Požární ochrana je celkem obtěžující záležitost - dokud nehoří Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Pokaždé, když vydáme nový požární katalog, máme pocit, že je na dlouho poslední a počet nabízených řešení je na čas uzavřen. Nikdy tomu tak ovšem není. Zdrojem nikdy nekončících změn jsou změny ve zkušebních normách v rámci CEN, změny v pravidlech pro rozšířené aplikace, změny v normách projektových a v neposlední řadě je nekonečnou inspirací k novým či zpřesňujícím řešením samotná odborná veřejnost. A každý podnět z našich reálných staveb je cenný.

Před tím než začneme s další novinkou v této oblasti, shrňme si několik základních faktů. Na začátku je třeba říci, že firma Knauf se zabývá prvky pasivní požární ochrany tj. produkty či systémy, které chrání konstrukce před působením požáru, nebo jeho rozšířením. Prvky aktivní požární ochrany jako jsou sprinklery atd., které požár omezují, nenabízíme. 
Stavebně požární řešení stavby vychází z projektových požárních norem, které na základě typu stavby (bytové, nebytové, nebytové výrobní atd.), počtu plánovaných osob v budově, podlažnosti budovy a na základě požárního zatížení (hořlavé vybavení či materiály budovy) určuje požární riziko budovy, šířku a počet únikových cest, členění budovy do jednotlivých požárních úseků (jeho velikost je závislá od počtu osob a požárního rizika). Jednotlivé požární úseky potom musí být oddělené požárně dělicími konstrukcemi. Nejběžnějším požárním úsekem je jeden byt, jedno podlaží apod. Cílem všeho je v případě požáru poskytnout obyvatelům objektu čas na opouštění objektu, zabránit rozšíření požáru do dalších požárních úseků či na další budovy do doby příjezdu Hasičského záchranného sboru. 
Požárně dělící konstrukce Knauf jsou zkoušeny a klasifikovány dnes již výhradně podle evropských požárních zkušebních norem řady 13….???. Samotné zkoušky i klasifikace jsou platné ve všech státech Evropské Unie. To samé ovšem již neplatí o požárním katalogu, kde se mísí výsledky zkoušek a expertních hodnocení na jejich základě.
Požární katalog je vždy národním dokumentem a může se v jednotlivých zemích EU i dost podstatně lišit. Na rozdíl od zkušebních norem jsou projektové normy a stavební zákony v každé zemy EU rozdílné. Proto, budete-li pracovat v přilehlém či vzdáleném zahraničí, informujte se o lokálních požárních podkladech Knauf. Mnohé je shodné, ale i nemálo je toho odlišného. Německo, má mnoho konstrukcí klasifikováno dle DIN (Deutsche industrie Norm), obdobně Rakousko (Ö Norm). Velký pozor na Švýcarsko, které není součástí EU a kde jsou všechny řešení shrnuta do tzv. Technische Auskünfte. Co v tomto dokumentu od firmy Knauf není, nelze namontovat. Východní část EU tj. Polskem počínaje přes Bulharsko, Rumunsko a Chorvatskem konče je přeci jenom trochu jednodušší . Většina zkoušek a klasifikací je striktně na základě EN zkoušek. I zde je však třeba dbát národních zvyklostí a předpisů. 

Na závěr krátké shrnutí toho co Knauf v požární ochraně nabízí

Sádrokartonové protipožární desky (Knauf RED): nejrozšířenější materiál pro pasivní požární ochranu použitelný pro příčky, předsazené stěny, podhledy a obklady sloupů a nosníků s podkonstrukcí do 60 v některých případech do 90 minut. Jádro desek je směsí sádry a skelných vláken, povrch desek tvoří karton. Z hlediska požární odolnosti do této kategorie patří i desky Knauf DIAMANT a TOPAS a Massivbauplatte.

Desky Vidiwall: sádrovláknité desky především pro dřevostavby. Z hlediska požární odolnosti nabízí hodnoty prakticky shodné s předchozí kategorií.

Desky Aquapanel: cementové desky bez dřevní hmoty pro vlhké prostředí a exteriér. Nabízejí požární odolnost podhledů a příček do 45 resp. 60 minut. Skladby na vyšší hodnoty jsou možné, ale nejsou požadovány. 
Sádrovláknité desky Fireboard: Desky na jejichž povrchu je místo kartonu skleněná tkanina, která desce propůjčuje vynikající požární vlastnosti. Fireboard se převážně používá pro podhledy, předsazené stěny a obklady sloupů a nosníků bez podkonstrukce s požární odolností od 90 do 120 minut. 

Celostátní seminář Požární ochrany staveb (5 - 6.11.2013)

Jako každý rok i ten letošní se v Hotelu Santos v Brně konala celostátní konference požární ochrany pořádaná firmou Seidl spol. s r.o. Cílem konference je výměna zkušeností a informace o novinkách v oboru mezi tvůrci norem, pracovníky HZS, projektantů PO i výrobců. Konference se koná za účasti špiček v tomto oboru z Čech i Slovenska. Počet účastníků je pravidelně více než 150. Jednotlivé přednášky kladou důraz na konzistentní informace využitelné v praxi. Z toho plyne, že jsou zakázány chvalozpěvy na vlastní osobu či firmu. Nedodržení této zásady trestá organizátor zastoupený panem Eduardem Vašátkem z firmy Seidl okamžitým vypnutím mikrofonu popřípadě dalšími tresty! Již samo setkání normotvůrců a odborníků z praxe přináší velmi tvůrčí konstelaci. Výměna názorů na nejrůznější témata je častá a dokonce žádaná. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat večernímu programu. Prozradím, že se jedná o formu jakési panelové diskuse a je to jeden z nejzábavnějších, ale také nejpoučnějších částí programu, kde srší argumenty z jedné strany na druhou. Výsledek je ale skvělý – všichni si odnáší relevantní a v praxi použitelné informace. Chcete-li se dozvědět více, nezbývá, než se příští rok zúčastnit. Nebudete litovat. 

Zbývá dodat, že účast firmy Knauf byla zaměřena na novinky v odzkoušených konstrukcích, inovovaný požární katalog a horkou novinku – protipožární omítku Vermiplaster. Prošli jsme se ctí – mikrofon zůstal zapnutý po celou dobu přednášky.

Autor: M. Nyč
Zdroj: www.knauf.cz
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku