Sdílet
 

Cementová litá pěna PORIMENT®

Datum vydání: 10.06.2009 | autor:
Co jsou cementové lité pěny PORIMENT®? Moderní a lehký silikátový materiál vzniklý zatvrd­nutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní počítačem řízené technologie a dovážený na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem. Do některých typů je přidáván drcený poly­styrén za účelem lepších tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti. Lité pěny Poriment® představují alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, polystyren (deskový), a jiné.
.
.
Foto: PORIMENT®, detail lití
Foto: PORIMENT®, detail lití
Českomoravský beton, a. s., člen HeidelbergCement Group, působí spolu se svými dceřinými společnostmi již řadu let na trhu stavebních hmot v celé ČR. Jak už z názvu společnosti vyplývá, hlavní činností společnosti je výroba transportbetonu všech druhů a tříd.

Současné zrychlující se tempo výstavby však vyžaduje nové přístupy v technologiích při zachování nebo spíše zvyšování kvality díla.

V souladu s vývojovými trendy je společnost Českomoravský beton předním výrobcem v oblasti výroby moderních značkových produktů, kterými jsou i cementové lité pěny PORIMENT®.

Použití cementových litých pěn PORIMENT®
Klíčovou roli při výběru vhodného materiálu už dnes hraje nejenom kvalita samotných materiálů a služeb, které společnosti nabízejí, ale i způsob zpracování, rychlost realizace a v neposlední řadě finanční náklady, na které má také vliv neustálé zdražování vstupních surovin a energie.

Cementová litá pěna PORIMENT® je lehký silikátový materiál používaný jako vyrovnávací vrstva (např. na klenby), tepelná izolace (ploché střechy, místnosti nad nevytápěnými prostory), spádová vrstva na plochých střechách nebo jako náhrada pěnového polystyrénu. Materiál je vhodný všude, kde je třeba vyplnit hluché místo konstrukce bez nadměrného přitížení. Všeobecně platí, že se snižující se objemovou hmotností, se snižuje i pevnost cementové pěny.

Pevnost běžně používaných pěn se pohybuje v rozmezí 0,5–4 MPa, a nejsou proto vhodné na nosné konstrukce. Součinitel tepelné vodivosti se zvyšuje se zvyšující se objemovou hmotností. Do nejlehčích typů pěn se používá jako plnivo recyklovaný drcený polystyrén nebo polystyrénové perly, čímž se dále snižuje součinitel tepelné vodivosti. Při použití na plochých střechách nebo v jiných otevřených prostorech je nutné zabránit rozplavení pěny (např. deštěm). Díky vysoké objemové stálosti není nutné provádět dilatační spáry.
Foto: PORIMENT P®, hotová vrstva podlahy v bytové výstavbě
Foto: PORIMENT P®, hotová vrstva podlahy v bytové výstavbě
PORIMENT®, složení a výroba
Jak z názvu vyplývá, pojivem v tomto materiálu je cement. Jako plnivo se používají drobná kameniva frakcí 0–2 a 0–4 nebo u lehčích typů pěn polystyrénová drť. Dalšími složkami jsou voda a napěňovací přísada. Cementové lité pěny nabízejí v ČR především výrobci tzv. transportbetonu, nejširší nabídku pěn pro různé použití pak lze najít u společností ze skupiny Českomoravského betonu, který se intenzivně zabývá vývojem nových typů cementových litých pěn.

Nejrozšířenějším způsobem výroby jsou kompletní výroba na betonárně nebo výroba ve speciálním zařízení Aeronicer II® na stavbě z dovezeného cementového mléka (patent HeidelbergCement Group, využívaný v ČR společností Českomoravský beton a.s.). V případě kompletní výroby na betonárně či maltárně jsou míchány pouze pěny bez polystyrenu, kvůli možnosti znečištění ostatních výrobků polystyrénem. V případě výroby na stavbě se cementové mléko přivezené autodomíchávačem z maltárny dávkuje do speciálního zařízení Aeronicer II®, které mléko napění, nadávkuje polystyrén a přečerpá na místo ukládky na stavbě. Při výrobě materiálu na stavbě se šetří dopravní náklady, jeden autodomíchávač dokáže přivézt materiál až na 26 m3 hotové cementové pěny.
Foto: PORIMENT PS®, lití směsi do spádu ploché střechy
Foto: PORIMENT PS®, lití směsi do spádu ploché střechy
Ukládka a ošetřování
Lité cementové pěny vyráběné na betonárně či maltárně se ukládají stejným typem čerpadla jako např. potěry na bázi síranu vápenatého. Pěny vyráběné na stavbě se čerpají přímo výrobním zařízením. Pokud ukládku nekomplikuje členitost prostoru, lze uložit až 250 m2 za hodinu. Z praxe však vyplývá, že lze za den nalít i více než 1.000 m2 pěny s polystyrenem a to až v tloušťce 8 cm! Při ukládce musí teplota prostředí dosahovat alespoň 5 oC, protože při nižších teplotách se hydratace značně zpomaluje a při záporných teplotách se zastavuje úplně.

Běžně se dají provádět spády povrchu do 2%, v některých zvláštních případech až do 3%. Novinka na trhu, Poriment® PS však umožňuje provádět spády povrchu až do 8%. Při lití vrstvy vyšší než 15 cm je nutno počítat s poklesem nalité vrstvy do 2% výšky. Pěna nevyžaduje vibraci, stačí jen srovnání latí, tyčí nebo houpacím rádlem (jako u potěrů na bázi síranu vápenatého).

Cementové pěny jsou pochozí za 2–3 dny s tím, že se předpokládá jen nezbytné zatížení spojené s pokládkou dalších vrstev. Na vrstvu cementové pěny je vždy nutné položit vrstvu roznášející zatížení (např. potěr na bázi síranu vápenatého Anhyment®). Nevhodné je přímé bodové zatížení cementových pěn (např. štafle).
Foto: PORIMENT PS®, ukládka na ploché střechy o spádu 8%
Foto: PORIMENT PS®, ukládka na ploché střechy o spádu 8%
Tepelná izolace
Kromě vyrovnávání podkladu je cementových pěn využíváno pro tepelně izolační vrstvy, na plochých střechách nebo v místnostech nad nevytápěnými prostorami. Součinitel tepelné vodivosti závisí na konkrétním typu cementové pěny a její objemové hmotnosti. Pro příklad nejčastěji vyráběná litá cementová pěna má objemovou hmotnost 420 kg/m3 a součinitel tepelné vodivosti 0,102 W/mK. Minimální návrhová tloušťka cementové pěny je 40 mm, minimální doporučená tloušťka je 60 mm.

Typy cementových litých pěn PORIMENT® a možnosti jejich použití:

PORIMENT® P
Cementová litá pěna s polystyrénem PORIMENT® P je nejčastěji používána jako lehká vyrovnávací vrstva a tepelně izolační vrstva do podlah, do které se skryjí rozvody a sítě a připraví se tím rovný povrch pro ukládku roznášecí vrstvy z ANHYMENTU. Další možností použití PORIMENTU P je vyrovnání plochy nad klenbou nebo užití jako tepelně izolační vrstvy. Předností je dokonalé zalití podlahových rozvodů, odpadá pracné řezání a skládání desek polystyrénu.

Základní výhodou při použití PORIMENTU P je dokonalé zalití rozvodů vedených v podlaze, kdy není třeba vyřezávat polystyrénové desky okolo rozvodů a následně je vysypávat pískem nebo jinou hmotou. Nalitím PORIMENTU P vytvoříte hrubou rovinu, která nejenže vyrovná případné nerovnosti betonové desky, ale vytvoří také ideální podmínky pro správné položení kročejové izolace. Výhodné je použití tzv. PE pásu (Mirelon, Gefficel, Ethafoam, atd.), ale je možné použít i kročejový polystyren nebo minerální vatu.
Foto: PORIMENT PS®, nivelace předzahrádky
Foto: PORIMENT PS®, nivelace předzahrádky
Cementová litá pěna PORIMENT® M se vyrábí ve třech hmotnostních variantách (600, 900 a 1200kg/m3). Její použití je obdobné jako u PORIMENTU P, jiný je pouze způsob výroby a složení. Pro výrobu PORIMENTU M není nutné zařízení Aeronicer II®.

PORIMENT® PS je cementová litá pěna s polystyrénem je materiál speciálně vyvinutý pro využití do sklonu pro ploché střechy, kde je potřeba vytvořit spádovou vrstvu bez výrazného přitížení konstrukce. Maximální spád, který lze vytvořit pomocí PORIMENTU PS, je 8%.

Cementová litá pěna PORIMENT® W má stejné využití jako PORIMENT® P s tím rozdílem, že je výrazně tekutější a pevnější, takže ji lze využívat již od mocností vrstev 2 cm. Oproti PORIMENTU P má ale vyšší objemovou hmotnost.
Foto: PORIMENT P®, skladba podlahy
Foto: PORIMENT P®, skladba podlahy
.
.
Pro usnadnění projektování cementových litých pěn Poriment® a litých samonivelačních potěrů Anhyment® je k dispozici na vyžádání akustická studie, kterou zpracovali odborníci na stavební fyziku s názvem Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků. Studie vychází z pěti nejčastěji používaných souvrství, celkem uvádí až 60 kombinací používaných souvrství.
Aeronicer
Aeronicer
Příklady úspěšných realizací pokládky cementových litých pěn:
Cementové lité pěny Poriment® P byly s úspěchem použity na stavbách OS Mazanka III.etapa 10.000 m2 (MTS D9), OS Mazanka IV.etapa 17.000 m2 (Unistav, Finep), OS Zahradní město, Brandýs nad Labem 19.000 m2 (MTS D6), Office Centrum Nové Butovice 9.000 m2 (MTS D1), PORIMENT PS® - Elektrárna Tušimice 3.500 m2 (DAVA-CZ) a mnoha dalších.

Výhody při využití do podlahové konstrukce
 • Dokonalé zalití a ochrana rozvodů vedených v podlaze
 • Odpadá řezání a skládání desek polystyrenu (starý konvenční postup)
 • Moderní výplňový a tepelně-izolační materiál
 • Vytváří ideální podmínky pro správné položení kročejové izolace
 • Nízká objemová hmotnost = Objemová hmotnost od 300 kg/m3
 • Snížení zátěže stropních konstrukcí - redukce tloušťky potěru
 • Na stavbě není potřeba mít zdroj vody a elektrické energie
 • Vhodný pro novostavby i rekonstrukce
 • Neprovádějí se dilatační spáry
 • Vysoká kvalita povrchů
 • Snadná zpracovatelnost
Použití litých pěn Poriment®
 • Výplně hluchých míst v konstrukci
 • Výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů
 • Výplně výkopů okolo bazénů
 • Vyrovnávací vrstvy
 • Tepelně izolační vrstvy
 • Izolační vrstva pro dálková topná vedení
Jak se Poriment® objednává a dopravuje na stavbu?
 • Objednávají se prostřednictvím našeho specializovaného obchodníka – poradce, který s vámi projedná vaše konkrétní potřeby a zajistí vše potřebné pro dodávku požadované směsi a nebo na této STRÁNCE.
 • Cementová litá směs je pro vás vyrobena pomocí špičkového technologického zařízení na nejbližší betonárně Českomoravského betonu a.s.
 • Dopravují se stejně jako beton v autodomíchávačích
 • Čerpají se našimi speciálními čerpadly, nezávislými na zdroji energie, a to až do vzdálenosti 200 m nebo až do výšky 100 m
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Cementová litá pěna PORIMENT®"

Buďte první a napište komentář k  "Cementová litá pěna PORIMENT®"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE