Čím rychle opravit podlahové konstrukce

Podlahové konstrukce jsou jednou z hlavních součástí stavebních objektů. Významně ovlivňují estetické vnímání vnitřního prostoru, mají zásadní vliv pro komfort a rychlost pohybu po těchto konstrukcích a také na vnitřní členění prostoru a možnost rozmístění vnitřního vybavení. Dokud jsou podlahové konstrukce plně funkční, není nutné se nad těmito vlastnostmi pozastavovat, ale bereme je za zcela běžné. V okamžiku, kdy dojde k poruše na podlahové konstrukci, a tím i k případnému přerušení provozu, zjišťujeme, jak nám omezený pohyb po podlaze ztěžuje život. Proto je v mnoha případech nutné dosáhnout co nejkratšího času pro opravu podlahové konstrukce. Vedle zdatné a zkušené prováděcí firmy tomu napomáhají materiály, jejichž jednotlivé technologické kroky jsou až do stavu zatížení konstrukce co nejkratší.

Možnosti výběru materiálů pro rychlé opravy podlah

Správná volba těchto materiálů je ovlivněna mnoha faktory, které nelze opominout, pokud má oprava konstrukce být funkční a současně splňovat požadavky na životnost opravy. Pokud se zaměříme na betonové konstrukce, můžeme zvolit dvojí přístup. 
Jeden z nich předpokládá použití materiálů na bázi cementu, jejichž hlavní výhodou je vzájemná kompatibilita sanované konstrukce a správkového materiálu. Standardní materiály nahrazující beton, které využívají cementové pojivo, nesplňují základní podmínku, která je předmětem tohoto článku a tou je rychlost opravy. Pro její splnění je nutné použít materiály obsahující speciální přísady pro urychlení tuhnutí a tvrdnutí, nebo použití materiálů, které danými vlastnostmi přirozeně disponují. 
Alternativou k použití materiálů pojených cementem je možnost použití plastmalt resp. plastbetonů, tj. epoxidových kompozic plněných kamenivem. Tento způsob je z hlediska volby materiálu stejně dobrý jako použití sanačních hmot na bázi cementu. Vyžaduje ovšem odlišný postup při aplikaci těchto materiálů a je většinou finančně náročnější.

Cementem pojené materiály

U cementem pojených materiálů je několik způsobů, jak urychlit jejich tuhnutí a tvrdnutí. Mezi méně přesné a poměrně náročné patří jemnost mletí jednotlivých složek. Čím jemnější podíly pojiva, latentně hydraulických příměsí i plniva, tím rychleji probíhá reakce. Dále je to samozřejmě použití přísad urychlujících tuhnutí a v neposlední řadě použití slínkových minerálů, kde jsou eliminovány ty z nich, které zpomalují tvrdnutí a tuhnutí. To můžeme zařadit mezi nejpoužívanější metody pro změnu rychlosti tuhnutí a tvrdnutí.

Materiály s použitím syntetických slínkových minerálů

V řadě aplikací se uplatnily materiály ze třetí skupiny výše zmíněných materiálů. Jedná se o materiály s použitím cementu s upraveným poměrem slínkových minerálů. Pro přesnější nastavení počátku a konce tuhnutí se nejvíce osvědčuje použití synteticky vyrobených a smíchaných minerálů. Počátek tuhnutí je možné nastavit od desítek vteřin, přes minuty, až po desítky minut, a to dle potřeby.
Vedle rychlosti vysprávky, jejíž výhody není nutné více popisovat, přináší použití cementu, který má změněn poměr zastoupení jednotlivých slínkových minerálů, další, jakousi „vedlejší“ výhodu. Jedná se o zvýšení chemické odolnosti betonu, kde jsou tyto cementy použity. Pro urychlení tuhnutí je sníženo zastoupení zejména C2S (belit – dikalcium silikát) a C3A (tri kalcium aluminát). Oba tyto materiály jsou v chemicky náročných prostředích zdrojem nežádoucích chemických reakcí, které způsobují vnitřní rozpínání materiálu.
Pro správnou funkci materiálů je nutné věnovat zvýšenou pozornost standardním technologickým postupům a to zejména přípravě podkladu a ošetřování.

Materiály s pojivem na bázi epoxidových pryskyřic

Použití plastmalt resp. plastbetonů (polymerbetonů) je známým postupem, který stál na počátku sanace betonových a železobetonových konstrukcí. Jedná se o epoxidové pryskyřice, které jsou plněny vhodně „vyladěným plnivem“ (kamenivem) tak, aby nedocházelo zejména k jeho sedimentaci.
Použití tyto materiály nacházejí vedle potřeby rychlé opravy také tam, kde jsou chemicky náročné podmínky. Nadto poskytují tyto materiály prakticky nulové objemové změny v průběhu zrání a vysokou přilnavost k podkladům. Z vlastností epoxidové matrice vyplývají další přednosti i zápory. Jedná se především o vysokou povrchovou tvrdost a hutnost materiálu a tím i vysokou chemickou odolnost. Oproti tomu jsou náchylné na vlhkost podkladu, nebo zvýšenou teplotu.

Praktické použití rychle tuhnoucích materiálů na podlahách

V praxi se objevuje potřeba použití rychlovazných správkových materiálů na podlahových konstrukcích v prostorech, kde probíhá trvalý 24 h provoz, nebo kde každý den odstávky představuje vysoké náklady. Jsou to zejména potravinářské firmy, firmy zajišťující dodávky tepla a jiných zdrojů do domácností i provozů a další.
Pro ilustraci tento článek popisuje dvě aplikace, kdy byly použity tyto materiály a kde byla jedním z hlavních kritérií rekonstrukce rychlost opravy.

Rekonstrukce podlahových vrstev ve výrobních halách

V prostorách výrobních hal firmy Forsa Děčín (bývalé ZPA) došlo vlivem pojezdu vozidel s různými druhy kol k postupnému mechanickému poškození povrchových vrstev podlahy. Ty bylo nutné vyspravit tak, aby znovu odolávaly uvedenému zatížení a současně bylo požadováno, aby odstávka na jednotlivých úsecích výroby byla co nejkratší. 
Jako sanačního materiálu bylo využito polymermalty sestávající z epoxidové pryskyřice BETOLIT EP 0-1 DC a granulometricky vyladěného plniva BETOFIL FH DSH. Vzniklá plastmalta byla využita jak k lokálním, tak plošným vysprávkám, které byly následně doplněny celoplošným ošetřením povrchu stávajících i nových ploch podlahových konstrukcí. V prostorách okolo pecí pro žárové zinkování byla plastmalta nahrazena materiálem založeným na cementové bázi MONOCRETE rapid, který má počátek tuhnutí okolo 15 min a během jednoho dne je možné ho zatížit lehkým provozem.

Vysprávka podlahových vrstev pod finální povrchové úpravy

Druhou typickou aplikací, kdy je nutné použít tzv. „rychlé“ materiály, je výměna pochozích vrstev podlahy v prodejnách, nebo jim podobných provozech. Takovou aplikací byla realizace nové dlažby v provozovně firmy McDonald ve Vodičkově ulici v Praze. Zde bylo nutné v co nejkratším termínu vybourat stávající pochozí vrstvu podlahy, vyspravit imperfekce, které v podlahové konstrukci vznikly v minulosti a které rekonstrukci iniciovaly, a také ty, které vznikly v průběhu bourání, a následně realizovat nové pochozí vrstvy. V tomto konkrétním případě dlažbu. Samotná rekonstrukce znamenala provedení plošných úprav na podlahové konstrukci v co nejkratším termínu. Byla prováděna pomocí materiálu MONOCRETE rapid a kritérium rychlosti i kvality bylo bez problému splněno.

Závěr

Ve stavební praxi se vyskytuje celá řada aplikací, kdy je hlavním kritériem stavby její rychlé dokončení. V oblasti oprav a sanací je to snad ještě aktuálnější. Při dostatečné komunikaci mezi projektantem, zhotovitelem a výrobcem materiálů je možné najít optimální řešení, které zajistí investorem požadovanou kvalitu i rychlost. Je pochopitelné, že rychlost je nutné řešit pomocí speciálních materiálů i za cenu vyšší ceny. Při urychlování stavebních prací zanedbáním technologických postupů nebo jejich úplným vynecháním, vede pouze k sanaci sanace, nebo sanace nové konstrukce. Sami posuďte, co je horší.