Sdílet
 

Odborná energetická poradna, Vytápění a rekuperace: Litinový nebo plechový kotel na tuhá paliva?

Dotaz: Litinový nebo plechový kotel na tuhá paliva?

Litinový nebo plechový kotel na tuhá paliva?

Dobrý den,
prosím o radu, pro jaký typ kotle se rozhodnout, zda pro litinový ( Viadrus Hercules U26) nebo plechový (www.atoma.cz).
Jde o střední rodinný domek, který bych rád vytápěl dřevem, v menší míře uhlím. Bojím se, že kotel hercules je určen spíše pro fosilní paliva a vytápění dřevem nebude tak výhodné. Dále že nedostatečně proschlé dřevo má špatný vliv na litinový kotel.U kotle Atoma je dřevo uváděno jako hlavní palvo, kotel je polozplynovací, vlhkost dřeva nemá na kotel negativní vliv, atd.
Nevím pro co se rozhodnout z hlediska komfortu vytápění, doby dohoření paliva a frekvence přikládání, ekonomiky provozu a životnosti kotle.
Děkuji za odpověď

ps:Něco málo od výrobce kotle Atoma:
Teplovodní kotel ATOMA je určen pro spalování veškeré biomasy(kusového dřeva, dřevních štěpků, dřevěných briket,pilin, kůry aj.) a to i vlhkého aniž to má výraznější vliv na životnost kotle. Jako náhradní palivo lze použít kvalitní hnědé uhlí, černé uhlí, uhelné brikety i koks.
Spalování takového různorodého tuhého paliva je umožněno zvláštní konstrukcí ohniště kotle. Právě takto zvolená konstrukce ohniště kotle má za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím potlačení vzniku škodlivých emisí. Dosažení tohoto efektu je umožněno tím,
že z vrstvy hořícího paliva se uvolňuje prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou ohniště, kde se smíchá se sekundárním vzduchem a tahem komína se tato směs protahuje přes rozžhavenou vrstvu hořícího paliva, kde shoří za vysoké teploty. V místě styku této směsi a hořícího paliva
se přivádí opět sekundární vzduch. Veškerý přívod sekundárního vzduchu je regulovatelný. Výkon kotle je řízen přívodem primárního vzduchu pod rošt, jehož množství
je regulováno ručně nebo tepelným regulátorem výkonu.
Konstrukce kotle umožňuje jeho provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh s oběhovým čerpadlem. Důležitým prvkem pro správný provoz kotle je upravení komínového tahu. Kotel je konstruován na malý komínový tah 8 - 12 Pa, proto je nutné komín opatřit
regulací komínového tahu. To dosáhneme nejlépe přisáváním vzduchu do komínového tělesa přes podtlakový omezovač komínového tahu nebo odvětrávací mřížku se žaluzií umístěnou mezi čistící komínová dvířka a vstup kouřovodu do komína.
Dlouhodobá životnost kotle je dosažena jak použitým materiálem pro jeho výrobu (obvodový plášť kotlářský plech o síle 4 mm , vnitřní 5 mm, rošt a přívody sekundárního vzduchu jsou ze žáropevných trubek) ale hlavně konstrukčním řešením kotle, které neumožňuje tvorbu agresivních kondenzátů.
Tyto kondenzáty vznikají tam, kde se dostávají ochlazené spaliny k chladnějším teplosměnným plochám kotle. Toto u kotle ATOMA nemůže nastat, jak je zřejmé ze schématu na prospektu. Proto je životnost těchto kotlů velmi vysoká.
Ověřená životnost kotle běžně 30 let.
Záruka na těsnost kotlového tělesa je 8 let bez ohledu na druh
a kvalitu používaného paliva. Není požadováno žádné přídavné zařízení na udržování tepelného režimu kotle.
Doba hoření u jednotlivých druhů paliva je měřena od naložení
spalovací komory po dosažení teploty kotle 85o C do doby poklesu teploty otopné vody nad 50o C. Předpokladem je uzavření přívodu vzduchu jak primárního - dusivky, tak sekundárního na nakládacích dvířkách a případně maximálního přivření obou bočních trysek.Model KTP SM má zabudovanou takzvanou dochlazovací smyčku. Tato slouží k ochraně systému proti přehřátí nad 95o C. Funguje na principu průtokového ohřívače vody a v případě nevyužití jako bezpečnostní ochrany
může jako průtokový ohřívač sloužit. Oproti základnímu modelu je tento kotel o 20 cm vyšší. V tomto prostoru je umístněna spirála z měděných trubek o průměru 18mm. Tato se připojí na vodovodní řád a na výstup se umístní termoregulační ventil, který se otevře při překročení teploty otopné vody nad 95o C
a odpouští užitkovou vodu do doby ochlazení otopné vody na teplotu 85o C. Tento cyklus se opakuje dokud se teplota otopné vody neustálí.

Dotaz položil/a: Viktor Hořínek, 19.09.2007

Odpovědi k dotazu: Litinový nebo plechový kotel na tuhá paliva?

Děkuji Ván za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu, zda zvolit pro vytápění rodinného domku plechový kotel Atoma nebo litinový kotel Viadrus Hercules 26 je možno uvést:

Rodinný domek má být vytápěn biopalivy, t.j. dřevem, dřevěnými briketami, štěpky ev. peletami, v menší míře uhlím. Požadovaný výkon kotle je 25 kW.
Pro volbu kotle jsou porovnávány pouze kotle od dvou výrobců. Pro topení dřevem, dřevěnými briketami či peletami vyrábí ale vhodné kotle i další výrobci, na př. Verner Červený Kostelec, Rojek Častolovice, Atmos Bělá pod Bezdězem, Agromechanika Lhenice, Thermona Zastávka u Brna, Buderus tepelná technika Praha a další.
K volbě kotle jsou uváděna hlediska, podle kterých má být vhodnost jednotlivých kotlů posuzována a to:
Komfort vytápění, doba dohoření paliva a frekvence přikládání:
Kotle na kusové dřevo a dřevěné brikety vyžadují pravidelnou obsluhu (přikládání, regulace výkonu) a kotle na kusové dřevo navíc přípravu paliva vždy před topným obdobím (dovoz, úprava rozměrů, skladování).
Pro minimální časovou náročnost na obsluhu při používání biopaliv je nejvhodnější kotel na pelety. Tento druh paliva umožňuje automatizaci provozu včetně regulace výkonu podle teploty topné vody nebo podle teploty v referenční místnosti. Ke kotli je možno připojit zásobník paliva, který postačuje na několikadenní provoz.

Ekonomika provozu:
Ekonomikou provozu můžeme rozumět účinnost kotle, která udává stupeň využití energie dodané do kotle v palivu pro výrobu tepla. Pro kotel Atoma typ KTP 25 SM s jmenovitým výkonem 25 kW udává výrobce při jmenovitém výkonu účinnost 75 %.
Pro kotel Hercules U26 pro porovnatelný výkon při spalování dřeva je výrobcem udávána účinnost rovněž 75 %.
Další výrobci udávají u kotlů na dřevo účinnosti v rozmezí 81 až 92 %, u kotlů na pelety účinnost v rozmezí 85 až 92,7 %. Na př u kotle Hercules ECO ND na spalování pelet je udávána účinnost 85 % , u kotle Atmos D 20 P rovněž na pelety vyšší než 91 % a u kotle VernerA25 na pelety 92,7 %.
V současné době je možno na instalaci kotle na biopaliva žádat o dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí. Tato dotace může činit až 50 %. nákladů. Dotace jsou však poskytovány pouze na kotle s minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu. Tento požadavek oba kotle nesplňují a na jejich instalaci tedy nemůže být dotace poskytnuta.
Je ale nutno upozornit, že převážnou většinu provozní doby není kotel provozován na jmenovitý výkon, ale na výkon nižší, což může účinnost výroby tepla ovlivňovat. Dalším ovlivňujícím činitelem je vlhkost paliva, která ovlivňuje účinnost spalování podstatně.
Ekonomiku ovlivňuje i cena používaného paliva. Nejlevnějším palivem bude zřejmě kusové dřevo. Jeho cena bude závislá na možnostech spotřebitele. Dřevěné brikety, štěpky a pelety budou mít vždy cenu vyšší o náklady spojené s jejich výrobou
Dalším ovlivňujícím činitelem, který má vliv na účinnost kotle, je množství vzduchu přiváděného do kotle. Toto by mělo být regulováno automatickou regulací a to tak, aby byly nastaveny optimální podmínky pro spalování v celém rozsahu výkonů. Tato regulace je prováděna přivíráním dusivky v popelníkových dvířkách, která snižuje výkon kotle podle teploty topné vody, nebo regulátorem tahu, který ovládá přívod spalovacího vzduchu. Některé vyráběné kotle jsou vybaveny "lambda sondou", která reguluje provoz kotle podle teploty topné vody, teploty v referenční místnosti a podle množství kyslíku ve spalinách. U obou porovnávaných kotlů je regulace prováděna shodným způsobem a to dusivkou v popelníkových dvířkách v závislosti na teplotě topné vody.
Životnost kotle.
Současné ocelové kotle jsou vyráběny z kotlového plechu s tloušťkou 4 až 6 mm. V ojedinělých případech je používán nerezový plech. Životnost kotle je závislá na používaném palivu a na způsobu provozu. U kotle Atoma je uvedena záruka na těsnost kotlového tělesa 8 let a životnost 30 let. U kotle Hercules U26 není záruka na těsnost kotlového tělesa ani životnost uvedena, u litinových článkových kotlů lze ale předpokládat životnost i více než 50 let.
Vlhkost paliva má vždy vliv na životnost kotle. Při chladných teplosměnných plochách kotle, zejména při roztápění, dochází ke kondenzaci vodních par ze spalin. Pokud palivo obsahuje kyselinotvorné prvky ( na př. uhlí obsahuje síru), vznikají kyseliny, které při dlouhodobém provozu poškozují materiál stěn kotle. Tato poškození se nejvíce projevují u ocelových kotlových plechů, nejméně pak u litinových článků.
Posledním hlediskem, které ale není v dotazu uvedeno, je cena kotle. Podle ceníků obou uvedených výrobců je současná cena kotle:
Atoma KTP 25 SM : 28 575 Kč bez DPH, 34 004 Kč vč. DPH
Hercules U26 s dochlazovací smyčkou, 5 článků : 22 835 Kč bez DPH, 27 174 Kč vč. DPH.

Ceny kotlů ostatních výrobců je možno zjistit podle údajů na internetu, nebo dotazem u jednotlivých výrobců. Cena je závislá na rozsahu vybavení kotle automatickou regulací a ceně dalších zařízení na př. u kotlů na pelety násypkou na pelety, šnekovým dopravníkem a pod.

S pozdravem Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB

Dobrý den pane Hořínku.

Odpověděl/a: Energy Centre České Budějovice, 03.10.2007
Sdílení dotazu
Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Celkem komentářů: 4

Kotel na tuhá paliva 26.03.2015, 16:03:31

Já osobně mám tento kotel http://www.topenilevne.cz/dakon-dor-f-16-kotel-na-tuha-paliva-p30615/ a myslím si, že to byla dobrá volba.

Litinový kotel na pelety 25.09.2014, 13:30:37

Zdravím, jsem student a právě se nacházím v Lotyšsku na 2 týdenní stáži, kde pracuji pro jednu konkrétní firmu pro kterou přidávám do diskuzí, komentářů a blogů, jejich stránky o litinových kotlích na pelety. Zde je odkaz.

http://www.commodus.lv/lat/cuguna-apkures-katli/

KOTEL ATOMA 28.03.2013, 18:11:50

Prosím poraďte nám ohledně kotle Atoma.Už jsme zoufalý,jelikož si nevíme rady ohledně vytápění rodinného domu s tímto kotlem.Není možné vytáhnout teplotu nad 60 stupňů.Pokud sepne čerpadlo,tak ihned klesne teplota na 40.Vyzkoušeli jsme všechno dostupné palivo,dopustili vodu,natlakovali,dali klapku do komína,ale výsledek je stále stejný.Takže teploty v pokojích jsou kolem 15stupňů.je to zoufalé chodit doma jak eskymák.Nemohli by jste mě poradit jelikož nemáme ani žádnou dokumentaci ke kotli.děkuji Novotný

29.03.2013, 09:19:33

A proč se nezeptáte přímo u zdroje www.atoma.cz, nebo si nepozvete nějakou firmu, která se zabývá instalací kotlů a čerpadel? Podle toho co popisujete to vypadá, že máte slabý kotel, který nemá dostatečný výkon na vytápění celého domu. Zkuste v některých mísnostech vypnout topení, aby se změnšil vyhřívaný okruh a uvidíte, jestli se teplota zvedne.

Nahlásit příspěvek jako nevhodný

Přidat nový komentář

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE