Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Vyřiďte si žádost o dotaci

Datum vydání: 11.06.2009 | autor:
Kam mám jít s vyplněnou žádostí? V prvních týdnech trvání Programu se všechny žádosti podávají na krajských pracovištích fondu (SFZP). Po vyhlášení spolupracujících bank budou nepodnikající fyzické osoby podávat žádosti na bankách a fyzické osoby podnikající a právnické osoby i nadále na krajských pracovištích fondu. U žádostí o podporu v oblasti A a B se nejprve (ještě před podáním žádosti) posuzuje projektová dokumentace na krajském pracovišti fondu - a toto platí pro všechny žadatele.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
V kolika vyhotoveních se žádost dodává?
Ve dvou vyhotoveních, 1. kopii si nechává SFŽP, 2. kopie patří žadateli.

Jsou nějaké požadavky na dokumenty (ověřené kopie, originály, prostá kopie)?
Všechny přílohy musí být buď v originálu či ověřené kopii. U plné moci či čestného prohlášení musí být podpis ověřený.

Budu moci žádat znovu, když jednou neuspěji?
Ano.

Jak bude postupováno, když nedodám všechny přílohy?
Žádost Vám bude vrácena a budete vyznáni k doplnění.

Lze údaje v žádosti měnit přímo na pobočce?
Ano.

Bude muset být ke každé žádosti jako příloha projektová dokumentace?
Ano, dle podmínek programu (viz Příručka pro žadatele).

Bude nutný položkový rozpočet?
Ano, položkový rozpočet musí být doložen po realizaci opatření jako součást faktury (viz vzor faktury), je nezbytný pro stanovení uznatelných nákladů.

Bude nutné doložit stavební povolení či ohlášení stavby k podání žádosti o dotaci?
Ne, ohlášení o užívání stavby či kolaudační rozhodnutí se přikládá až jako doklad po ukončení realizace.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jsme žadatelé o dotaci. Podali jsme žádost, ale náš dodavatel nebo výrobek (například kotel) nejsou v Seznamu odborných dodavatelů (SOD) nebo Seznamu výrobků a technologií (SVT). Jak máme postupovat?
Jde o fakt, který je podstatný pro úspěšné podání žádosti. Většina firem, které splňují podmínky pro zápis do SOD či SVT, se registruje z vlastní iniciativy. Pokud ne, prosím požádejte své dodavatele, aby tak učinili.

Je možné změnit během realizace odborného dodavatele nebo výrobek ze Seznamu (SOD, SVT)?
Ano, tato situace se řeší dodatkem k žádosti.

Budu vědět předem, zda mi bude přidělena dotace?
Při splnění všech požadavků pro registraci žádosti o dotaci vám bude do 60 dnů od zaregistrování žádosti zasláno vyrozumění o poskytnutí dotace.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Co se stane v případě, že bude žádost mít nějaké nedostatky?
Žadatel bude vyzván k odstranění nedostatků. Pokud to bude možné, doplní/opraví údaje na místě. Pokud ne, žádost mu bude i s přílohami vrácena a bude ji (opravenou) podávat znovu.

Je třeba si archivovat doklady o zaplacení týkající se projektu?
Ano, jsou nezbytné pro doložení realizace projektu, případně při kontrole.

Pokud chci získat dotaci na zateplení stávajícího domu nebo na nový pasivní dům (oblast podpory A, B), potřebuji průkaz energetické náročnosti budovy?
Ne, průkaz energetické náročnosti budovy není vyžadován. Nezbytný je však výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění provedený autorizovaným inženýrem, autorizovaným architektem nebo energetickým auditorem.

Jaké kalkulační nástroje mohu použít pro výpočet tepelných vlastností budovy?
Podmínky Programu nestanovují způsob tvorby projektové dokumentace. Projektová dokumentace i výpočty musí být v souladu se stávajícími technickými předpisy. Projektant musí v technické zprávě uvést nástroje a normy, které pro výpočet použil.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Co se stane, když náš dodavatel zkrachuje v průběhu stavby? Nebo nejsme s dodavatelem spokojeni, a chceme ho vyměnit. Přijdeme o dotaci?
Najmou si jiného dodavatele a oznámí to Fondu. Tato situace je popsaná v Přílohách žadatele o podporu.

Kam dokumenty potom doručit (existuje seznam kontaktních míst?)? Musí člověk na pobočku osobně, nebo to stačí poslat poštou, třeba doporučeně? Musí člověk žádat tam, kde má trvalé bydliště, nebo tam, kde stojí dům, na jehož úpravu se dotace použije?
Žádost podává žadatel vždy osobně, případně prostřednictvím zplnomocněné osoby. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající podávají žádost na krajském pracovišti SFŽP. Fyzické osoby nepodnikající podávají žádost na pobočce spolupracující banky, avšak u oblasti A a B musí nejprve navštívit krajské pracoviště SFŽP, kde jim bude prověřena dokumentace k provedení opatření. Konkrétní krajské pracoviště/pobočku banky si žadatel volí libovolně, při opakovaném kontaktu je však nezbytné navštívit stejnou pobočku, kterou si zvolil poprvé. Seznam krajských pracovišť/poboček bank je k dispozici zde. (Zapojení bank a jejich jména bude včas oznámeno - do té doby jsou kontaktními místy pouze krajská pracoviště SFŽP.)
U bank má člověk podat žádost pouze tehdy, když chce zároveň úvěr? Nebo tam nese žádost i v případě, že chce jen dotaci? Kdy mohou lidé začít žádat u bank, kdy se dozvědí, do kterých zajít?
Předpokládaná spolupráce s bankami se týká prioritně administrace žádostí, poskytnutí úvěru žadateli je samostatnou aktivitou banky bez souvislosti s vyřízením dotace. Na pobočkách bank budou žádosti podávat pouze fyzické osoby nepodnikající. Zahájení spolupráce s bankami se předpokládá v průběhu května/června 2009 po ukončení nutných právních úkonů. Seznam aktuálních míst k podávání žádostí bude na webu programu.

Jak dlouho bude vyřízení žádosti trvat - od podání žádosti o dotaci a od dokončení úprav? Je možné dostávat peníze na úpravy průběžně nebo dokonce zpětně?
Do 60 dní od formální akceptace žádosti bude reálně trvat vydání vyrozumění o poskytnutí dotace, nelze však vyloučit technické důvody, které mohou ve výjimečných případech tuto dobu řádově ve dnech prodloužit. Po dokončení realizace projektu a jejím doložení bude dotace poukázána na účet žadatele, obvykle ve lhůtě cca 5 týdnů. Toto je postup, který se týká podání žádosti před zahájením realizace projektu. Žádost lze také podat až po dokončení realizace (pro úpravy ukončené po 1. 4. 2009). Dotace se vyplácí vždy až po provedení podpořených opatření, tedy zpětně.
Počítá se maximální procento u zateplení z celkových nákladů včetně stavebních prací, nebo jen z nákladů na materiál?
Tzv. uznatelnými náklady jsou náklady na pořízení tepelně izolačního systému a jeho aplikaci na zateplovanou konstrukci (tzn. materiál i práce).

Bude někdo kontrolovat, jestli v dotovaném kotli na biomasu někdo topí PET lahvemi nebo zda ho používá celých 15 let? Hrozí za to pokuty, nutnost vrátit dotaci?
Ano, Fond provádí v souladu legislativou kontroly čerpání dotací, a tím i způsobu provozování podpořeného zařízení.

Kdo může zpracovávat dokumentaci (projekt, tepelně technické výpočty), která slouží jako podklad pro žádost o dotaci?
Podle vyjádření České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) oprávněnými osobami pro zpracování požadovaných tepelně technických výpočtů jsou:
  • autorizovaní inženýři v oboru pozemní stavby
  • autorizovaní inženýři v oboru technika prostředí staveb
  • autorizovaní inženýři v oboru technologická zařízení staveb
  • autorizovaní technici v těchto oborech pouze v oblasti C programu
  • autorizovaní architekti
  • energetičtí auditoři
ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Vyřiďte si žádost o dotaci"

Buďte první a napište komentář k  "Vyřiďte si žádost o dotaci"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE