Sdílet
 

Odpovídáme na Vaše dotazy V. díl

Datum vydání: 16.03.2004 | autor:

Odpovídáme na některé vybrané dotazy, kterými nás neustále zahrnujete. Pokud se chcete podělit o vaše vlastní zkušenosti či postřehy, vložte svůj příspěvek do diskuse nebo nám napište.

1. Existují procentuální omezení ve výměře pozemku, který chci zastavět?
Omezení stanovující procentuelní zastavění pozemku jsou stanovena v podrobnější územně plánovací dokumentaci. Netýkají se však všech pozemků určených k výstavbě, ale konkrétního území řešeného například regulačním plánem nebo urbanistickou studií.
Další omezení mohou vyplývat z různých ochranných pásem (např. vedení plynovodu, vodovodu, ochranného hlukového pásma letiště, ochranné pásma zemědělských staveb, rozvoden apod.).

2. Jak postupovat při žádosti o výjimku?
V případě, že navrženou stavbou nedodržíte některá ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. „o obecně technických požadavcích požadavcích na výstavbu“ je možno za podmínek stanovených ve stavebním zákoně požádat u stavebního úřadu o povolení výjimky z příslušného ustanovení této vyhlášky. Netýká se to všech ustanovení této vyhlášky. Na výjimku není právní nárok, zálěží na konkrétním posouzení stavebního úřadu.

3. Jak postupovat při odvolání?
V každém rozhodnutí vydaném stavebním úřadem se nachází poučení, ve kterém se účastníci řízení dozví, zda se proti rozhodnutí lze odvolat a v jaké lhůtě je možné toto odvolání podat. Odvolání se podává u toho orgánu, který rozhodnutí vydal a ten pak odvolání společně se spisovou dokumentací postoupuje odvolacímu orgánu.

4. Kolik metrů musí být vzdálen rodinný dům od hranice se sousedem a je možná výjimka?
Pro stavby rodinných domů, jsou ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu stanoveny vzdálenosti od společných hranic pozemků a vzdálenosti od sousedních rodinných domů. Vzdálenost stavby rodinného domu od sousedního pozemku se stavbou rodinného domu musí být nejméně 2 metry. Vzdálenost mezi rodinnými domy, pokud mezi sebou vytvářejí volný prostor, musí být nejméně 7 m. Pokud v protilehlých částích stěn rodinných domů nejsou okna z obytných místností, lze tuto vzdálenost ve stísněných územních podmínkách snížit až na 4 m a nemusí se uplatnit požadavek na odstup od společných hranic pozemků.
V případě nedodržení těchto vzdáleností je možné požádat stavební úřad o povolení výjimky.

5. Pro jaký účel a z jakého důvodu se zřizují věcná břemena?
Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch stavby či pozemku a omezuje určitým způsobem vlastníka pozemku či stavby ve prospěch vlastníka jiné stavby či pozemku. Zřizují se pro právo chůze a jízdy, pro uložení sítí na pozemku, pro stavbu zčásti spočívající na jiné stavbě atd.
Pro zřízení věcného břemene je nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene a věcné břemeno geodeticky zaměřit. Smlouva o zřízení věcného břemene se předkládá katastrálnímu úřadu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Práva vyplývající z věcného břemene vznikají teprve tímto vkladem.
6. Co je potřebné k demolici stavby?
Stavbu lze odstranit na základě rozhodnutí o odstranění stavby. Toto rozhodnutí vydává stavební úřad na základě Vaší žádosti po projednání v řízení o odstranění stavby. K žádosti je nutné předložit doklad, jímž prokážete vlastnické právo ke stavbě (např. výpis z katastru nemovitostí), technologický popis prací a prohlášení kvalifikované osoby, která bude provádět odborný dozor či vedení stavby (v případě, že stavba bude odstraňována svépomocí).
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Odpovídáme na Vaše dotazy V. díl"

Buďte první a napište komentář k  "Odpovídáme na Vaše dotazy V. díl"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE