Vzrůstající ceny energií nutí majitele domů k zamyšlení nad možnostmi snížení energetické náročnosti. Jedním z řešení je využívání obnovitelných zdrojů energie (solární kolektory, biomasa).
Biomasa je organická hmota, surová či zpracovaná, s vnitřním obsahem chemické energie, kterou je možno přeměnit na elektřinu nebo teplo. Biomasu můžeme využít pro získání bioenergie nebo biopaliva (dřevo, pelety, bioethanol, bionafta, bioplyn).
Biomasa se využívá jak na výrobu vláknin, chemikálií a dalších produktů, tak ve stavebnictví.

Výroba tepla
Většina současné energie z biomasy pochází ze spalování dřeva za účelem výroby tepla. Přímé spalovací procesy pro výrobu tepla a vodní páry jsou již samostatným komerčním odvětvím, ve kterém dochází ke stálému zdokonalování účinnosti a snižování škodlivých emisí.
Existují dva různé systémy výroby tepla:
• vytápěcí systémy malého výkonu,
• dálkové vytápěcí systémy.
U prvních se využívá řezané dřevo, pelety, štěpky atd. Dálkové vytápění využívá buď fluidní spalovací kotle nebo roštové kotle, ve kterých se spalují štěpky, rašelina, nederivované palivo, dřevní odpad, piliny a sláma.

Kogenerace tepla a elektřiny
Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je vhodná pro menší instalace. Využívá se k vytápění a ohřevu vody pro domácnosti v jednotlivých domech nebo pro skupinu domů. Přebytečná elektrická energie může být dodávána do veřejné sítě. Tato relativně nová technologie má již praktické, tržní využití u malých instalací (50 - 500 kWel).

Produkce bioethanolu
Bioethanol je alkohol vyráběný kvašením organických materiálů obsahujících cukr a škrob. Pro využití v dopravě existují dvě varianty, palivo čisté bez příměsí anebo směsné palivo (namíchané s derivovanými oleji z fosilních paliv).
Produkce bionafty
Řepkový olej je nejvíce používanou surovinou pro výrobu bionafty (tvoří 84% ze všech ostatních surovinových zdrojů). Jinými zdroji jsou slunečnice, sója nebo použitý olej na smažení (odpadní rostlinný olej). V minulých letech došlo k technologickému rozvoji, který přinesl širší možnosti v užití základních surovin a zlepšila se výrobní technologie schopná zpracovávat více druhů těchto surovin. Bionafta, jako čisté palivo, získává čím dál větší respekt u výrobců automobilů i u výrobců těžkotonážních vozidel (např. v Německu).

Produkce z dřevěného uhlí
V současné době se na trhu objevuje nový způsob (nízká cena / nízká potřeba energie) přímého zpracování biomasy bez přídavných složek týkající se přeměny pelet na dřevěné uhlí. Pelety z dřevěného uhlí mohou být používány na vaření a vytápění, výrobu syntézního plynu, výrobu vodíku pro biomethanolovou syntézu a při výrobě speciální oceli.

Náklady na využití bioenergie
S výjimkou výroby tepla se ostatní technologie zatím potýkají s problémem vysokých nákladů. Nižších cen lze dosáhnout za předpokladu integrovaného zpracovávání a cílených vysokých sklizní potřebných surovin.
• Produkce tepla: 25 EUR / MWh.
• Náklady na výrobu pevného biopaliva (pelet): 80 EUR / t.
• Výroba elektřiny (z pevného, tekutého, plynného biopaliva): 40 - 50 EUR / MWh.
• Bioethanol: 250 EUR / t.
• Biovodík: 1 500 EUR / t.
• Biomethanol: 200 - 300 EUR / t.
(Údaje pocházejí z ledna 2003)

Hlavní výhody biomasy
  • velká dostupnost zdroje, který není třeba dovážet,
  • dobré příležitosti k vývozu technologií,
  • možnosti stálých pracovních míst,
  • mnoho ekologických a energetických výhod,
  • snížení emisí CO2 a jiných emisí,
  • přispívání k přiměřenému růstu zemědělství.

Potenciál využití biomasy k energetickým účelům
Potenciál energetického využití biomasy je téměř na celém světě. V současnosti je 14% spotřebované energie ve světě vyrobeno z biomasy (56,8 EJ / rok z celkového množství 406 EJ / rok). Tato hodnota je převážně založena na zemědělsko - lesnických odpadech a lesích. V budoucnosti by mohly mít větší podíl cílené sklizně (rychlerostoucích plodin) z dosud nevyužívaných ploch. Biomasa je nejvíce používána pro vytápění a vaření v rozvojových zemích. Vzrůstá potřeba širší dostupnosti moderních a efektivních bioenergetických technologií a již se také objevují silné tendence ukazovat jejich výhody, zejména vzhledem k ekologicky, technicky a ekonomicky udržitelnému využívání zdrojů. Jak ve vyspělých, tak v rozvojových zemích lze v brzké době očekávat nárůst poptávky po technologiích na zpracování a využití biomasy doprovázený vzrůstem počtu příležitostí pro export technologií, know-how a služeb, nejvíce v oboru malých a středních instalací.

Dlouhodobá perspektiva vývoje v Evropě
Jelikož bioenergie může být využívána v malém, středním i velkém měřítku, lze ji aplikovat na různé zdroje i na schémata výroby a využití. Její možné rozšíření v Evropě představuje významný faktor, jak ukazují následující tabulky:

Vytváření nových pracovních míst v EU Oblast Nová místa (do 2020) Dlouhodobě (do 2050) Teplo 325 000 (40 Mtoe/rok) 730 000 Elektřina 305 000 (30 Mtoe/rok) 3 180 000 Doprava 683 000 (43 Mtoe/rok) 1 620 000 Chemikálie 196 000 (20 Mtoe/rok) 196 000 Celkem 1 509 000 (133 Mtoe/rok) 5 726 000
Hlavní typy zdrojů biomasy:

• lesnický průmysl – rychlerostoucí dřeviny (topol, vrba, blahovičník),
• rychlerostoucí rostliny (energetický šťovík),
• cukerné plodiny (cukrová řepa a třtina, čirok, jeruzalémský artyčok, cukrové proso),
• škrobové plodiny (kukuřice, pšenice, ječmen),
• olejové plodiny (řepka, slunečnice),
• dřevní odpady (lesní odpad, odpad z dřevozpracujícího a stavebního průmyslu),
• zemědělské odpady a zbytky (sláma, hnůj atd.),
• organické složky komunálního odpadu,
• odpad z čistíren odpadních vod,
• průmyslový odpad (např. z potravinářského a papírenského průmyslu).