Cílem architekta bylo vytvořit stavbu, která by dodržela charakter okolní zástavby, předepsané regulativy obce, ale současně na první pohled prezentovala jak svůj charakter montované stavby, tak původ technického řešení stavební technologie - Švédsko. To vedlo k u nás nezvyklému promítnutí „kovového“ původu nosné konstrukce na fasádu – volbou trapézového plechu vínové barvy s bílými doplňky. Až téměř strojařská technologie nosné konstrukce stavby z tenkostěnných ocelových profilů je tak podtržena technicistním vzhledem přízemí stavby.

Suterén přiznává „klasiku“ kontaktním zateplením i šedivou barvou „cementu“. Tradiční tak zůstává hmota stavby a její barevnost, netradiční je koncept fasády. Poněkud skryty prvnímu pohledu zůstávají moderní technologie a nízkoenergetické vlastnosti stavby.

Technologie montovaných staveb LindabConstruline, kterou je vystavěno přízemí domu, spočívá v tenkostěnných ocelových pozinkovaných profilech, které tvoří hlavní nosnou konstrukci. Profily zajišťují únosnost a stabilitu objektu, doplněné jsou dalšími materiály pro zajištění ostatních funkcí požadovaných po nosných stěnách - zejména dosažení vhodných tepelně technických, akustických a protipožárních vlastností s přihlédnutím na mechanickou odolnost.

Nosná konstrukce z pozinkových profilů

Nosná konstrukce je sestavena z profilů Lindab RY/SKY šířky 150 mm a tloušťky 1,0 až 1,5 mm. Z profilů jsou smontovány jednotlivé stěnové moduly a rozteč mezi profily je 625 mm, což umožňuje přímou montáž vnějších sádrovláknitých desek Fermacell. Nosné profily RY mají ve stojinách řadu štěrbin, kterými se eliminují tepelné mosty vznikající použitím nosných prvků v obvodových stěnách. Výpočty a zkoušky provedené v 90. letech na univerzitě v Lundu (Švédsko) prokázaly, že takto modifikované ocelové profily mají ve stěnách stejné vlastnosti pro prostup tepla jako dřevěné sloupky šířky 40 mm.
Ve srovnání s dřevostavbami však ocelová konstrukce v čase nepracuje a zajišťuje tak nezměněné vlastnosti a geometrii po celou životnost stavby, která se dle výzkumů organizace British steel pohybuje kolem 100 let. Nosná konstrukce byla kompletně navržena v systému LindabADTTools, který umožňuje 3D modelování konstrukce s automatizovaným výstupem ve formě montážních výkresů a přesné specifikace materiálu.

Konstrukce je v celé šířce vyplněna minerální vlnou Rockwool Airrock ND sloužící jako hlavní izolační vrstva. Další vrstvy minerální vlny jsou pak z interiérové strany skladby stěny v instalačním roštu (45 mm) a ve fasádě (100 mm).

Na vnitřním líci ocelové konstrukce stojek je vložena parozábrana s přelepenými spoji a vnitřní instalační rošt šířky 45 mm pro vedení instalací a chránící parozábranu.

Fasáda z trapézového plechu

Skladba obvodové stěny je dále tvořena sádrovláknitými deskami Fermacell 15 mm – z exteriérové strany přímo na profilech RY, z interiérové na instalačním roštu. S těmito deskami má konstrukce odzkoušenou protipožární odolnost REI 30. Výhodou je i velmi dobrá difuzní otevřenost desek, která umožňuje „prodýchávání“ stěny do exteriéru a jejich velmi vysoká mechanická odolnost.
Provětrávaná fasáda z trapézového plechu Lindab LVP20 chráněného vrstvou zinku a polyesterovým vypalovaným lakem má nosný rošt z pozinkovaných profilů – latí S25 a S45, kotvených do konstrukce stěny přes Z konzolky. Pod roštem je minerální vlna tloušťky 100 mm – viz. výše. Celková tloušťka izolace je pak 295 mm ve třech vrstvách a dává stěně celkový průměrný součinitel prostupu tepla UN = 0,15 W/m2K.

Střecha ze švédské oceli

Konstrukce zastřešení je provedena z dřevěných sbíjených vazníků vytvářejících půdní prostor, který je využitelný pro skladování sezónních věcí. Strop je tvořen OSB deskami připevněnými na spodním líci vazníků. Desky jsou spojovány na pero a drážku a mají parotěsně přelepené spoje. Slouží jednak jako tuhá stropní deska pro zajištění prostorové tuhosti domu, jednak jako parobrzda a podklad pro tepelnou izolaci stropu. Izolace je ve stropu použito celkem 280 mm, ve dvou vrstvách kladených křížem, s celkovým součinitelem prostupu tepla stropem 0,11 W/m2K. Z horní strany je izolace chráněna difuzní fólií Tyvek a je nad ní provedena pochozí a „skladovací“ lávka.
Vzhledově atraktivní a funkčně bezkonkurenční střešní krytina – LindabSeamline s dvojitou stojatou drážkou je ve spádu 30o uložena na bednění z OSB desek a oddělena od desek separační vrstvou z nepískované lepenky. Odvětrání půdního prostoru je provedeno po celé délce hřebene a je navázáno na provětrávací mřížky v podbití střechy, i na provětrávanou mezeru ve fasádě. Kromě suchého prostředí v půdním prostoru je tak zajištěno plynulé a rychlé odvádění přehřátého vzduchu z fasády mimo objekt, což přispívá k tepelné pohodě objektu v letních měsících.
Nízkoenergetickým vlastnostem stavby nahrávají i další prvky a použité technologie. Okna jsou plastová Sulko Profiline ze šestikomorového profilu Rehau Geneo s trojsklem s výplní U=0,5 Termio Plus. Ohřev vody pro topení a přípravu TUV je zajištěn tepelným čerpadlem vzduch-voda Altherma Daikin s nominálním výkonem 8kW, vlastní vytápění je prováděno podlahovým teplovodním topením Universa a otopnými tělesy Korado v ložnicích. Dům zatím nemá realizován systém řízeného větrání s rekuperací – projekčně je však připraven a konstrukce domu s ním počítá pro budoucí dodatečnou aplikaci.
Konstrukce Lindab za 3 dny

Celá realizace od zahájení poměrně rozsáhlých zemních prací, přes nutnost provedení dvou základových desek, zděné části a montované části, kompletního interiéru, až po nastěhování, zabrala investorům 8,5 měsíce, z toho montovaná konstrukce vyrostla za 3 dny, a další 3 dny trvalo její uzavření krovem s OSB deskami a vnějšími deskami Fermacell tak, aby mohla být dodána okna a zahájeny práce v interiéru a na fasádě. Letošní dlouhá a studená zima dala možnost majitelům dům řádně odzkoušet ihned po nastěhování a prokázala, že důvěra vložená do technologie LindabConstruline jim byla vrácena příjemným a pohodovým domácím prostředím po celou sněhobílou zimu.

Autor: Ing. Petr Hynšt, specialista na lehké konstrukce (petr.hynst@lindab.com)