Nouzové osvětlení představuje nezbytné vybavení veřejných i soukromých budov Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Nouzové osvětlení je mimořádně důležitým a nezbytným prvkem požární bezpečnosti staveb, zejména těch veřejných, ve kterých se pohybuje více lidí, například škol, nemocnic, úřadů, kancelářských budov, ale také hotelů, penzionů, divadel obchodních center či sportovních hal.

Funkce a typy nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení, jak už z názvu vyplývá, plní svou funkci ve stavu nouze, tedy výpadku trvalého osvětlení. Je zásadní podmínkou pro zajištění rychlého a bezpečného úniku osob při mimořádné události, například požáru nebo výpadku elektrické energie, tedy normálního umělého osvětlení. Nouzové osvětlení je vždy napájeno z jiného nezávislého zdroje. Funkce nouzového osvětlení v budovách je určována  ČSN EN 1838 (1), podle níž rozlišujeme dva základní typy:

A. Nouzové únikové osvětlení 

B. Náhradní osvětlení 

Nouzové únikové osvětlení je dále podle ČSN 1838 (1) děleno na:

A.1. Nouzové osvětlení únikových cest 

A.2. Protipanické osvětlení 

A.3. Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem 

A.4. Bezpečnostní značky (bezpečnostní značka s vnějším osvětlením a bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením)

Nouzové únikové osvětlení – jeho druhy a technické parametry

Nouzové únikové osvětlení slouží k zajištění bezpečného úniku osob při výpadku hlavního, standardního umělého světla. Toto osvětlení musí ve všech prostorách zajistit dostatečnou viditelnost, která osobám při evakuaci umožní orientaci v místnostech a na chodbách, včetně dostatečné viditelnosti značek a směrovek, označujících trasu únikové cesty. Nouzové osvětlení by tedy mělo zajistit dobrou viditelnost všech nouzových východů, chodeb včetně jejich křížení, míst, kde jsou požární hlásiče a také míst pro speciální evakuaci osob se sníženými pohybovými a orientačními schopnostmi. Rovněž musí být svítidla nouzového osvětlení instalována v místech, kde hrozí potenciální nebezpečí, tedy například u schodišť nebo změny úrovně výšky podlahy.

A1 - Nouzové osvětlení únikových cest

Osvětlení, které zajistí dobrou vizualizaci pro pohyb osob po únikových trasách, tedy po chodbách a schodištích v celé jejich délce.

A2 – Protipanické osvětlení

Jak je z názvu zřejmé, tento druh osvětlení slouží k zajištění světelnosti v místnostech, sálech a halách tak, aby osobám v nich přítomným umožnil orientaci v prostoru směrem k únikovým východům a předešel tak vzniku paniky. Protipanické osvětlení musí dosahovat 50% hodnoty standardní světelnosti do 5 sekund od výpadku elektrického proudu a 100% osvětlenosti do 60 sekund od výpadku.

A 3. Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem

Tento typ osvětlení musí být instalován v prostorách, kde je předpoklad vyššího rizika při evakuaci osob, tedy zejména v továrnách, výrobních halách, dílnách, na staveništích, ale také v laboratořích a dalších rizikových provozech. Nouzové osvětlení v takových prostorách musí splňovat přísnější požadavky, intenzita světla musí být nejméně 15 luxů a musí dosahovat nejméně 10 % standardního běžného osvětlení. 

A 4. Bezpečnostní značky 

Bezpečnostní značky jsou zřetelná, normovaná označení únikových cest, únikových východů a dalších značek, které jsou nezbytné pro orientaci v nouzových situacích. Tyto značky mohou být jak s vnitřním osvětlením, tedy s vlastním zdrojem napájení, tak s osvětlením vnějším, kdy plocha značky je tvořena materiálem, který odráží světlo a tak je zajištěna viditelnost značky.

B – Náhradní osvětlení 

Náhradní osvětlení musí zajistit pokračování běžné činnosti v místnosti, neslouží tedy primárně k evakuaci osob. Tento typ osvětlení je instalován zejména v nemocnicích na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče a dalších exponovaných pracovištích. Intenzita náhradního osvětlení musí být stejná jako osvětlení z normálního zdroje, pokud dosahuje nižších parametrů, slouží toto osvětlení pouze k dokončení započaté činnosti.

Druhy nouzových svítidel

Podle ČSN EN 1838 (1) existují tři základní typy nouzových svítidel:

  • Kombinované svítidlo pro nouzové osvětlení – jde o svítidlo se dvěma nebo více světelnými zdroji, z nichž jeden je napájen z nouzového zdroje a další ze zdroje normálního.
  • Nouzové svítidlo v trvalém provozu – zařízení, které je napájeno z nouzového zdroje kontinuálně.
  • Nouzové svítidlo v pohotovostním, dočasném režimu – tento typ svítidla začne fungovat pouze tehdy, dojde-li k přerušení energie z normálního zdroje.

Dále jsou svítidla dělena podle zdroje napájení, tedy na svítidla s vlastními, průběžně dobíjenými akumulátory a svítidla napájená z centrálního nebo jiného náhradního zdroje. Pro instalaci konkrétního typu svítidla je podstatný také předpoklad režimu, v kterém by mělo svítidlo fungovat. Tento režim je dán výše zmíněnými podmínkami užití v jednotlivých částech budov.

V zásadě můžeme na závěr konstatovat, že nouzové osvětlení s primární funkcí zajištění bezpečnosti osob podléhá přísným legislativním a technickým požadavkům, které vždy musí řešit kvalifikovaní odborníci.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com, pixabay.com