Pestrá nabídka tradičního betonu Beton je jedním ze základních a nejdůležitějších stavebních materiálů. V dnešní době se používá naprosto všude v menší či větší míře. Bez betonu by si jakékoli stavební práce skoro nešlo ani představit. Výhodou betonu je jeho využití ve dvou skupenstvích. A to v tekutém až plastickém skupenství odborně jako „čerstvý“ beton a v pevném stavu jako „zatvrdlý“ beton. Jelikož konzistence a poměr látek obsažených v betonu výrazně ovlivňuje jeho finální vlastnosti, třídí se konečný produkt do mnoha skupin.

Rozdělení betonů

Ve výzkumu a zdokonalení betonových směsí došlo v posledních letech k výraznému pokroku, proto lze každý beton zařadit do mnoha podskupin dle jeho charakteristiky.

Betony se dělí například podle objemové hmotnosti (lehký, těžký), podle způsobu využití (nosný, výplňový, izolační), podle požadavků na jeho funkci (trvanlivý, mrazuvzdorný, vodostavební), podle způsobu zpracování, či dle způsobu zrání. Existuje ještě mnoho charakteristik podle kterých lze popsat konkrétní betonový materiál.

Chemie, struktura, výroba

Betonová směs obsahuje tři základní složky, jejichž poměr určuje výsledné vlastnosti a chování.

Kamenivo je objemová a konstrukční složka, velikost jednotlivých částic určuje soudržnost a hutnost betonu. Čím menší jsou částice kameniva, tím je beton pevnější a hutnější, roste také jeho hustota. Hutnost betonu nejvíce ovlivňují malé částice – menší než 0,1 milimetru. Vliv má i tvar částiček, použitý materiál by měl být hladký, tak dochází nejlépe k jeho dobré soudržnosti.
Cement má funkci pojivové složky. Volba a druh použitého cementu nejvíce ovlivňuje požadavky na výslednou směs, především pevnost v tahu a tlaku. Cement výrazně ovlivňuje též trvanlivost a odolnost betonu.

Množství cementu je však omezeno minimální a maximální dávkou ve směsi. Minimální dávka musí být dostačující pro obalení veškerého kameniva aby došlo k homogennímu propojení směsi. Maximální dávka se pak užívá při tvorbě směsí s maximální hustotou a tuhostí. Hodnoty jsou dané tabulkově jako poměr hmotnosti cementu v krychlovém metru čerstvého betonu.

Voda je složkou betonu zabezpečující jeho hydrataci a tvrdnutí. Záležitost vody je však poněkud složitější. Záměsová voda je ve směsi přítomna jako chemický reaktant, který způsobuje tvrdnutí betonu. Ošetřovací voda je nezbytná pro proces tvrdnutí a hydratace. Dále voda zabezpečuje, aby bylo možné reagující směs dobře míchat, jelikož snižuje tření mezi tuhými částicemi. Nadbytečné a nezreagované množství vody se odpaří vlivem uvolněného tepla při reakci. Tohoto poznatku se využívá, chcete-li urychlovat či zpomalovat zrání a tuhnutí betonů. Nároky na záměsovou vodu nejsou nijak vysoké, postačí čistá voda z vodovodního řádu nebo neznečištěné studny, jedinou nežádoucí vlastností je u záměsové vody vysoká tvrdost (obsah vápenatých a hořečnatých solí). Pozor tedy právě na vodu ze studny.
Podrobný průběh obsahu vody při tvrdnutí směsi je ještě komplikovanější. S časem se mění objem chemicky reagující vody, vody absorbované na povrchu pevných částic a také vody kapilární, obsažené v obejmu tuhnoucí směsi.

Svépomoc versus beton z výroby

Pokud potřebujete beton využít při jakémkoli druhu práce, máte dvě možnosti, vyrobit si jej sami, nebo si objednat beton hotový. Každá z variant má své klady. Objednání betonu je vhodné využít, pokud ho potřebujete velké množství. Zbavíte se tak časových ztrát při jeho výrobě. V opačném případě, pokud potřebujeme malé množství, si ho na stavbách snadno namícháme svépomocí. Vždy jde o správnou kalkulaci mezi vašimi časovými a finančními náklady.

Použití, uplatnění betonu

Beton je univerzálním stavebním materiálem, používá se jak na nosné konstrukce, tak na výrobu panelů, tvárnic, dlažby, skruží a dalších výrobků. Zásadní uplaňění má beton jako výplň základových spár, betonových tvarovek a pro realizaci základových desek. Například do sloupků betonového oplocení (viz. foto níže) můžeme použít beton ANTOL CLS COLABILE značky Torggler od dodavatele CAPRO CB. V dopravním stavitelství je beton hlavním materiálem pro výstavbu mostů, vozovek a dálnic. Stále širší uplatnění nachází i v jiných, méně rozsáhlých odvětvích, například vodostavební beton pro nádrže na vodu či čistírny odpadních vod, případně betonové jímky, kanály a odpady. A to převážně vzhledem ke své nízké ceně a vysoké chemické odolnosti.
Petr Pelda
Poslat poptávku