Na co jste se ptali v energetické poradně?: 62. díl

V uplynulém týdnu jste se v energetické poradně zajímali například o hydroizolaci základů či izolaci zdiva.

Dotaz na téma: Hydroizolace základů

Dotaz: Hezký den. Prosím o Váš názor. Jako Společenství vlastníků jsme nechali provést na bytovém domě, který byl postaven před 50lety, hydroizolaci základů.Objevovala se totiž stále vlhkost a někdy i voda v některých částech sklepení. Měla jsem tu 3 firmy a všichni mi řekli, že nopová fólie by měla stačit. Tam, kde se voda nejvíc ukazovala se zjistilo že je zlomené odtokové potrubí na dešťovou vodu, které bylo vyměněno.Provedli výkop po základy kolem celého domu.Na stěnu dali nopovou fólii a hned ji od spodu postupně zasypávali.Na dno naházeli kusy betonu, kamení a hlínu, kterou vykopali, pak nasypaly hrubý štěrk ,do kterého vložili drenážní potrubí po celém obvodu budovy se spádem do trativodu se štěrkem.Potrubí zasypali také štěrkem a nahoru dali vrstvu kačírku. Spoje folie ale neslepovali a nahoře folii ořezali po výšku kačírku.Celý rok bylo vše v pořádku, ale teď přišli 2x přívalové deště a část budovy je ve sklepení mokrá a někde byla i voda. Odhrabali jsme v těch místech kačírek,a někde byla folie ohlá od stěny, takže vznikl otvor, ale jinde je folie u stěny a přesto voda ve sklepě byla. Neměla by být tato folie napevno přichycená k fasádě a spoje slepeny? Děkuji za odpověď. MP

Naše odpověď: Z popisu situace vyplývá, že odvlhčení nebylo provedeno správně a zhotovitel nepochopil princip postupu. Nopová fólie přiložená ke stěně sklepa má především separační funkci, v žádném případě od ní nelze očekávat funkci hydroizolační. Rozhodující opatření ke snížení vlhkosti ve sklepě je správné provedení drenážního systému, který odvádí srážkovou vodu z okolí stavby. Aby byla voda odvedena po celé výšce suterénní stěny, musí být drenážní potrubí uložena pod úrovní podlahy sklepa. Musí tedy být k dispozici dostatečně hluboká kanalizace, do které se drenáže zaústí, nebo nalézt jiný způsob odvodnění s dostatečným spádem. V případě štěrkových vsakovacích objektů (předpokládám, že toto nazýváte „trativod se štěrkem“) je nutno tyto umístit dále od objektu a mít jistotu o propustnosti podloží, aby vsakovací objekt měl dostatečnou kapacitu.

Dle popisu situace je drenáž umístěna výše a pod ní se nacházejí propustné vrstvy (vše co tam naházeli), do kterých se stahuje srážková voda k patě základu sklepa. Výše položená drenáž by pak nic neodváděla.

Pokud by se sklep dodatečně izoloval těsnou hydroizolací, je toto předmětem poměrně složitého návrhu. Nutno vyhodnotit, zda bude izolace namáhána tlakovou vodou nebo jen zemní vlhkostí, ale problém spočívá především v téměř nemožnosti vytvořit „izolační vanu“, kde by byly napojeny izolace podlah a stěn sklepa.

Těsné spojení nopových fólií někteří výrobci připouštějí, prakticky dle mého názoru je to neproveditelné. V daném případě i zbytečné, protože princip spočívá ve 100% odvedení vody ze dna výkopu pod úrovní odvodňovaného sklepa drenážním systémem. Výkop nad položenou drenáží se zasypává hrubým čistým kamenivem frakce 32-63 mm (max. 16-32 mm), od rostlé zeminy se odděluje pečlivě geotextilií, aby se drenážní těleso nezaneslo časem splavenou hlínou. Ideální stav je, vysypat štěrk v celé výšce až pod okapový chodník, nebo jinou úpravu terénu kolem stavby (někdy se používají oblázky). Nopová fólie odděluje zásyp štěrkem od stěny a umožňuje i určitý odvod vlhkosti směrem nahoru. Nahoře je nopová folie krytá „Z“ lištou z PE, aby do spáry nezatékalo.

Další dotazy a odpovědi na témata "Energetické poradny" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Izolace zdiva

Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jaký material by jste doporuči k izolaci 40 cm zdiva z plynosilikátu (výrobce PREFA Trutnov). Jde mi o to, jakou sílu materiálu by jste doporučil a hlavně jestli je možné na plynosilikát použít polystyren: Slyšel jsem, že  kvuli špatným difuzím vlastnostem se časem plynosilikát rozhasí. VZ

Naše odpověď: Tepelně.izolační vlastnosti obvodových stěn by měly odpovídat současně platné normě ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky (říjen 2011). Měřítkem tepelně-izolačních vlastností je součinitel prostupu tepla U vyjádřený ve W/m2.K. Norma rozlišuje dvě hodnoty tohoto součinitele a to hodnotu požadovanou a doporučenou. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla je pro obvodovou stěnu 0,30 (W/m2.K) a hodnota doporučená je 0,25 (W/m2.K). Čím nižší je hodnota součinitele, tím lepší tepelně izolační vlastnosti stěna má.

Plynosilikátové tvárnice se vyráběly u různých výrobců a v různých provedeních. Jejich tepelně-izolační vlastnosti jsou závislé nejen na provedení, ale i na více dalších vlastnostech, jako např. na objemové hmotnosti a  vlhkosti. Proto je velmi obtížné u tvárnic starší výroby určit jejich skutečné
tepelně-izolační vlastnosti. Podle údajů z minulých let byl součinitel tepelné vodivosti Lambda v rozmezí od 0,17 až 0,38 W/m.K. a tomu odpovídající součinitel prostupu tepla od 0,55 až do 1,25 W/m2.K .V porovnání se současnými požadavky je tato hodnota nevyhovující.

Pro dodatečnou tepelnou izolaci při použití obvyklého polystyrénu EPS o součiniteli tepelné vodivosti Lambda 0,042 W/m.K bylo by nutno pro dosažení požadované hodnoty použít tloušťku izolace 8 cm. Pro dosažení doporučené hodnoty pak tloušťku 14 cm, případně více. Protože tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn mají přímý vliv na spotřebu energie na vytápění a tím i na provozní náklady, je výhodné použít větší tloušťky izolace. Náklady na  montáž zateplení budou stejné při všech tloušťkách a vlastní cena izolace proto výsledný náklad příliš neovlivní.

Pravdou je, že polystyrén má špatné difuzní vlastnosti a je pro vodní páry téměř neprostupný. Při nevhodné a nedostatečné tloušťce izolace by mohlo docházet ke kondenzaci vodních par ve zdivu stavby. Nashromážděná voda, pokud by zamrzla, by mohla zdivo narušovat. Toto ale nelze považovat za běžný stav.

Případně lze použít polystyrénové desky dodávané pod názvem BAUMIT open reflex. Jedná se o desky z perforovaného polystyrénu s vysokou prodyšností, která se blíží vlastnostem cihelného zdiva. Tím by mělo být nebezpečí narušení zdiva zkondenzovanou vodou vyloučeno.

Další dotazy a odpovědi na téma "Zateplování starších budov" najdete ZDE.
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku