Snižte riziko vyplavení bytu vodou

Snad každý zažil situaci, kdy ve spěchu vypínal hlavní vodovodní přívod, aby zamezil úniku stříkající vody při havárii vodovodních rozvodů. Na našem trhu se začátkem letošního roku objevila novinka – VODOSTOP™ – vyvinutá v dílně české firmy B PLUS TV a.s., která účinně snižuje rizika vyplavení domácnosti pitnou vodou a chrání tím náš majetek.

Nejčastější příčinou majetkových škod v domácnostech bývají poruchy na rozvodech pitné a užitkové vody. Podle statistik na ně připadá bezmála čtvrtina z celkového počtu škod hrazených z pojištění domácností a rodinných domů. Přestože z hlediska fi nančního dopadu bývají nejzávažnější škody způsobené požárem, záplavou či povodní, pokud ale jde o četnost pojistných událostí, na prvním místě žebříčku majetkových škod jsou jednoznačně škody způsobené haváriemi vodovodních rozvodů. V České republice se každoročně jedná o více než 100 000 případů, které jsou řešeny jako pojistné události. Při zohlednění případů, které unikají statistice, se jedná o počty výrazně vyšší.

Systém VODOSTOP™ je bezpečnostní uzávěr vody, jakási analogie pojistkové skříně používané u rozvodů elektřiny. V bytech, rodinných domech a v menších provozovnách získáme pomocí systému VODOSTOP™ jistotu, že v případě provozní havárie na vodovodním rozvodu za vodoměrem bude přívod vody uzavřen. Zařízení se skládá ze tří částí: z elektromagnetického uzavíracího ventilu, vodoměru s elektronickým výstupem a řídicí elektronické jednotky EPJ-09, která je mozkem celého zařízení.
Bezpečnostní uzávěr vody VODOSTOP™ se instaluje na přívodní potrubí co nejblíže k hlavnímu vodovodnímu uzávěru. Do série. Pro správnou funkci systému je vhodné vodoměr montovat na horizontální potrubí, protože při montáži vodoměru na svislé potrubí může být funkce zařízení nespolehlivá. (Nižší přesnost a menší citlivost funkce 3). Pro VODOSTOP™ je nutné zřídit elektrický přívod s napětím 230 V, 50 Hz chráněný nejlépe samostatným jističem.

Princip systému VODOSTOP™ spočívá v tom, že množství odebírané vody je průběžně monitorováno vodoměrem s elektronickým výstupem, kdy impulsy z vodoměru jsou vyhodnocovány řídicí elektronickou jednotkou EPJ-09. Řídicí jednotka souběžně sleduje a vyhodnocuje tři provozní stavy, které predikují havárii na vodovodním rozvodu. Nastavení parametrů řídicí elektronické jednotky si provádí majitel VODOSTOPu sám podle obvyklého režimu odběru vody v objektu.
Vlastní nastavování je triviální proces, který nicméně může být rozložen do několika opravných kroků. Pokud při překročení uživatelem nastavených hodnot odběru vody vyšle řídicí elektronická jednotka blokovací signál a dojde k uzavření elektromagnetického ventilu na hlavním přívodu vody, lze obnovení dodávky vody provést pouze uživatelským resetem na řídicí elektronické jednotce. Od verze V.1.4 je na EPJ-09 doplněn i spínací kontakt k řízení domovního alarmu na EPS.

VODOSTOP™ má tři na sobě nezávislé funkce sledování režimu odběru vody v objektu. Veškeré nastavování se provádí na řídicí elektronické jednotce.
Funkce 1 (F1) hlídá maximální přednastavené množství vody, které proteče vodovodním potrubím od začátku odběru vody bez přerušení. Pojmem „přerušení“ se v tomto smyslu rozumí interval delší než cca 20 sekund. Parametr (množství) se nastavuje prvním otočným přepínačem s polohami 0 až 9. V poloze 0 je tato funkce vyřazena z činnosti a každá další poloha 1 až 9 nastavuje povolený nepřerušený odběr v hodnotách +50 litrů.

Funkce 2 (F2) sleduje řádové překročení přednastaveného průtoku. Pokud dojde k nadlimitnímu odběru vody, který trvá více než cca 15 sekund, uzavře řídicí elektronická jednotka elektromagnetický ventil i v takovém případě, kdy nebylo překročeno limitované množství vody hlídané režimem funkce F1. Parametr (průtok) se nastavuje druhým otočným přepínačem s polohami 0 až 9. V poloze 0 je tato funkce vyřazena z činnosti a každá další poloha 1 až 9 nastavuje teoretický hodinový havarijní průtok v hodnotách + 500 litrů/hodinu.

Funkce 3 (F3) monitoruje menší trvalé odběry způsobené například netěsnicími vodovodními kohoutky, protékajícími splachovači WC apod. Tento parametr (zbytkový průtok) se nastavuje třetím otočným přepínačem s polohami 0 až 9. V poloze 0 je tato funkce vyřazena z činnosti a každá další poloha 1 až 9 nastavuje hlídaný parametr v hodnotách +10 litrů/3 hodiny, během nichž dochází k měření. Funkce (F3) zastavuje nepřerušený průtok malého množství vody nejdříve po třech hodinách, pokud už ovšem není do té doby překročen parametr funkce (F1).

Během vývoje systému VODOSTOP™ praxe ukázala, že výjimečně jsou potřebné jednorázové odběry většího množství vody (například napouštění bazénu; zalévání zahrady apod.). Pro tento účel existuje tlačítko BLOKOVÁNÍ. Jeho stiskem je vyřazena činnost funkce (F1) VODOSTOPu na cca 6 hodin. Opakovaným stiskem tlačítka BLOKOVÁNÍ je možné prodloužit délku vyřazení systému VODOSTOP™ z činnosti vždy o dalších 6 hodin, maximálně na 24 hodin. Funkce (F2) zůstává i nadále aktivní, funkce (F3) ztrácí smysl. Pokud nechceme čekat až uplyne nastavený čas blokování, je možné BLOKOVÁNÍ zrušit uživatelským resetem. Po stisknutí tlačítka RESET se systém VODOSTOP™ automaticky vrací do základního přednastaveného provozního režimu. (Po uplynutí uživatelsky nastavené doby v režimu BLOKOVÁNÍ tato situace nastává automaticky).
Elektromagnetické ventily jsou vyráběny ve dvou variantách lišících se podle toho, zda jsou zavírány při vypnutí ovládacího napětí – tzv. pozitivní logika nebo jsou naopak zavírány při zapnutí ovládacího napětí – tzv. negativní logika. Obě varianty mají své výhody, ale i nevýhody a je na zvážení uživatele, které logice dá přednost. Konstruktéři se rozhodli upřednostnit elektromagnetický ventil s negativní logikou, neboť při výpadku dodávky elektrické energie je ventil stále otevřen a vodní režim nevyžaduje tím pádem žádný uživatelský zásah. Po dobu výpadku dodávky elektrické energie ale VODOSTOP™ neplní svou funkci. Elektromagnetický ventil s pozitivní logikou pracuje opačně, kdy při výpadku dodávky elektrické energie se ventil uzavře a zůstává uzavřen do obnovení dodávky elektrického proudu. (Ventil lze v tomto případě otevřít ručně). Nevýhodou pozitivní logiky je stálý odběr elektrické energie – třebaže pouhých 12 W. Nicméně – trvale. VODOSTOP™ je standardně dodáván s elektromagnetickým ventilem s negativní logikou. Na přání zákazníka je možné dodat ventil s logikou pozitivní. Při instalaci zařízení je potřeba v elektrickém zapojení tuto skutečnost zohlednit správným zapojením vodičů na svorkovnici řídicí elektronické jednotky EPJ-09.
Během vývoje systému VODOSTOP™ se ukázala potřeba nabídky systému VODOSTOP™ DUO, který je určen k instalaci tam, kde je přiváděna a rozváděna vodovodními rozvody zvlášť studená a zvlášť teplá voda, například v panelových domech. Zařízení se skládá ze 2 ks elektromagnetických uzavíracích ventilů, 2 ks vodoměrů s elektronickým výstupem a pouze jedné řídicí elektronické jednotky EPJ-09. Nezapomeňme! Za nejvíce pojistných událostí v domácnostech může voda. Nepodceňujme tuto informaci a možným škodám předcházejme. Systém VODOSTOP™ je správné řešení.

Zdroj: www.btv.cz