Sdílet
 

Pojistit či nepojistit majetek?

Datum vydání: 10.02.2005 | autor:
Otázku, zda pojistit či nepojistit majetek si v současné době pokládá každý z nás. Po zkušenostech s povodněmi a jinými živelnými katastrofami se určitě vyplatí se nad pojištěním své domácnosti řádně zamyslet. Všechny pojišťovny se snaží ve svých reklamách upoutat na své služby a zákazníka přesvědčit, že právě ony nabízejí to, co chceme, za nejlepší ceny. Jde však o jediný cíl, a tím je zisk pro pojišťovnu. Je třeba zvážit všechna rizika, která by nás mohla v domácnosti potkat a ujasnit si, co vlastně od pojištění očekáváme.
Foto R.S.P. s.r.o.
Foto R.S.P. s.r.o.
Musíte se také smířit se s faktem, že placením pojistného v případě, že nedojde k žádné škodě, naše peníze již neuvidíme. Představme si však, že nás nějaká škoda postihne a my nebudeme pojištěni. Někdy se říká, že risk je zisk. Ale v případě pojištění majetku to neplací. Pojištění nám dává pocit klidu a jistoty, že za případná rizika bere někdo odpovědnost. Naše škody budou nahrazeny a my budeme mít prostředky dát věci do původního stavu.

Pojištění majetku nabízí pojištění domácnosti, pojištění nemovitostí (staveb) a pro případ že způsobíte škodu druhé osobě svou nedbalostí nebo opomenutím existuje pojištění odpovědnosti za škody.

Je důležité vědět, že pojištěním nemovitosti jsou pojištěny stavební součásti pevně spojené s domovem (obklady, vestavěný nábytek atd.), na všechno ostatní zařízení domova je třeba si zřídit pojištění domácnosti.

Pojištění domácnosti

Předmětem pojištění domácnosti jsou movité věci, které tvoří zařízení domácnosti, jsou majetkem pojištěného a slouží k uspokojování jeho potřeb. Domácnost může být jak v bytovém, tak i v rodinném domě. Pokud tyto věci domácnost opustí, zaniká jejich pojištění. Naopak věci nově pořízené do domácnosti jsou automaticky pojištěny.

Co není pojištěno: věci sloužící k výdělečné činnosti, motorová vozidla, letadla a zařízení umožňující létání, lodě a plavidla do 10 tis. Kč, neobvyklá exotická zvířata (hadi, papoušci), věci, na něž se vztahuje jiné pojištění, záznamy na záznamových médiích (CD, kazety, diskety atd.) a věci podnájemníků.

Na co je třeba dát si pozor:
 1. Pojištění skel – ne všechny pojišťovny automaticky nabízejí pojištění oken a prosklených dveří. Je nutné se informovat, zda si pojišťovna nestanovuje limity plnění a jiné podmínky.
 2. Kola a kočárky jsou pojištěny automaticky, pokud je máme uloženy ve sklepě, který patří naší domácnosti. Pokud je ukládáme (zejména v panelových domech) v kočárkárnách nebo kolárnách, do kterých má zpravidla přístup více lidí, nebývají do pojištění zahrnuty.
 3. Součástí pojištění jsou i domácí zvířata. Je však třeba se konkrétně informovat na exotická zvířata, na některá z nich se pojištění domácnosti nevztahuje.
 4. Věci umístěné na balkóně v 1. patře nebo přízemí nejsou pojištěny pro případ možného častého rizika krádeží.
Pojištění domácnosti kryje rizika způsobená:
• požárem,
• výbuchem,
• přímým úderem blesku,
• pádem letadla, jeho částí nebo nákladem,
• povodní nebo záplavou, POZOR, není totéž!,
• vichřicí nebo krupobitím,
• sesuvem půdy,
• zřícením skal nebo zemin,
• sesuvem nebo zřícením sněhových lavin,
• pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
• tíhou sněhu nebo námrazy,
• zemětřesením,
• vodou vytékající z vodovodních zařízení,
• odcizením věcí krádeží, vloupáním či loupeží,
• úmyslným poškozením nebo zničením věci.

K pojištění domácnosti je možné také sjednat pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, které přijde např. u České pojišťovny na 372 Kč/rok, a pojištění odpovědnosti za škody fyzické osoby jako vlastníka nebo opatrovatele psa.

Příklad cenové relace pojištění:
Pojištění domácnosti v hodnotě 500 tis. Kč v Praze pořídíme u Allianz pojišťovny za 3 050 Kč, domácnost na venkově za 1 500 Kč (pojištěna jsou obecná rizika).

Pojištění nemovitostí (staveb)

Foto STAKOPLAST CZ spol. s r.o.
Foto STAKOPLAST CZ spol. s r.o.

V případě, že si chceme pojistit svou nemovitost, pojišťovna nám nabídne buď kompletní pojištění staveb, anebo pojištění dále rozlišuje na  jednotlivé typy:
 • rodinných domů,
 • bytových domů,
 • bytů v osobním vlastnictví pojištěného,
 • domů ve stavbě.
Předmětem pojištění je obytná budova včetně součástí a příslušenství, stavební materiál a předměty sloužící k opravám a rekonstrukci budovy, bytu nebo stavby. Pojišťují se i rozestavěné a rekonstruované budovy včetně stavebních součástí, stavebního materiálu a nářadí, dočasných objektů a mechanismů staveniště.
Výše pojistného je určena z pojistné částky, která odpovídá hodnotě stavby. Pojišťovna bere na zřetel, z jakých materiálů je stavba provedena a jakým způsobem bude stavba užívána. Rozhodující je rovněž rizikovost - čím větší počet hrozících rizik, tím vyšší pojistné.

Pojištění stavby kryje škody způsobené:
• požárem,
• výbuchem,
• přímým úderem blesku,
• pádem letadla nebo jeho část,
• povodní nebo záplavou (POZOR není to totéž!),
• krupobitím nebo vichřicí,
• zemětřesením,
• sesuvem půdy,
• zřícením skal nebo sesuv lavin,
• pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů,
• nárazem vozidla,
• tíhou sněhu a námrazy,
• vodou vytékající z vodovodních zařízení,
• odcizením předmětů krádeží, vloupáním nebo loupeží,
• úmyslným poškozením.

K pojištění nemovitosti lze také doplňkově sjednat pojištění odpovědnosti za škodu z vlastnictví či držení nemovitosti. Př.: Za dvoupodlažní rodinný domek na pozemku o výměře 1 000 m2 zaplatíme okolo 200 Kč/rok.

Příklad cenové relace pojištění: Pojištění patrového rodinného domu v hodnotě 2 000 000 Kč nás přijde u České pojišťovny na 2 100 Kč.

Jak uzavřít pojistku?

Uzavřít smlouvu či získat potřebné informace můžete buď rovnou ve Vámi vybrané pojišťovně nebo u pojišťovacích agentů, kteří působí jako obchodní zástupci jedné či více pojišťoven. Ne vždy však v těchto případech dostaneme informace o nejvhodnějším produktu, který je šitý zrovna pro Vás.
Oproti tomu pojišťovací makléři jsou schopni zákazníkovi nabídnout skutečně nejvýhodnější produkt.

Pojišťovny a jejich nabídky pojištění Pojišťovna www stránky Info linka Nabídka pojištění ČESKÁ POJIŠŤOVNA www.cpoj.cz 844 114 114 domácnosti; nemovitosti (stavba); rekreační nemovitosti a domácnosti; odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě; odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti; pojištění odpovědnosti za škodu občana - vlastníka budovy, díla ve stavbě nebo demolici ALLIANZ POJIŠŤOVNA www.allianz.cz 800 170 000 domácnosti; nemovitosti; rekreačně obývaných objektů; odpovědnosti za škodu vyplývající z běžné činnosti v životě soukromých osob; odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví, držby, nájmu nebo správy nemovitosti; odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo opatrování zvířete ČSOB POJIŠŤOVNA www.csobpoj.cz 800 100 777 domácnosti; nemovitosti; garáže; vedlejší budovy; bazénu/ podzemní nádrže; studny; čistírny odpadních vod; oplocení; komunikace; zvířat; elektromotorů s příkonem nad 3 KW (sekačka) aj. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA www.cpp.cz 261 126 116 domácnosti; nemovitosti (stavba); rekreační nemovitosti a domácnosti; odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občan. životě; odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti GENERALI POJIŠŤOVNA www.generali.cz 800 150 155 domácnosti; rodinných domů a domů ve stavbě; bytových jednotek; nemovitosti k rekreačnímu bydlení; odpovědnosti občanů za škodu KOOPERATIVA www.kooperativa.cz 800 105 105 domácnosti; bytů; rodinných a bytových domů; chat a chalup UNIQUA www.uniqua.cz 800 120 020 domu; domácnosti, které se automaticky vztahuje na pojištění odpovědnosti za škodu pojištěného a spolupojištěných osob jako občanů z rizik každodenního života; pojištění i pro budovy ve výstavbě, u kterých umožňuje rozšířit pojištění o škody způsobené odcizením stavebních součástí, věcí sloužících k výstavbě či stavebního materiálu AIG CZECH REPUBLIC www.aig.cz 800 172 172 budov a movitých věcí; odpovědnosti za škod HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA www.hvp.cz 844 114 411 staveb; trvale obydlené domácnosti; rekreační domácnosti; odpovědnosti za škody fyzické osoby v běžném občanském životě; odpovědnosti za škody fyzické osoby jako vlastníka nebo opatrovatele psa; odpovědnosti za škody fyzické osoby jako vlastníka, nájemce, držitele, nebo správce nemovitostí POJIŠŤOVNA SLAVIA www.slavia.as 800 100 011 domácnosti; nemovitosti; občanské odpovědnosti za škodu v běžném občan. životě; odpovědnosti za škodu v souvislosti s provozem domácností nebo vlastnictví nemovitosti; odpovědnosti za škodu z vlastnictví zvířat VICTORIA – VOLKSBANKEN www.victoria.cz 221 585 111 domácnosti; rodinných domů a rekreačních staveb; odpovědnosti za škodu vlastníka, nájemce nebo správce nemovitosti; odpovědnosti za škody fyzické osoby v běžném občanském životě; odpovědnosti za škodu vlastníka nebo opatrovatele psa; odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele; nájemce nebo správce nemovitosti; odpovědnosti za škodu vlastníka budovy nebo díla ve stavbě nebo demolici TRIGLAV www.triglav.cz 542 212 982 domácnosti; budov a bytů; odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném občanském životě, kterou způsobí člen pojištěné domácnosti; odpovědnosti za škodu v souvislosti s vlastnictvím budovy nebo bytu HALALI www.halali-pojistovna.cz 800 130 649 domácnosti; nemovitostí; rekreačních domácností

Pokud jste si vybrali pojistný produkt a pojišťovnu, nechte si zpracovat návrh pojistky včetně kalkulace pojistného plnění a pojistného. Důkladně si pročtěte celou smlouvu. V případě jakýchkoliv nejasností se dotazujte a nechte si vše podrobně vysvětlit. Zaměřte se na podmínky pojišťovny, pojistné krytí a na nejrůznější výluky. Věnujte dostatečnou pozornost uzavírání pojistné smlouvy, jakákoliv nepravdivá skutečnost by mohla celou pojistnou smlouvu pokládat za neplatnou. Nehorší, co by nás mohlo potkat, je mít uzavřenou smlouvu a platit pojistné, a pak na základě vzniklé škody zjistit, že nám pojišťovna škodu neuhradí.

Pojistka platí vždy od data počátku, které je uvedeno ve smlouvě.

Pojistná částka by měla odpovídat hodnotě pojištěného majetku. V případě podpojištění, kdy je pojistná částka nižší než skutečná hodnota domácnosti, pojišťovna snižuje pojistné plnění.

Pokud máte ve své domácnosti umělecké a starožitné předměty, určitě se vyplatí pojistit je samostatně na základě fotodokumentace, přesného popisu nebo znaleckého posudku. Předejdete tak složitému prokazování pojistné události.

Zásady pojištění:
 1. Pojišťujeme pouze nezbytný majetek.
 2. Pojišťujeme rizika, která se nás bezprostředně týkají.
 3. Pojišťujeme na novou hodnotu, což znamená na cenu, za kterou ho lze v současné době znovu nabýt.
Cenu pojištění ovlivňuje hned několik faktorů:
 • Poloha nemovitosti a kriminalita v dané oblasti – pojišťovny mají určité koeficienty rizikovosti. Vyšší částku za pojištění určitě zaplatí občan ve velkoměstě a nižší občan na vesnici.
 • Typ pojištěné nemovitosti – levnější jsou rekreační sídla a vedlejší objekty např. garáž, naopak dražší jsou rodinné domy.
 • Cena majetku – čím dražší je majetek, tím vyšší je cena pojistného Rozhoduje, zda je pojištění uzavřeno na časovou nebo novou hodnotu. Pojištění na novou hodnotu je dražší než na časovou, protože celková pojistná částka je vyšší. Plnění v nových cenách je však výhodnější. Nová cena je taková, za kterou si můžeme pořídit stejnou nebo alespoň srovnatelnou věc, s věcí poškozenou. Oproti tomu časová cena vyjadřuje hodnotu před pojistnou událostí, sníženou o opotřebení.
Vyšší spoluúčastí si můžeme danou pojistku zlevnit.

Slevy na pojistném:
• správným zabezpečením pojišťované věci můžeme ušetřit až 20%,
• věrností pojišťovně,
• v případě, že pojistíme u jedné pojišťovny více rizik, můžeme ušetřit až 10%,
• vyplatí se pojištění platit ročně nežli čtvrtletně nebo měsíčně - ušetříme tak 5%,
• bezeškodní průběh pojištění v předcházejících letech až o10%.

V případě, že máme smlouvu již uzavřenou


Pokud máme smlouvu s pojišťovnou již nějaký rok uzavřenou, je vhodné ji zkontrolovat. Určitě je pojištěný majetek pojištěn na hodnotu časovou, což znamená, že v případě škody nám pojišťovna vyplatí částku sníženou o amortizaci. Pojistku se určitě vyplatí aktualizovat a věc pojistit na novou hodnotu, tzn. že od pojišťovny bychom v případě škody získali takovou sumu, za kterou si pořídíme věc novou.
Rozhodně zvažme rizika, která by nás mohla postihnout. Například bydlíme-li v blízkosti řeky, ještě před několika lety bychom s rizikem povodní určitě nepočítali. Ale po zkušenosti s povodněmi je třeba na takovéto riziko včas pomyslet. V případě, že jsme se rozhodli pojistku změnit, není nutno zůstat u stejné pojišťovny. Podmínky a sazby pojišťoven se mnohdy výrazně liší. Nově vybraná pojišťovna nám bude počítat bonusy, které jsme získali bezeškodním průběhem pojištění.

Co říci závěrem? Snad jen to, že příroda je mocná čarodějka. Větru, dešti a ohni poručit nelze a majetek před lupiči a vandaly zkrátka neuhlídáme. V případě pojištění se však nevyplatí šetřit. Berme ho jako jistotu, která se určitě při škodě vyplatí.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Pojistit či nepojistit majetek?"

Buďte první a napište komentář k  "Pojistit či nepojistit majetek?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE