Dotaz:
Dobrý den. Jsme menší bytové družstvo, spravující 36 bytových jednotek. Na členské schůzi bylo rozhhodnuto, postupně opravovat naše domy, dle finančních možností. Již jsou zatepleny střechy, výměněna sklepní okna a vchodové dvéře. Naše domy jsou z r. 1971, vedeny jako cihlové. Je to kombinace vekloprostorových cihel a panelů. Nyní jsme se rozhodli zateplit štítové zdi (bez oken a jakýchkoliv otvorů) s tím, že zateplení provedeme i cca 1 metr za roh. Průčelní zdi (s okny dveřmi a pod.) bychom zatím nezateplovali. Objevil se však názor, že zateplení jen štítových zdí jsou vyhozené peníze, že z nezateplených průčelí se chlad stejně přenese do štítových zdí a efekt nebude žádný. Jaký je Váš názor. Je toto tvrzení pravdivé? Děkuji za odpověď.

Stávající obvodová konstrukce domu z roku 1971 nemá z pohledu současných norem a požadavků na tepelný odpor konstrukce odpovídající vlastnosti. Je tedy nutné ji dodatečně zateplit. Oproti dnešnímu standardu má dům několikrát horší tepelnou izolaci a rizika, která vznikají při částečném zateplení nebo třeba výměně oken bez současného kompletního zateplení fasád spočívají především v možné tvorbě plísní.

Návrh tloušťky dodatečného zateplení by měl vyjít z posouzení stávající stěny a požadavků normy. Ty stanovuje současná platná norma ČSN 73 0540-2. Norma rozlišuje dvě hodnoty součinitele prostupu tepla a to - požadovanou a doporučenou. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou stěnu 0,38 (W/m2.K). Hodnota doporučená 0,25 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií doporučujeme, aby v případě dodatečného zateplení byla již naplněna hodnota doporučená, tedy 0,25 (W/m2.K).

Stávající vlastností obvodové stěny z cihelných bloků a snad i panelů jsou neznámé a patrně i obtížně zjistitelné. Daly by se snad vysledovat z původní dokumentace, nebo dohledáním ve starých technických podkladech použitých materiálů. Norma v době výstavby požadovala jako minimální hodnotu tepelného odporu R méně než 1,0 (m2.K/W). Pak by tloušťka dodatečného zateplení například fasádním polystyrénem o součiniteli tepelné vodivosti λ 0,042 W/m.K měla být alespoň 14 až 16 cm.
V každém případě bych doporučil, aby zateplení bylo provedeno v celé ploše fasády, tedy nejen štítových stěn, ale i průčelí. Ideální řešení je, pokud jsou pak vyměněna i okna.

Na tyto práce by bylo možno získat i některou formu dotace. Z tohoto důvodu bych Vám proto doporučil zamyslet nad realizací kvalitního zateplení domu dle požadavků dotačních titulů a zpracování dobrého projektu a výpočtu energetické bilance.
Dotaci by bylo možno získat jednak z programu Zelená úsporám, kde by se snad dalo dosáhnout na podprogram dílčí zateplení vybraných částí fasády. V daném případě by byla dvě opatření jistá – okna a fasáda. Jako třetí by bylo možné zrealizovat zateplení stropu nad nevytápěnými sklepy. To již není tak finančně nákladné, úsporu to přinese a poslouží hlavně jako třetí opatření. Druhou možností by bylo využít dotací titulu Panel, který byl v nedávné době rozšířen i na nepanelové technologie.

Provedení zateplení pouze štítů přinese do budoucna problém jednak s technologickou návazností pokračování zateplení na již provedený přesah přes štít. Dále zde vznikne detail částečného zateplení v nároží domu, který může znamenat problém s plísněni v důsledku prochládání rohu pod provedené zateplení. Takové „nedotažené detaily“ se proto nedoporučují.

Dobrý den pane Nixi, děkuji za Váš dotaz.
Omlouvám opožděnou odpověď způsobenou administrativním nedopatřením.

Energy Centre České Budějovice