Orientujete se v energetickém posuzování domů?

Energetický posudek domu je komplexní rozbor a návrh na snížení energetické náročnosti domu ve vazbě na stavební úpravy a cenu realizace navržených opatření. Zároveň umožňuje optimalizaci opatření spolu s možností individuální volby rozsahu a kvality opatření a s dvojnásobným zpracováním PENB. Jde tedy o informace pro rozhodovací proces snižování energetické náročnosti konkrétního objektu.

Skutečná cena nemovitosti, jinak též tržní cena je v současnosti dána velikostí domu, kvalitou stavby, stářím domu, celkovou údržbou domu a lokalitou. Nyní přichází další kritérium, které bude výrazně ovlivňovat cenu – hodnotu domu, a to tzv. energetický štítek domu. Energetický štítek již známe jako povinnou součást identifikačních parametrů elektrospotřebičů, u automobilů za energetický štítek lze považovat údaj o spotřebě paliva. Dnes je údaj o spotřebě při výběru automobilu či elektrospotřebičů velice důležitým kritériem, minimálně na úrovni pořizovací ceny. Oproti tomu rodinné, bytové, ale i ostatní domy průkaz o nákladech na jejich provoz v současnosti postrádají, přičemž náklady na provoz domu, a to především vytápění, až několikanásobně převyšují náklady na provoz elektrospotřebičů nebo automobilu.

Energetický štítek domu, jinak též Průkaz energetické náročnosti domu (dále PENB), je již od 1. 1. 2009 povinná součást – příloha dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby – novostavby, či rozsáhlejší rekonstrukce. Od roku 2013 bude PENB povinnou přílohou i při každém prodeji či pronájmu domu, nebo jeho části a to u všech domů, jak novostaveb, tak i staveb objektů stávajících. Toto zavádí Novela zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, která ukládá povinnost zveřejnit údaj o energetické náročnosti domu již v informačních nebo propagačních materiálech o nemovitosti. V případě, kdy je budova užívaná orgánem veřejné moci, musí mít průkaz energetické náročnosti nejpozději od 1. července 2013, pokud má celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m2, a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
PENB udává „ za kolik se v tomto domě dá bydlet“, tedy nejen celkovou energetickou potřebu domu, ale i jednotlivé potřeby energie na vytápění, větrání, chlazení, osvětlení a na přípravu teplé vody. V návrhu zmíněné novely zákona je uvedeno, že průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Vzhledem k tomu, že si lidé dům nebo byt většinou pořizují s předpokladem dlouhodobého užívání, údaj energetické náročnosti budovy se stane velice důležitým hodnotícím kritériem domu ovlivňujícím jeho skutečnou tržní cenu. Pro ilustraci můžeme uvést, že prakticky všechny rodinné a bytové domy postavené před rokem 1992 (zohledňující požadavky tepelné normy ČSN 73 05 40:1979) jsou podle tohoto povinného hodnocení klasifikovány jako velmi nehospodárné až mimořádně nehospodárné!

Hodnocení jako velmi nehospodárné představuje měrnou spotřebu energie

 • pro rodinný dům 241 -  286 kWh/m2 rok
 • pro bytový dům 206 -  245 kWh/m2 rok
Hodnocení jako mimořádně nehospodárné představuje měrnou spotřebu energie
 • pro rodinný dům je větší nebo rovno 286 kWh/m2 rok
 • pro bytový dům je větší nebo rovno 245 kWh/m2 rok
Oproti tomu požadavek na současné rodinné a bytové stavby je cca na 34% maximálně však na 50% těchto hodnot. Současná výstavba se tak povětšinou měrnou spotřebou energie pohybuje v rozmezí:
 • pro rodinný dům 98 - 142 kWh/m2 rok
 • pro bytový dům 83 -  120 kWh/m2 rok
Pro srovnání náklady na vytápění běžného domu postaveného před rokem 1992 jsou zhruba 2x až 3x větší, než náklady u dnes nejčastěji stavěných domů splňujících požadavky platných norem a zhruba 3x až 4x větší než náklady u domů s parametry dle doporučení normy, tedy tzv. domy nízkoenergetické. Lze očekávat, že budova s PENB s horší než požadovanou hodnotou měrné spotřeby energie, svou cenu příliš zvyšovat nebude – spíše naopak. To potvrzují data za Švýcarska o prodejích a pronájmech domů a bytů, kde jsou již v současné době Energetické štítky budov povinností při pronájmu i prodeji budov či bytů. Tyto data ukazují, že domy s nižší energetickou náročností na provoz jsou vyhledávanější a jejich tržní cena je v průměru o více než 10% vyšší.

Klasické zpracování PENB poskytuje majiteli základní údaje o energetické náročnosti dané nemovitosti, neřeší ale rozsah a cenu nutných prací, které povedou ke snížení energetické náročnosti domu. S ohledem na zmíněná fakta a nové legislativní požadavky připravila společnost Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. nový produkt: ENERGETICKÝ POSUDEK DOMU. Koncepce posudku byla vytvořena na základě mnoholetých zkušeností společnosti s prováděním PENB a s přispěním partnerů projektu.

ENERGETICKÝ POSUDEK DOMU

ENERGETICKÝ POSUDEK DOMU je komplexní rozbor a návrh na snížení energetické náročnosti domu ve vazbě na stavební úpravy domu a cenu realizace navržených opatření. Zároveň umožňuje optimalizaci opatření spolu s možností individuální volby rozsahu a kvality opatření a s dvojnásobným zpracováním PENB.
Jde tedy o informace pro rozhodovací proces snižování energetické náročnosti konkrétního objektu.

Obsahem ENERGETICKÉHO POSUDKU DOMU je:

 • informace pro proces rozhodování o snížení energetické náročnosti budovy a její optimalizaci
 • možnost individuální volby kvality a rozsahu stavebních opatření
 • 2x zpracování PENB (stávající stav, stav po stavebních úpravách)
 • Informace o:
 • ovlivnění spotřeby energie
 • návratnosti investic
 • ceně výrobků a materiálů
 • ceně konkrétních stavebních opatření
 • potřebě tepla na vytápění domu ve vztahu k rozsahu a cenám částečných a celkových stavebních opatření
 • součiniteli prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (stávajících, doporučených a zvolených)
 • skladbě konstrukcí – tloušťky tepelných izolací odpovídajících normovým požadavkům
 • nákladech na vytápění v závislosti na zdroji vytápění
Objednatel tak získá nejen PENB, a to jak pro stávající stav, tak též pro stav po provedení jím zvolených opatření (zateplení obvod pláště domu, výměně výplní otvorů, atd.) v rozsahu, který si sám navolí. Dále získá komplexní rozbor a návrh na snížení energetické náročnosti domu ve vazbě na stavební úpravy domu. Objednatel získá především informaci: kolik stojí jaké opatření, v jakém rozsahu, a jakou úsporu potřeby energie toto opatření nejen přinese okamžitým snížením spotřeby, ale i za jak dlouho se vynaložené prostředky (náklady) vrátí.

Objednatel dále získá možnost vícenásobné úhrady ceny „ENERGETICKÉHO POSUDKU“ a to při odběru (koupi materiálu, výrobku, služby) od kteréhokoliv partnera tohoto projektu:
 • PROCOM – BOHEMIA (BRILON) – kondenzační kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory,
 • ISOVER – tepelná izolace
 • STAVONA – okna, dveře
 • WEBER – fasádní systémy
 • ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA – projektová příprava
 • ATELIER NÁŠ DŮM – kompletní zajištění služeb
 • PARTNERS – zajištění financování
Na základě předložení ENERGETICKÉHO POSUDKU od Atelieru NÁŠ DŮM s.r.o. je objednateli poskytnuta SLEVA.
Je třeba si uvědomit, že návratnost investice do změny energetické náročnosti domu nevede pouze k faktickému snižování nákladů na vytápění domu ale i k celkovému zhodnocování domu (zvyšování jeho skutečné hodnoty). Procesem změny energetické náročnosti projdou dříve či později všechny bytové a rodinné domy, ale i objekty státní moci a ostatní objekty. Jako první krok je třeba důkladného rozboru a návrhu ozdravných opatření a posléze projektu opatření. Se všemi ozdravnými zákroky u budovy je to stejné jako u lidského organismu, čím později – tím jsou bolestivější a nákladnější.

Veškeré informace najdete na  www.energetickyposudek.cz
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. Poslat poptávku