Znáte Odbor rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku Odbor rozvoje a cestovního ruchu je jedním z nově založených odborů na Magistrátu města Českých Budějovic. Vznik samostatného odboru uvedeného zaměření souvisí jednak se stále narůstajícím významem cestovního ruchu pro jihočeskou metropoli a zároveň s potřebou tvorby koncepcí jejího dlouhodobého rozvoje v rámci programů Evropské unie (EU) a dotovaných regionálních i národních programů.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu byl založen v listopadu loňského roku 2002 a tvoří jej tři samostatná oddělení. K oddělením strategického rozvojecestovního ruchu, které již v minulosti víceméně existovaly pod jinými odbory magistrátu, přibylo ještě nově zřízené oddělení fondů EU. Společná činnost všech tří oddělení vytváří ucelené pole působnosti celého odboru v oblasti rozvoje města a  jeho rozvojových cílů. Podívejme se nyní na zaměření jednotlivých oddělení.
Oddělení strategického rozvoje:
Hlavní činností oddělení strategického rozvoje je naplňování strategického rozvojového plánu města a druhotných strategií rozvoje, na jejichž tvorbě se podílí celý odbor ve spolupráci s ostatními odbory magistrátu města.
Pod pojmem naplňováním strategického plánu si můžeme představit zadávání, zajišťování a vlastní podíl na vzniku projektů. Dále se jedná o  koordinaci realizace projektů a jejich hodnocení.
Jako podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí vedení města, v souvislosti s jeho rozvojem a realizací investičních záměrů, zajišťuje a zpracovává oddělení strategického rozvoje potřebné studie (nejčastěji studie proveditelnosti) a další analýzy. Jako příklad stojí za zmínku uvést úspěšnou realizaci projektu průmyslové zóny Okružní, jejíž ukončení se předpokládá ve druhé polovině roku 2004.
Mezi další, dá-li se říci, podpůrné činnosti patří zajišťování informačního a marketingového servisu. Marketing investičních projektů zahrnuje přípravu prezentací, propagaci, shromažďování statistických dat tak, aby bylo možno předložit potenciálním investorům kompletní soubor informací o městě, institucích, ekonomické základně města a v neposlední řadě samotnému obyvatelstvu města.
Součástí prezentace statutárního města je účast na výstavách i na jejich přípravě. Rovněž tak i navazování kontaktů s investory a zajišťování jejich propojení s orgány městské správy a institucemi na území města.
Do kompetence oddělení strategického rozvoje města patří, vedle již zmíněného zajišťování Programu obnovy venkova (POV) i zabezpečování informačního servisu pro obce ve svém správním obvodu, přijímání žádostí, kontrola jejich úplnosti a soulad s programem, dále zadává žádosti do systému, kontroluje náležitosti schválených dotací, správnost limitek, které předává obcím (příjemcům dotací), dohlíží na čerpání dotací.

Oddělení fondů EU:

Druhou částí odboru je oddělení fondů EU. Jeho činnost se přímo váže k využívání dotační politiky Evropské unie, ale i národních programů, jakožto nástrojů podpory rozvoje města a jeho okolí.
Toto oddělení předně vyhledává možnosti získání národních i regionálních zdrojů financování, sleduje vývoj a změny vztahující se k dotačním programům. Mezi ostatními odbory působí oddělení fondů jako informační jednotka, jenž informuje a projednává s odbory možnost získání podpor v souvislosti s jejich činností.
Zároveň uchovává a schraňuje podkladové materiály, které pak slouží pro rozhodování rady města, týkající se účasti v dotačních programech. Oddělení fondů EU je garantem projektů EU - vede agendu spojenou s touto tématikou, včetně předkládání projektů a podávání přihlášek a zároveň vede jejich evidenci.
Současně se zde zpracovávají žádosti pro získání dotací a grantových podpor. Statistické a vyhodnocovací práce oddělení slouží pro vyjádření účasti a úspěšnosti města v dotačních programech. Existencí samotného oddělení a centralizací činnosti spojené s problematikou dotací EU je magistrát o krok vpředu oproti městům, kde podobná oddělení teprve vznikají.

Oddělení cestovního ruchu:

Oddělení cestovního ruchu je zaměřeno především na činnost spojenou s rozvojem cestovního ruchu města a okolí.
Jeho působnost se rozděluje do dvou oblastí. První spočívá v podpoře turismu tvorbou marketingových studií a strategií a  následně pak naplňuje realizaci těchto marketingových záměrů. Jedná se o propagaci města formou publikační, ediční a inzertní, prezentace města na veletrzích a výstavách v ČR i zahraničí. Součástí je i zajištění vyhodnocování a zveřejňování statistických údajů města. Celkově tato koncepční činnost znamená vytvářet podklady a hledat řešení pro zdárný rozvoj průmyslu turismu na území města.
Druhou hlavní náplní práce oddělení cestovního ruchu je zajišťování činnosti turistického informačního centra, jehož stěžejním programem je poskytování kompletního, bezplatného informačního servisu nejen pro turistickou veřejnost . Při tom vychází ze širokého spektra získávaných informací (včetně kontaktů na instituce, firmy i služby podílející se na turistickém ruchu). Informační centrum zajišťuje i zprostředkovatelskou a obchodní činnost spočívající ve zprostředkovávání ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeji vstupenek, jízdenek MHD, telefonních karet, poštovních známek, map, brožur, pohlednic a upomínkových předmětů.

Kontakt:

  • Magistrát města České Budějovice odbor rozvoje a cestovního ruchu nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2 370 92 České Budějovice tel.: +420 386 803 201 http://www.c-budejovice.cz Ing. Dagmar Baumruková e-mail: baumrukova@c-budejovice.cz
  • Turistické informační centrum náměstí Přemysla Otakara II. 1, 2 370 92 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel: +420 386 801 413 el., fax: +420 386 359 480 e-mail: mailto:infocb@c-budejovice.cz infocb@c-budejovice.cz wap: www.c-budejovice.cz/wap/

Zdroj: Odbor rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice, http://www.c-budejovice.cz