Sdílet
 

Středočeský kraj zná STAVBU ROKU

Datum vydání: 04.06.2012 | autor:

Letos byl vyhlášen první ročník soutěže  STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Porota osobně navštívila všech 29 přihlášených staveb a provedla jejich důkladnou prohlídku. Které stavby zaujaly nejvíce a jaké ceny byly uděleny?

20. 4. 2012 bylo rozhodnuto o deseti stavbách, které byly nominovány na Titul Stavba roku Středočeského kraje. Od 23. 4. 2012 do 30. 5. 2012 (10:00 hod) byla možnost hlasování o Cenu veřejnosti na www.stavbaroku.cz, hlasování probíhalo na všech přihlášených stavbách. Hlavní ceny a Zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním večeru 30. 5. 2012 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.

Poslání soutěže:

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Kritéria hodnocení:

Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná a nezávislá sedmičlenná porota jmenovaná radou programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu poroty udělila rada nominace a titul a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění.
Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na přihlášeném díle.

Jednotlivé stavby byly posuzovány podle těchto kritérií:

 • kvalita investičního záměru
 • začlenění stavby do okolí
 • architektonická kvalita stavby, tj. kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně technického a estetického řešení a jeho hospodárnost
 • kvalita stavebních a řemeslných prací
 • hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspornosti
 • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
 • další kritéria dle uvážení poroty

Ceny a ocenění

A) Titul Stavba roku Středočeského kraje
 • na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje nejvýše 1/3 přihlášených staveb
 • na titul Stavba roku bude porotou vybrána 1 stavba z nominovaných
B) Cena hejtmana Středočeského kraje
 • Cenu hejtmana udělí hejtman 1 stavbě z nominovaných staveb za největší přínos Středočeskému kraji
C) Zvláštní ceny
 • Porota může doporučit udělení těchto cen:
 • Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
 • Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu
 • Cena za nejlepší investiční záměr
 • Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace
 • Cenu za rozvoj bydlení
 • Cenu za dopravní infrastrukturu
 • Cena za energetickou úspornost
 • Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby
 • Zvláštní cena
D) Cena veřejnosti
 • Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže

Členové poroty: Mgr. Klára Zubíková – předsedkyně poroty; Ing. Ladislav Brett; Ing. Milan Komínek; Ing. arch. Tomáš Bezpalec; Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran; Ing. Aleš Novák; Ing. Bohuslav Štancl, MBA

Vypisovatelé soutěže: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ, ČKAIT OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČSSI OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČKA OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST SPS PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY, OBEC ARCHITEKTŮ, KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY

Soutěž byla vypsána pod záštitou Hejtmana Středočeského kraje

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.
NOVÁ RADNICE MILOVICE NOVÁ RADNICE MILOVICE
NOVÁ RADNICE MILOVICE

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Zvláštní ceny:

Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu: NOVÁ RADNICE MILOVICE
Autor: ai5 s.r.o.; MgA. Mikuláš Medlík; Mg.A. Přemysl Kokeš; Ing. Jaroslav Kroupa; Ing. Bohuslav Mansfeld
Projektant: Ing. Bohuslav Mansfeld; Ing. Jaroslav Kroupa
Dodavatel: Konstruktiva Konsit, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Lukáš Galert
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jaroslav Kroupa
Investor: MĚSTO MILOVICE

Vybudování nových prostorů pro účely městského úřadu, oddací síně, jednacího sálu, knihovny, služebny městské policie, ordinací a kluboven a zároveň přestavba rozsáhlého objektu, v minulosti sloužícího armádě, představuje významný počin v revitalizaci obce, která byla dříve součástí bývalého vojenského prostoru. Architektonické řešení je ukázkou střídmého a promyšleného konceptu s důrazem na prezentaci společenských prostorů radnice a její otevřenosti veřejnosti.
Muzeum Dobrovice Muzeum Dobrovice
Muzeum Dobrovice
Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu: Muzeum Dobrovice
Autor: Akad. arch. Vladimíra Axmannová; Ing. Petr Wudy; Ing. Roman Renč; Ing. František Bartoš; SGL projekt s.r.o. - ak. arch. Jiří Javůrek, Ing. arch. Silvie Bednaříková
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 1
Stavbyvedoucí, aut. os.: Pavel Szmek; Jan Papík; Karel Šubrt; Jaroslav Krkavec
Investor: Dobrovická muzea, o.p.s.

Stavba je ukázkou pečlivého přístupu k architektonickému a stavebnímu řešení rekonstrukce nemovité kulturní památky, založeného na střídmosti materiálů a respektování historického uspořádání hmot. Funkční využití pro Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice představuje významný počin v prezentaci této oblasti industriálního dědictví přesahující rámec Středočeského kraje.
Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim
Obnova historického centra města Vlašim
Cena za nejlepší investiční záměr: Obnova historického centra města Vlašim
Autor: Ivan Hořejší; Jan Hořejší; ARCHITEKTONICKÝ ATELIER 2H s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Jih
Stavbyvedoucí, aut. os.: Vlastimil Ptáček
Vedoucí projektant, aut. os.: Ivan Hořejší
Přihlašovatel: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER 2H s.r.o.
Investor: Město Vlašim

Rekonstrukce povrchových úprav historických náměstí, zámeckého nádvoří, návazných komunikací představuje rozsáhlý investiční a stavební počin města Vlašim, který významně kultivuje veřejný prostor a je součástí obrazu historického středu města.
Rekonstrukce železničního mostu Kolín Rekonstrukce železničního mostu Kolín
Rekonstrukce železničního mostu Kolín
Cenu za dopravní infrastrukturu: Rekonstrukce železničního mostu Kolín
Autor: Jiří Schindler; Pavel Ryjáček, Ph.D.; Pavel Očadlík; Jan Henzl
Projektant: Sdružení VPÚ DECO PRAHA a SUDOP Praha zmocněnec VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel: sdružení Viamont DSP, Eurovia CS a EDS hold zastoupené společností Viamont DSP a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Bedřich Šafařík
Vedoucí projektant, aut. os.: Jiří Schindler
Přihlašovatel: VPÚ DECO PRAHA,a.s.
Investor: Česká republika Ředitelství vodních cest ČR

Stavba je ukázkou koncepčně promyšleného kvalitního inženýrského díla, které zaujme tvarovou, ale přesto výraznou jednoduchostí hmot. Je dílem, které rozvíjí dopravní infrastrukturu a obohacuje veřejný prostor svým jednoduchým designem. Stavba je tak dobrým doplněním panoramatu Kolína v sousedství jedné z nejvýznamnějších kolínských architektonických dominant – elektrárny arch. Jaroslava Frágnera.
Obnova rybniční soustavy Černý Kříž Obnova rybniční soustavy Černý Kříž
Obnova rybniční soustavy Černý Kříž
 1. Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby: OBNOVA RYBNIČNÍ SOUSTAVY ČERNÝ KŘÍŽ
Autor: Martin Poláček
Projektant: Martin Poláček
Dodavatel: PAS PLUS s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: David Bosák
Vedoucí projektant, aut. os.: Martin Poláček
Přihlašovatel: PAS PLUS s.r.o.
Investor: AGRO BIO PRO s.r.o.

Znovuvybudování soustavy pěti rybníků významně kultivuje krajinu. Navržené řešení se svým novátorsky nenásilným, malebným a citlivým způsobem navrací k tradičním hodnotám dobrého a vnímavého hospodáře, který prostou a střízlivě provedenou kaskádou chrání lidské hodnoty před záplavami, zároveň však působí tak, jakoby jej příroda vytvořila sama. Lidská ruka byla vedena moudrostí a citem.
KAPLE ST. PIERRE KAPLE ST. PIERRE
KAPLE ST. PIERRE
Cena za drobnou architekturu v krajině: KAPLE ST. PIERRE
Autor: ATELIER MOZKYT; Rudolf Grimm; Jiří Dostál
Dodavatel: STAVAKU s.r.o.
Vedoucí projektant, aut. os.: Oliver Kálnássy
Přihlašovatel: Rudolf Grimm
Investor: Jan Maštalíř

Stavba kaple je zajímavou ukázkou zakomponování drobné stavby, privátního sakrálního prostoru, ve volné krajině. Autor kombinoval velmi střízlivě moderní prvky s tradičním architektonickým tvaroslovím.
Revitalizace historického jádra města Slaný Revitalizace historického jádra města Slaný
Revitalizace historického jádra města Slaný

Titul Stavba roku Středočeského kraje:

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ
Autor: Jaroslav Sýkora, ÚZEMNÍ PLÁNY A PROJEKTY STAVEB
Dodavatel: POHL CZ, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Karel Biskup
Vedoucí projektant, aut. os.: Jan Mrzílek
Přihlašovatel: POHL CZ, a.s.
Investor: MĚSTO SLANÝ

Rekonstrukce obloukového kamenného mostu s vodním příkopem, který byl součástí středověkého opevnění města Slaný, představuje zásadní změnu architektonicko – urbanistického řešení nástupu do historického středu města. Obnova mostu je ukázkou kvalitního architektonického konceptu, založeného na jednoduchosti tvarů a materiálového řešení a práci se sochou. Rekonstrukce mostu tak velmi dobře navazuje na hodnoty městské památkové zóny Slaného a zároveň řeší náročné novodobé technické požadavky.
Rekonstrukce ulic a dlažeb historického jádra města Kutná Hora Rekonstrukce ulic a dlažeb historického jádra města Kutná Hora
Rekonstrukce ulic a dlažeb historického jádra města Kutná Hora
 1. Cena hejtmana Středočeského kraje:

Rekonstrukce ulic a dlažeb historického jádra města Kutná hora
Autor: Miroslav Ondrák
Projektant: Miroslav Ondrák
Dodavatel: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Jitka Kabátková
Vedoucí projektant, aut. os.: Jiří Kejval
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Investor: Město Kutná Hora

Obnova povrchů komunikací a revitalizace parku v průčelí chrámu sv. Barbory představuje zásadní změnu ve vnímání veřejného prostoru v historickém jádru městské památkové rezervace Kutná Hora, zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jednoduché materiálové a prostorové řešení je založené na maximálním respektování památkových hodnot města. Stavba je v rámci obdobních stavebních úprav ojedinělá i svým plošným rozsahem.
NOVÁ RADNICE MILOVICE NOVÁ RADNICE MILOVICE
NOVÁ RADNICE MILOVICE

Cena veřejnosti:

NOVÁ RADNICE MILOVICE
Autor: ai5 s.r.o.; MgA. Mikuláš Medlík; Mg.A. Přemysl Kokeš; Ing. Jaroslav Kroupa; Ing. Bohuslav Mansfeld
Projektant: Ing. Bohuslav Mansfeld; Ing. Jaroslav Kroupa
Dodavatel: Konstruktiva Konsit, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Lukáš Galert
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Jaroslav Kroupa
Investor: MĚSTO MILOVICE
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Praha, Nové Město, Václavské náměstí 833/31, 11000
Tel: 224 233 136
Web: http://www.abf-nadace.cz
E-mail: nadace@abf-nadace.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Praha, Nové Město, Václavské náměstí 833/31, 11000
Tel: 224 233 136
Web: http://www.abf-nadace.cz
E-mail: nadace@abf-nadace.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Středočeský kraj zná STAVBU ROKU"

Buďte první a napište komentář k  "Středočeský kraj zná STAVBU ROKU"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE