již uskutečnil prohlídku chalupy a ani není zřejmé jakým oborem se tento odborník zabývá.
Kontaktujte proto odbornou firmu nebo odborníka v oboru stavebnictví a smluvte si schůzku a prohlídku stavby. Tento odborník Vám nabídne vhodný systém, kterým odstraníte vlhkost z Vaší stavby. Pokud nechcete záchranu stavby a její konstrukce ošidit a za pár let řešit mnohem větší a ekonomicky nákladnější problémy, je nutné postupovat dle tohoto schématu:
1. zjistit příčinu vlhkosti stavby,
2. navrhnout a provést opatření k zamezení pronikání vhkosti do konstrukcí stavby,
3. odstranit následky vlhkosti.

Z dotazu dále není zřejmé, jak je na stavba izololována proti vodě. Zda je provedena svislá izolace nebo vodorovná, zda jsou izolovány základy, nebo zda není provedena izolace žádná. Důležité je zjistit v jakém je izolace stavu a zda je schopná plnit svou funkci.
Vlhkost má na svědomí většinu problémů, které se objevují u podzemních částí domů. Zdivo pod terénem totiž ohrožuje nejen spodní, ale i prosakující dešťová voda a vlhkost obsažená v půdě. K ochraně domu proto nestačí jen izolace, ale je vhodné provést drenážní systém.
Pro představu nabízíme přehled - rozdělení sanačních metod k odvedení vlhkosti z konstrukcí stavby:
a) mechanické - vytváří bariéru proti dalšímu pronikání vody, jde například o vytváření vzduchových dutin, vkládání izolací do vytvořené spáry, používání povlakových izolací apod.,
b) chemické (injektážní) - bariéra se vytváří tím, že se do zdiva vyvrtají otvory a naplní se injektážní maltou,
c) elektrofyzikální - jsou založeny na poznání, že vlhkost se v elektrickém poli pohybuje směrem od kladného k zápornému pólu, vlhké zdivo je zpravidla nositelem záporného náboje, základy a podzákladí kladného náboje. Jestliže se vhodným způsobem zdivo 'přepóluje', omezí se pohyb vlhkostí z podzákladí do konstrukce,
d) doplňkové - například sanační omítkové systémy.

Podobný postup uplatněte i pro následné odstranění dřevomorky (návštěva mykologa na stavbě). Po odstranění vlhkosti a vysušení konstrukcí stavby je nutné odstranit dřevomorku. Dokud bude mít dřevomorka podmínky, ve kterých na dřevě parazituje, tak se jí nikdy úplně nezbavíte. Mykolog odpoví i na otázku jestli se v chalupě nenachází na zdivu i plíseň, což je při přítomnosti dřevomorky dost pravděpodobné. Dále bude nutné zjistit míru zasažení dřevěných konstrukcí stavby (zejména nosných) dřevomorkou a rozsah jejich poškození a dle posouzení mykologa určit rozsah případné výměny těchto konstrukcí.
Dále je nutné při přitomnosti plísně ve stavbě stavbu vydezinfikovat.
Z výše uvedeného je zřejmé, že Váš problém není možno vyřešit formou jedné odpovědi na otázku, ale je nutná především návstěva na stavbě.
Chci stavět montovaný rodinný dům - dřevostavbu. Zajímalo by mě, jaké jsou předpisy z hlediska požární bezpečnosti, konkrétně v jaké minimální vzdálenosti musí být dům umístěn od hranice pozemku, případně nejbližšího domu.
Z hlediska stavebního zákona není důležité z jakého materiálu budete stavět rodinný dům. Ať se jedná o dřevostavbu či o zděný rodinný dům, platí odstupové vzdálenosti stanovené v ustanovení stavebního zákona § 8 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu.
Z hlediska požární bezpečnosti je důležité dodržet ustanovení § 17 odst. 5 výše uvedené vyhlášky. V tomto ustanovení je stanoveno, že požárně nebezpečný prostor (úsek) stavby nesmí zasahovat na sousední pozemky a do sousedních staveb.
Součástí dokumentace stavby od výrobce dřevostavby budou atesty požárních nátěrů a izolací, ve kterých bude uvedena požární odolnost konstrukcí. Na základě těchto atestů a projektové dokumentace pro stavební povolení vypracuje oprávněná osoba technickou zprávu požární ochrany.
Tato zpráva je součástí projektu pro stavební povolení a musí být vypracována na konkrétní umístění stavby na pozemku. Zpráva obsahuje výpočet velikosti požárně nebezpečného úseku stavby a ta je porovnána se skutečnými odstupovými vzdálenostmi od sousedních staveb a pozemků.
K této zprávě musí její zpracovatel přiložit i situační výkres se zakreslením požárně nebezpečného úseku stavby.
Pokud se nepodaří umístit stavbu na pozemek tak, aby požárně nebezpečný prostor nepřesahoval na sousední pozemky, máme jestě možnost požádat u stavebního úřadu o výjimku z ustanovení § 17 odst. 5 výše uvedené vyhlášky.
Povolení výjimky se projednává ve správním řízení, jehož výsledkem je správní rozhodnutí. Upozorňuji však na to, že na udělení výjimky není žádný právní nárok.

Připravili jsme pro Vás přehled doposud uveřejněných článků (na téma Odpovídáme na Vaše dotazy), v nichž se dozvíte odpovědi odborníků na Vámi zaslané dotazy.
V článcích najdete nejen praktické rady, ale také postupy jednotlivých řízení, spojených s výstavbou, náležitosti a nezbytné přílohy žádostí a další…

Průběh stavby:

Odpovídáme na Vaše dotazy I. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy II. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy III. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IV. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy V. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VIII. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy IX. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy X. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy XI. díl

Nemovitosti:

Odpovídáme na Vaše dotazy VI. díl
Odpovídáme na Vaše dotazy VII. díl