Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Potřebujete finance na vytápění?

Podporu obnovitelných zdrojů energie pro fyzické osoby vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí už od roku 1999.

Datum vydání: 28.02.2005 | autor:
Program, který má na starosti Státní fond životního prostředí (SFŽP), je pro fyzické osoby a to konkrétně na vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody (TUV) v rodinných domech. Od začátku udělování podpory uspokojil SFŽP více než 3 000 žádostí. Jednalo se o instalaci tepelných čerpadel, solárních systémů i kotlů na biomasu. Zatím nebyla vrácena jediná žádost z důvodu nedostatku finančních prostředků. Nestalo se tak dokonce ani po srpnu 2002, tedy poté, co se Českou republikou přehnala ničivá povodeň. Tehdy se pozastavilo schválení zhruba 500 žádostí na půl roku.
Jaké jsou podmínky pro získání podpory?

Kdy můžete žádost o podporu podat?

Foto Ing. Milan Rychtařík.
Foto Ing. Milan Rychtařík.
 • Nejdříve po nainstalování a uvedení konkrétního zařízení do provozu.
 • Nejpozději však 9 měsíců po uvedení zařízení do provozu.
 • Uvedením do provozu se rozumí den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
 • U zařízení s písemným souhlasem s provedením „Drobné stavby“ se pak dnem uvedení do provozu rozumí den předání díla do trvalého provozu a to protokolem od dodavatelské firmy.
 • Úplné žádosti můžete podávat do 30.9. 2005.
 • Žádosti se podávají jedině na místech příslušných pracovišť fondu a to podle místa realizace podporovaného zařízení.
 • Podpora se vztahuje jen na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. lednu roku 2003 (první vystavená faktura nesmí být staršího data), a které nebyly již dříve podpořeny ze SFŽP.
Novinky v roce 2005

Zásadní změna se týká především energetického auditu. Ten už letos vyžadován nebude. SFŽP postačí odborný posudek, který zhodnotí sledované parametry, správné dimenzování a splnění požadavků na zateplení. SFŽP také okamžitě vymezil osoby, které tento posudek můžou zpracovat. Další změna je v požadovaném zateplení v programu určeném na podporu tepelných čerpadel.

Co a jakou částkou je podporováno?

Podmínky, za jakých je podpora, dotace nebo příspěvek přidělován, si nejdříve pečlivě prostudujte. Pokud si nebudete jisti, tak neváhejte kontaktovat odpovědného pracovníka SFŽP.
Ceny neustále rostou a tak v loňském a předloňském roce zaznamenal SFŽP menší počet žádostí. Z tohoto důvodu proto Fond rozhodl o navýšení podpory pro tento rok. V případě solárních systémů na ohřev teplé užitkové vody (TUV) a kotlů na biomasu se podpora navýšila na 50% a maximální limit se posunul na 70 000 Kč.
 1. TEPELNÁ ČERPADLA
  Tepelná čerpadla jsou podporována až do výše 30% (maximálně ale 100 000 Kč). Podporována jsou ovšem pouze čerpadla typu země - voda, voda - voda a vzduch - voda.
  Podpora se netýká tepelných čerpadel systému vzduch - vzduch!
  Výrobce nebo dodavatel musí doložit minimální průměrný roční topný faktor podle požadavku Fondu. Zařízení také musí mít certifikát (tedy protokol o zkoušce typu). Budova, ve které je tepelné čerpadlo instalováno a konkrétní objekt musí splňovat tepelně technické parametry prokázané odborným posudkem (ten je nedílnou součástí žádosti).

 2. KOTLE NA BIOMASU
  U kotlů na biomasu můžete získat příspěvek ve výši 50% (maximálně však 70 000 Kč). Kotle na biomasu patří mezi ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domky pomocí biomasy (dřevo, dřevěné štěpky, pelety).
  Kotel musí mít garantovány parametry spalování a minimální účinnost 80% při jmenovitém výkonu. To podmínky dodavatel nebo výrobce dokládá certifikátem, tedy protokolem o zkoušce typu. Kotel musí také splňovat ČSN EN 303-5 třídy 3 (doklad předloží dodavatel).

 3. SOLÁRNÍ SYSTÉMY
  Solární systémy se rozdělují do několika typů:
  Fototermické systémy pouze pro celoroční přípravu teplé vody – zde můžete získat 50% příspěvek (maximálně však do výše 70 000 Kč).
  Fototermické systémy pro přitápění a celoroční přípravu teplé vody – i v tomto případě je poskytován příspěvek ve výši 50% (ovšem maximálně 100 000 Kč).
  Fotovoltaické systémy -  příspěvek do 40% (maximální částka zde není určena – neomezeno.
U fotovoltaických soustav ovšem platí odlišný systém než u předešlých dvou. Žádosti se v tomto případě podávají před zahájením realizace!

Podporovány jsou jen technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz a použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné formy a předpisy.

Dané zařízení tedy MUSÍ splňovat parametry přidělení podpory. V průběhu realizace akce si schovávejte podklady uvedené na formuláři žádosti o podporu týkající se daného opatření:
Podmínky, za jakých je podpora, dotace nebo příspěvek přidělován, si nejdříve pečlivě prostudujte. Pokud si nebudete jisti, tak neváhejte kontaktovat odpovědného pracovníka SFŽP.
 • stavební povolení,
 • kopie dodavatelských smluv,
 • faktury i s doklady o zaplacení,
 • dokumentace realizovaného opatření,
 • tři barevné fotografie,
 • předávací protokol o provedené topné zkoušce (tlakové zkoušce),
 • kolaudační rozhodnutí.
Až bude realizace zařízení hotová, přichází na řadu vypracování odborného posudku. Tento dokument je nedílnou součástí žádosti o podporu. K žádosti přiložte fakturu za zpracování odborného posudku i s dokladem o zaplacení. SFŽP totiž hradí 50% nákladů na vypracování posudku, maximálně do výše 5 000 Kč. K žádosti ještě budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí, který nebude starší jak 3 měsíce.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Potřebujete finance na vytápění?"

Buďte první a napište komentář k  "Potřebujete finance na vytápění?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE