Zápis do Seznamu Výrobků a Technologií (SVT) je bezplatný a registrovat se můžete on-line, přímo na stránkách programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Každá firma, nabízející výrobky a technologie, které s programem souvisejí, musí uvést své identifikační údaje (údaje o výrobci / dodavateli / certifikačním orgánu) a technické parametry výrobku či technologie. Zapište se jako výrobce technologií nebo výrobku pro program Zelená úsporám. Je to zdarma a jednoduché!

1.) Kdo se může zapsat?

Výrobci produktů a technologií v dotovatelných oblastech, jako například:
 • Tepelné izolace
 • Okna
 • Střešní okna
 • Vnější dveře
 • Systém nuceného větrání s rekuperací
 • Kotle na biomasu
 • Akumulační nádrže a zásobníky teplé vody
 • Tepelná čerpadla
 • Solární kolektory
2.) Co si musím připravit před registrací?
 • List výrobků (ke stažení zde). Ty obsahují přehledné členění parametrů výrobku. Příslušný list výrobku si stáhnete k sobě do počítače a vyplníte.
 • Další požadované doklady (běžné certifikáty dle druhu výrobku, Certifikát výrobku + protokol k certifikaci + prohlášení o shodě; nebo ES Certifikát shody vydaný notifikovaným orgánem + prohlášení o shodě a další).
 • Katalogový list výrobku (např. prospekt výrobku nebo jiný informačně propagační materiál o výrobku).
 • Další informace o výrobku (nepovinné, slouží k doplnění širších informací k výrobku). Dokumenty budete potřebovat ve formě „papírového' výpisu i nascenované pro přiložení k on-line registraci (do velikosti do 2 MB).
3.) Jaké další informace budu potřebovat k elektronické registraci?

Před samotnou registrací si prohlédněte informativní vzor žádosti, který vám pomůže se zorientovat při registraci.

4.) Jak probíhá registrace v on-line systému?

Nejprve se zaregistrujete v on-line registračním systému, žádost o zápis se vždy vyplňuje elektronicky! Po registraci vám bude odeslán email na vámi uvedenou emailovou adresu s heslem. Pod tímto heslem se můžete přihlásit a vyplňovat elektronickou žádost. Po vyplnění všech povinných údajů a přiložení požadovaných dokladů (v elektronické podobě, jeden soubor by neměl přesáhnout velikost 2MB) žádost o registraci odešlete. Po odeslání již není možné měnit údaje, dodavatel má k dispozici pouze náhled jím vyplněné žádosti.

5.) Co s originály dokumentů - jako například certifikáty výrobků?

Všechny certifikáty následně zašlete i v listinné podobě ve formě originálů nebo úředně ověřených kopií na korespondenční adresu Státního fondu životního prostředí. Obálku označte značkou GIS - zápis SVT.

6.) Jak se úspěšně registrovat a jaké jsou nejčastější nedostatky registrací?

Co je třeba zkontrolovat, pokud vám nepřijde potvrzení vaší registrace do 30 dnů, nebo co dělat, pokud se vám nedaří do systému načíst nascanovanou přílohu -  to zjistíte zde.
7.) Kdy se dozvím, zda byla moje žádost přijata?

Pracovník SFŽP překontroluje údaje a žádost do 30 dnů schválí (po schválení vám přijde email o schválení) anebo žádost vrátí zpět do stavu rozpracováno a požádá vás o doplnění údajů.

8.) Jak mohu - po výzvě pracovníků SFŽP - svou registraci doplnit?

Po vrácení do stavu rozpracováno se můžete přihlásit pod stejným heslem a údaje opravit. Poté opět žádost elektronicky odešlete.

9.) Jsem již registrovaný, ale v naší firmě došlo k nějakým zásadním změnám. Jak mám postupovat?

Vaše firma je již zapsaná v Seznamu výrobků a technologií a došlo u vás ke změně - pak podáte písemnou žádost o změnu zápisu SVT.

K této žádosti je třeba doložit doklady osvědčující změnu údajů (opět je nutné je doložit originály nebo úředně ověřené kopie). Vše zašlete na korespondenční adresu SFŽP v označené obálce značkou GIS - změna SVT.
10.) Potřebujete více informací?

Prostudujte Příručku dodavatele a dostupné informace na těchto webových stránkách (např. Otázky a odpovědi, Dokumenty ke stažení, Média o nás).

Těšíme se na vaši účast v programu. Naším cílem je zpřístupnit program nejširším vrstvám firem provádějícím kvalitní práci! Pomozte nám vaší přihláškou!

Děkujeme Vám. Váš tým Zelená úsporám!