V době neustále rostoucích cen energií není divu, že poptávka po energeticky úsporných materiálech stoupá. V rámci sortimentu POROTHERM tomuto požadavku nejlépe odpovídají bloky POROTHERM 44 Si (Super-Izolant) a POROTHERM 40 Si. Oba typy včetně doplňků – cihel polovičních, rohových a koncových – nabízejí špičkové hodnoty tepelného odporu při zachování všech ostatních důležitých parametrů jako akumulace, difuzní odpor a pevnost. Oba typy zdiva splňují požadavky na tepelněizolační vlastnosti vnějších stěn, a pokud jsou doplněny správně provedenými omítkami, jejich tepelněizolační schopnosti se zvyšují až na hodnoty, které tyto požadavky překračují.V případě POROTHERMU 40 Si vykazuje neomítnutá stěna z těchto bloků vyzděná na tepelněizolační maltu POROTHERM TM tepelný odpor v přepočtu na ustálenou (praktickou) vlhkost zdiva ve výši R = 3,57 m2·K·W-1. Při použití omítek POROTHERM TO a UNIVERSAL (vnější lehká omítka TO v tloušťce 30 mm, omítka UNIVERSAL v tloušťce 10 mm jako vnitřní a 5 mm jako vnější krycí) se docílí tepelného odporu R = 3,82 m2·K·W-1, což odpovídá hodnotě součinitele prostupu tepla U = 0,25 W·m-2·K-1. Tato hodnota vyhovuje doporučené hodnotě pro těžké konstrukce vnějších stěn podle platné normy ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.

Pokud stavebník zvolí POROTHERM 44 Si, může za stejných podmínek počítat s naměřeným tepelným odporem v přepočtu na ustálenou (praktickou) vlhkost zdiva ve výši R = 3,92 m2·K·W-1. Při použití omítek POROTHERM TO a UNIVERSAL se docílí tepelného odporu R = 4,17 m2·K·W-1. Uvedený údaj odpovídá hodnotě součinitele prostupu tepla U = 0,23 W·m-2·K-1.
Součástí systému POROTHERM Si je i řešení detailů na styku s otvorovými výplněmi, detailů okenních parapetů, napojení vodorovných konstrukcí na nosné zdi, dvouplášťové i tříplášťové střechy atd. Při pečlivém zabudování doplňkových prvků – cihla koncová a půlka – v ostění či parapetu lze eliminovat vznik lineárních tepelných mostů, a tím i nežádoucích problémů v podobě rosení a následného vzniku plísní kolem oken.

Poloviční a koncové bloky, vycházející z formátu POROTHERM Si, mají po celé své výšce speciální kapsu, která se při osazení polovičního bloku v rohu stěny vyplňuje maltou. Největší výhoda těchto bloků spočívá v použití okolo otvorů pro okna a dveře. V ostění se poloviční a koncové bloky vyzdívají střídavě po vrstvách nad sebe tak, aby vytvořily svislou (širokou a mělkou) drážku. V parapetu se tyto cihly kladou vedle sebe řeznými plochami na sraz tak, aby kapsy byly na vrchní straně směrem k rámu okna a plynule na sebe navazovaly. Zazubenou stranou se cihly zamáčknou do vodorovné vrstvy lehké malty.

Zdění ostění a parapetu je nutné provádět s maximální možnou přesností. Jen tak je zaručen optimální výsledek. Do drážky, která vznikne napojením kapes pod sebe nebo vedle sebe, se vlepí pruh speciálního izolantu – extrudovaného polystyrenu XPS o tloušťce 30 mm – a teprve mezi takto zaizolované drážky se osadí okno nebo dveře. Díky speciálnímu tvaru cihelného bloku, jeho tepelněizolačním vlastnostem a kvalitnímu izolantu by již nemělo dojít k rosení zdiva, a tedy ani k tvorbě plísní.


Zdroj: podle podkladů firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.