Sdílet
 

Projekt rodinného domu do 10 dnů!

Datum vydání: 17.08.2011 | autor:

Garance dodávky dokumentace do 10 pracovních dnů je platná u rodinných domů z katalogu typových rodinných domů G SERVIS CZ, které mají v objednávce dokumentace uvedené logo garance. Přibližme si projekt rodinného domu, projekt jeho osazení na pozemek, průkaz energetické náročnosti budovy, měření radonu a možné klientské zásahy a změny v projektu.

NOVINKA 2011 NOVINKA 2011
NOVINKA 2011
NOVINKA 2011 NOVINKA 2011
NOVINKA 2011

Projekt rodinného domu

Projekt rodinného domu, který slouží nejen pro stavební řízení, ale i pro vlastní realizaci stavby, je zpracovaný podle vyhlášky 499/2006 Sb. Typový projekt rodinného domu je dodáván v pěti paré. Každé paré obsahuje:
  • projekt architektury a statiky (zpracován v měřítku 1:50 a obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, požární zprávu, výkresy – základy, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, krov, pohledy, stavební detaily, výpisy podlah, oken a dveří, klempířské a zámečnické výrobky, výkresy skladby stropů, výztuže věnců a překladů, schodiště, výpisy zdicího materiálu, střešní krytiny a řeziva krovu)
  • projekt zdravotechnických instalací (obsahuje technickou zprávu, výkresy – vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, vnitřní plynovod, výpis materiálu pro jednotlivé instalace)
  • projekt vytápění (obsahuje technickou zprávu, výkresy rozvodů ústředního vytápění, schéma zapojení topení, rozmístění a dimenze vytápěcích těles, výpis materiálu)
  • projekt elektroinstalace (obsahuje technickou zprávu, elektrické rozvody celého objektu, výkres zemnícího pásku pro připojení hromosvodu, schéma rozvaděče a výpis materiálu)
  • seznam doporučených dodavatelů (obsahuje kompletní adresář vybraných dodavatelů materiálů a služeb, kteří v daném oboru představují záruku kvality)

NOVINKA 2011 NOVINKA 2011
NOVINKA 2011
Projekt rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení (resp. ohlášení) na stavební úřad dopracován o situaci stavby (osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě a komunikaci) a o zásady organizace výstavby na daném pozemku. Pro velkou rozmanitost stavebních parcel a technických možností napojení na inženýrské sítě však nelze tuto část dokumentace řešit jako typovou. V projektové dokumentaci je uvažované zatížení sněhem max. do 4. sněhové oblasti. V případě realizace domu v 5. a vyšší sněhové oblasti (např. podhorské a horské lokality) je nutno dokumentaci upravit.

Před započetím výstavby a pro účely stavebního řízení je nutné provést na stavební parcele také radonový průzkum pozemku (stanovení radonového indexu pozemku). V projektu je navrženo opatření na střední radonové riziko. V případě vysokého radonového indexu je nutno postupovat podle doporučení zpracovatele průzkumu a projektovou dokumentaci upravit.

Použití jednotlivých paré: paré č. 1, 2 a případně 3 slouží k stavebnímu řízení, paré č. 4 a 5 slouží pro realizaci stavby. Za kompletní paré projektu navíc je účtováno 2.500,- Kč (max. 2 paré). 
NOVINKA 2011 NOVINKA 2011
NOVINKA 2011
NOVINKA 2011 NOVINKA 2011
NOVINKA 2011

Projekt osazení domu na pozemek

Projekt rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení (resp. ohlášení) na stavební úřad dopracován o Projekt osazení domu na pozemek, který řeší kromě umístění rodinného domu také jeho napojení na inženýrské sítě a komunikaci a zásady organizace výstavby na daném pozemku. Tato dokumentace se předkládá na stavební úřad společně s projektem rodinného domu. Vždy respektuje příslušné územní rozhodnutí (pokud bylo vydáno) pro daný stavební pozemek a odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků (objektů).

Projekt osazení domu na pozemek dodáváme v pěti paré. Každé paré obsahuje technickou zprávu,zásady organizace výstavby, koordinační situaci se zakreslením objektu, přípojek na sítě a přístupové komunikace, situaci domu s vyznačením požárně nebezpečného prostoru. Součástí projektu osazení domu na pozemek je i technické řešení pro likvidaci, dešťových vod. Případné projekty žump, ČOV, drenáží, atd. je nutné dořešit individuálně po předchozím projednání na příslušném stavebním úřadu.

Pro zpracování projektu jsou nutné tyto podklady: zaměření pozemku – výškopis a polohopis, informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců), územní plán dané lokality – regulativa, místa připojení na inženýrské sítě, výsledek měření radonu, představa umístění domu na pozemku, polohu domů na sousedních pozemcích, způsob likvidace dešťové vody, vedení všech inženýrských sítí (vodovod, kanalizace (splašková, dešťová), elektro, O2, plyn, elektronické kabely, vojenská zpráva, závlahy atd.

Projekt osazení domu na pozemek je dodán do 3 pracovních dnů od objednání a uhrazení zálohy 3.000,- Kč. Budete kontaktováni zodpovědným pracovníkem, který si s vámi ověří úplnost seznamu všech podkladů, které je nutné zajistit pro vypracování projektu včetně stanovení jejich minimálního požadovaného rozsahu a domluví se na způsobu předání podkladů a na osobní schůzce (projednání polohy objektu na pozemku a předání podkladů). Cena za vypracování Projektu osazení domu na pozemek je 9 900 Kč (včetně DPH). Cena Projektu osazení domu na pozemek je platná za předpokladu dodání všech potřebných podkladů pro jeho zpracování uvedených výše.
NOVINKA 2011 NOVINKA 2011
NOVINKA 2011
NOVINKA 2011 NOVINKA 2011
NOVINKA 2011

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící dokument, který posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu a na základě toho objekt zatřídí na stupnici energetické náročnosti (obdobně jako u domácích spotřebičů). Průkaz ENB objekt zatřídí na stupnici A až G energetické náročnosti. Jednotlivé objekty je možné mezi sebou porovnávat. Průkaz ENB objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení.

Energetická náročnost objektu je také přímo spojena s provozními náklady, a tak tento průkaz (resp. jím stanovená energetická náročnost objektu) bude hrát i důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Od 1.1. 2009 je povinnost zpracování tohoto průkazu ENB podle §6a zákona č. 406/2006 Sb. O hospodaření energií téměř pro všechny nové budovy a rekonstruované budovy. Průkaz ENB musí být součástí dokumentace ke stavebnímu řízení (vyhláška 499/2006 Sb.). Podkladem pro vystavení průkazu ENB je projektová dokumentace domu včetně projektu osazení domu na pozemek s vyznačením orientace domu ke světovým stranám, technická zpráva, dokumentace zařízení TZB (vytápění, ohřev TV, VZT, umělé osvětlení).

Průkaz ENB získáte s projektovou dokumentací rodinného domu nebo i samostatně do 10 pracovních dnů od objednání a uhrazení zálohy 2.000,- Kč. Cena za zpracování je 4.900,- Kč (včetně DPH).
NOVINKA 2011 NOVINKA 2011
NOVINKA 2011

Klientské změny projektové dokumentace

Klientské změny projektové dokumentace zpracované na základě vašich požadavků v ceně od 900,- Kč. S ohledem na rozsah a množství požadovaných změn jsou možné takzvané klientské změny. Jimi rozumíme drobné úpravy ve vybrané části projektové dokumentace. V případě, že budete provádět změny až během samotné výstavby, je možné tyto změny zapracovat do projektové dokumentace před dokončením stavby jako ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM.

Požadavek na klientské změny vyplníte v objednávce typové projektové dokumentace. Zpracované klientské změny vám budou zaslány společně s typovou projektovou dokumentací vybraného rodinného domu do 10 pracovních dnů v samostatné složce „Klientské změny", která bude obsahovat 5 vyhotovení upravené části projektu. Pokud zažádáte o Klientské změny dodatečně, budou Vám zapracované dodány k již zaslané typové dokumentaci do 14 pracovních dnů.
NOVINKA 2011 NOVINKA 2011
NOVINKA 2011

Měření radonu

Měření radonu na vašem pozemku je zakončeno zpracováním protokolu o stanovení radonového indexu, potřebného k doložení žádosti o zahájení stavebního řízení. Je-li hodnota radonového indexu vyšší, musí být stavba chráněna proti radonu, který může pronikat z geologického podloží. Nutná opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Protokol o stanovení radonového indexu pozemku je dodáván ve dvou vyhotoveních.

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku získáte na základě objednávky současně s projektovou dokumentací do deseti dnů od objednání projektu a uhrazení zálohy. V případě objednání měření radonu dodatečně je Protokol o stanovení radonového indexu pozemku zasílán dobírkou do 10 dnů od objednání projektu a uhrazení zálohy 1.000,- Kč. Jednotná cena služby měření radonového indexu na pozemku po celé České republice je 3.500,- Kč včetně DPH.
G SERVIS CZ, s.r.o.

G SERVIS CZ, s.r.o.

Praha, Vysočany, Paříkova 910/11a, 190 00
Tel: 236 160 333
Web: http://www.gservis.cz/
E-mail: gservis@gservis.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

G SERVIS CZ, s.r.o.

Praha, Vysočany, Paříkova 910/11a, 190 00
Tel: 236 160 333
Web: http://www.gservis.cz/
E-mail: gservis@gservis.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Projekt rodinného domu do 10 dnů!"

Buďte první a napište komentář k  "Projekt rodinného domu do 10 dnů!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE