Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, jak řešit problém s vlhkými zdmi v novostavbě.
Informace o objektu: letos dokončená novostavba rodinného domu, materiál - vápenopísková cihla (KM Beta Sendwix), tloušťka zdiva 20 cm, zateplení polystyrenem tloušťky 25 cm,
Popis problému:
V RD se krátce po nastěhování objevily mokré mapy na vnitřních zdech. RD se nachází ve svahu. Domnívám se, že příčinou by mohla být nekvalitně provedená hydroizolace – byla provedena pouze vodorovná hydroizolace, která se navíc nachází pod úrovní zámkové dlažby, kterou máme před domem. V jednom místě bylo odstraněno zateplení a byla obnažena a navrtána cihla, která se nachází těsně nad hydroizolací, přičemž tato cihla je zvlhlá. Prosím o Váš názor, jak situaci řešit, aby odstranění vlhkosti bylo dlouhodobé. Děkuji, Petr.

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Podezření na špatně provedenou hydroizolaci může být správné. Podle Vašeho popisu skladby obvodové stěny usuzuji, že dům má být s velmi nízkou energetickou náročností. Tomu obvykle odpovídá i projektový návrh větší tloušťky tepelné izolace pod podlahou. To má za následek, že celková skladba podlahy nad hydroizolačním souvrstvím je často přes 30 cm. Pokud má být upravený terén kolem domu na úrovni například -0,15 od podlahy, pak jsme s celým hydroizolačním systémem „utopeni“ pod terén. Pokud navazují terasy ve stejné výšce jako podlaha, je to již oněch 30 cm a více. Nyní stačí zamyslet se nad tím, co říkají příslušné normy.

Konkrétní návrh řešení vychází z požadavků příslušných předpisů, které musí být respektovány i při provádění stavby:

- ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení

- ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace

- Směrnice ČHIS 01

Hydroizolace spodní stavby se navrhuje s ohledem na předpokládané hydro-fyzikální namáhání pro dané (propustné nebo nepropustné) horninové prostředí s ohledem na spodní a povrchovou vodu. Obvykle ale u staveb RD není k dispozici geologický průzkum a rovněž se podceňuje provedení drenáže. Návrh provedení hydroizolace by to vše měl zohlednit. Obvykle připadají v úvahu tyto druhy namáhání:

F – namáhaní srážkovou povrchovou a odstřikující vodou

Vodorovné konstrukce na terénu.

C2 – namáhání vodou prosakující přilehlým pórovitým prostředím a zasahující pod vodorovné konstrukce

Svislé konstrukce pod terénem – hydroizolační vrstva pod úrovní terénu.

B1 – namáhání vodou prosakující přilehlým pórovitým prostředím

(gravitační voda prosakující od povrchu terénu horninovým prostředím kolem vertikálních ploch podzemních částí budov – pokud je podsklepení)

Obdobně by se postupovalo podle ČHIS 01:2013 Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti.

Z kombinace těchto vlivů se stanoví skladba a provedení souvrství. Obvykle splní požadavky takto dané 2x pás typu S modifikovaný, s kontrolou provedení, pásy mezi sebou plošně spojeny, spoje prostřídány (alternativa izolace PVC folie 2 mm + ochranná geotextilie 300 g/m2).

Hydroizolační souvrství musí být provedeno odpovídajícím způsobem svisle na navazující obvodovou konstrukci, obvykle i s ohledem na namáhání F do výšky 30 cm na UT a chrání se rovněž líc základu pod hydroizolací. Vše musí jistit drenážní systém, především i proto, že by zde mělo být zateplení soklu.

Ještě pro doplnění, pokud by se jednalo o vlhkost vzniklou až následnou kondenzací při užívání stavby vlivem tepelného mostu, pak by se problém projevil až s příchodem zimy. Technologickou vlhkost nelze zcela vyloučit v případě, že na stěnách byly provedeny vnitřní omítky větší tloušťky v okamžiku již provedeného zateplení, nedal se čas na jejich vyzrání a dům začal být ihned užíván a uzavřel se. Vlastní materiál zdiva na tenkou spáru nemůže být zdrojem technologické vlhkosti.

Dále je vhodné ověřit stav vnitřních rozvodů, tedy zda skutečně byly provedeny všechny tlakové zkoušky vodovodu a rozvodu ÚT. Pokud nastává problém jen v jednom místě, kde jsou poblíž instalace, nelze vyloučit jejich poškození.Ing. Jiří Veselý, poradce Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice