Sdílet
 

Žádejte o dotace na zateplení domu a úspory energií

Datum vydání: 31.03.2009 | autor:
Při zateplování objektu musíme myslet na podlahy, stěny, střechy, okna a dveře (vyplatí se už jen výměna starých skel za izolační dvojskla, často je však nezbytná kompletní výměna výplní stavebních otvorů), je ale nutné vyřešit i stávající tepelné mosty, místa styků zdí a okenní parapety. Zateplit starší dům dokonale není lacinou záležitostí, vynaložené náklady se však rychle vrací jak na úsporách energií, tak ve skutečném komfortu, který si zateplením domu pořídíme. A přitom vůbec není nutné vkládat do zateplení prostředky jen ze své kapsy.
Nesmíme zanedbat tepelné mosty

Pokud bychom při zateplení domu zanedbali například stávající tepelné mosty, v budoucnu se nevyhneme zbytečným tepelným ztrátám, kondenzacím vodních par a následně vzniku plísní a tvorbě prasklin.

Každá stavba je konstrukcí, která je vystavena působení vzdušné vlhkosti, deště a sněhu. Často se setkáme s materiály, které vůči vlhkosti nejsou dostatečně odolné. Není však třeba tyto materiály odstranit a nahradit jinými, mnohdy stačí je pouze dostatečně ochránit - izolovat.

Požádejte o dotaci na zateplení

Jelikož má zbytečná nadměrná spotřeba energií negativní vliv i na přírodu a tedy je z ekologického hlediska nežádoucí, jsou tepelné izolace objektů jak ekologicky, tak ekonomicky přínosnou investicí.
Foto: Stavební firma Kindermann
Foto: Stavební firma Kindermann
Foto: Stavební firma Kindermann
Foto: Stavební firma Kindermann
Přitom můžeme získat zpět 50 až 60% investic vložených do izolace domu, a to tak, že se o přidělení dotace dozvíme předem. Nikoli až po realizaci zateplení a tedy vložení svých finančních prostředků. Stát plánuje rozdat domácnostem v součtu miliardy korun.

Projekt dotací domácnostem, které své domovy účinně ochrání před chladem, respektive únikem tepla a zvolí i optimální řešení vytápění, má být spuštěn na přelomu března a dubna 2009. Čili nyný. Informaci, že zájemci, jejichž žádost bude předem pozitivně schválena, obdrží 50 až 60% vložených prostředků, uvedl mluvčí ministerstva pro životní prostředí už před několika měsíci (resp. ke konci roku 2008).

Je logické, že pokud bude stavebník (buď při rekonstrukci staršího objektu, nebo u novostavby) už předem vědět, zda dotaci obdrží, může se snáz rozhodnout i pro finančně náročnější řešení svého projektu. Jestliže mu bude vráceno 50 až 60% vložených nákladů, není proč váhat. A na co všechno stát přispěje?
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Na co stát skutečně přispěje?

Stát přispěje na zateplení stávajících domů a výměnu oken za ekologičtější variantu (nová plastová či dřevěná okna, resp. dřevěná EUROOKNA). Ale i na výměnu kotlů, které spalují uhlí, za kotle určené pro takzvaně obnovitelná paliva (peletky, biomasa, dřevo, …), na pořízení a instalování solárních panelů, určených pro přitápění a ohřev vody a nakonec částečně i na pořízení a instalaci takzvaných ekologických zdrojů tepla při stavbě nového domu (například tepelná čerpadla).

Počítejte s námi: Domácnost, která topí například plynem, tak může při kvalitní izolaci objektu ušetřit až 15.000,- Kč ročně, pokud bude spalovat uhlí, až 7.000,-Kč ročně. Výhodné tedy není jen získání dotace. Prostředky vložené do zateplení a ekologického vytápění se budou vracet stále. Za 10 let může taková úspora činit až 150.000,-Kč za ´pouze teoretického předpokladu konstantních cen energií.´ Tato částka v porovnání odpovídá například kompletní výměně starých oken za nová plastová. Celková úspora tak bude mnohem vyšší, než jen výše státem navrácené investice.

Budeme-li tedy vytápět dům plynem a zateplení domu nás vyjde například na 200.000,-Kč (za předpokladu, že kvalitní okna a dveře už máme instalované), získáme zpět (a budeme to vědět předem) cca 100.000,-Kč hned a dalších až 150.000,-Kč se nám vrátí na úsporách za nejbližších 10 let. Taková matematika zní velmi líbivě. Uvidíme, jaká bude realita.
Foto: Stavební firma Kindermann
Foto: Stavební firma Kindermann
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jak energetickou náročnost objektů nejlépe snížíme?

Energetickou náročnost objektů snížíme především kvalitní izolací obvodových stěn, podlah a střech (plochých i šikmých) a kvalitními výplněmi stavebních otvorů (oken a dveří). U objektů bez obyvatelného podkroví pak i zateplením stropů posledního podlaží. Pokud objekt důsledně zateplíme, pohybuje se návratnost takové investice z dotací mezi 8 až 15 lety, podle použitého druhu paliva či energie na vytápění.

Obraťte se na odborníky

Pokud však chcete svůj dům zateplit opravdu účinně, nedoporučuje se řešení svépomocí. Odborná firma vám zanalyzuje stávající tepelné mosty a navrhne ideální řešení zateplení. Doporučí i výměnu oken, případně jen starých skel za nová izolační dvojskla (pokud je konstrukce oken v pořádku) a pomůže vám i při rozhodování o způsobu vytápění.

Jak vybrat zateplovací systém s co nejdelší životností?

Zásadní podmínkou je kompaktnost zateplovacího systému. Je nezbytné, aby optimálně spolupůsobily všechny jeho součásti. Nezbytná je však i odolnost tohoto systému před mechanickým poškozením. Proto jinak řešíme běžné plochy a nejnamáhanější místa, s čímž kompaktní systém počítá a vždy nabízí řešení.

V instalovaném zateplení a jeho povrchové úpravě (nejčastěji se používají stěrkové materiály) nesmí vznikat trhliny a nezbytná je i odolnost vůči nárazu. Jakékoli poškozené místo by v budoucnu opět vytvořilo tepelný most a tedy prostor pro únik tepla a nadměrné vzlínání vlhkosti stěnou. Je zároveň nutné, aby byla zachována odolnost systému vůči vodě i při jeho vysoké propustnosti vodních par.
Opravdu kvalitní vnější izolace je vlastně další ochrannou vrstvou konstrukce domu, novým opláštěním. Izolace se ukotvují buď přímo na stěny, nebo se nechává vzduchová mezera. Záleží na použitém systému a stavu objektu, se kterým výběr zateplení vždy souvisí. Přitom je kvalitní zateplení účinné nejen proti mechanickým nebo chemickým vnějším vlivům, ale zabraňuje i promrzání konstrukce (bod mrazu se posune mimo konstrukci – do izolantu a konstrukce tak má možnost lépe akumulovat teplo.)

Nakonec nám nehrozí ani kondenzace vodních par na chladných zdech a s ní spojené riziko vzniku nežádoucích plísní.

Kvalitní zateplovací systém

Podstatná je kvalita použitých surovin, jejich zpracování, kontroly a práce na neustálém zdokonalování technologie. A sebelepší systém s dokonalými vlastnostmi nakonec může fungovat jedině při správné aplikaci stavební firmou. Moderní zateplovací systémy zásadně nejsou určené pro tvořivé ruce a hlavy kutilů. Nesnažte se proto svůj dům izolovat svépomocí. Dokonce ani výměna oken a dveří svépomocí se nedoporučuje. Výsledkem naší práce by mohly být zbytečně proinvestované prostředky a nakonec i neschválená dotace.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Proč zateplovat?

Dodatečné zateplování stávajících objektů je velice náročná a specifická záležitost. Při správném návrhu řešení a správném provedení však přináší celou řadu pozitiv a celkově velkou měrou zlepšuje komfort bydlení. Většina lidí obvykle ví, že zateplení objektu přináší úspory při vytápění. Není to však zdaleka vše, co správně a především komplexně provedená práce přináší. Je to například obrovské zvětšení tepelné setrvačnosti celého objektu, které má za následek výrazné zkrácení topné sezóny. V letních měsících pak mnohem příjemnější vnitřní teploty, které lze v nezateplených objektech udržet pouze klimatizací. Také je to mnohonásobné zvětšení akumulační schopnosti tepla celého zatepleného objektu. Dalším přínosem je posunutí rosného bodu z konstrukcí které kondenzace vlhkosti poškozuje, dále pak eliminace dilatačních trhlin, vzniklých teplotními výkyvy, odstranění tepelných mostů a plísní uvnitř objektu, vzniklých v  jejich důsledku.

Co je důležité?

Podmínkou dobrého výsledku zateplení objektu je správně navržený zateplovaní systém. Návrh musí zohledňovat stávající tepelný odpor obvodových konstrukcí, konstrukcí podlah a stropů, jejich tepelný odpor, tepelné mosty, polohu rosných bodů, parotěsných zábran, tepelný odpor výplní otvorů, kvalitu hydroizolací, vlhkost zateplovaných konstrukcí a další důležité skutečnosti každého posuzovaného objektu. Správný návrh musí zohledňovat a odstranit nebo eliminovat chyby stávajících konstrukcí. Musí sjednotit a zvýšit tepelné odpory všech obvodových částí objektu a jejich velikosti upravit do patřičného poměru. Také by měl upravit polohu rosného bodu a další důležité detaily, které mají vliv na správnou funkci a životnost celého zateplovaného objektu. Nesprávně navržené řešení má za následek kondenzaci vlhkosti v různých částech konstrukce v místech nižšího tepelného odporu, tvorbu plísní, snížení životnosti zateplovaných částí domů, zvýšené vzlínání vlhkosti vlivem zvýšení difúzního odporu zateplované konstrukce,vyšší tepelné ztráty a podobně.
Na čem závisí dobrý výsledek?

Životnost a kvalita zateplovacích systémů jsou závislé na správném výběru a  kvalitě použitých materiálů, zejména na kvalitě lepících tmelů, druhu a pevnosti izolačních materiálů a stěrkových tmelů. Dále pak na  mechanických vlastnostech tenkovrstvých omítek, jejich barevné stálosti a pevnosti, difúznímu odporu, součiniteli tepelné roztažnosti v závislosti na sytosti použitých odstínů barev povrchové úpravy, pevnosti a přípravě podkladu a podobně. Další důležitou skutečností je kvalita provedené práce, dodržování technologických předpisů, doby zrání jednotlivých vrstev a technologických přestávek. Také teploty při zpracování, zastínění rozpracované operace, rovinnost podkladu, stejnoměrnost nanášení jednotlivých vrstev, dodržení spotřeb použitých materiálu dle pokynů výrobce mají vliv na celkový výsledek práce.

Jak na to?

Započetí těchto prací bez předcházející analýzy zateplovaného objektu, výpočtu tepelného odporu, rosného bodu, optimálního návrhu komplexního řešení a správného výběru jednotlivých druhů a kvality použitých materiálů vedou k řadě chyb, jejichž opravy vyžadují obrovské finanční náklady. Všechny tyto práce vyžadují spoustu znalostí a zkušeností. Rovněž tak výběr materiálů, které jsou určené profesionálům nedokáže laik úspěšně vyhodnotit. Proto je nejlépe provádět zateplování ve spolupráci s odbornou firmou, která má s těmito pracemi dlouholeté zkušenosti. Disponuje proškolenými a zkušenými pracovníky a potřebným technickým vybavením. Tato firma provede vlastní návrh řešení, na který poskytne odpovídající záruku. Nižší nabídkové ceny některých firem jsou obvykle způsobené použitím méně kvalitních materiálů, nebo méně kvalitním řešením zeteplovacího systému. I zde se vyplatí zbytečně nešetřit na kvalitě, která může výrazně ovlivňovat celkový výsledek provedené práce.
Efektivita a státní dotace

Opravdu kvalitní zateplení budovy s sebou samozřejmě nese vyšší investiční náklady. Tyto náklady však při optimálním návrhu řešení přinášejí výraznou úsporu spotřeby energie na vytápění, která může dosahovat až 50% stávající spotřeby . Navíc velkou část investičních nákladů může krýt státní dotace. Tato dotace může dosáhnout do výše 60% investičních nákladů, takže investice do zateplení má velice zajímavou návratnost. Navíc výsledkem zateplení je dům s novou fasádou, z kvalitních materiálů, s dlouholetou zárukou. Dotace na zateplení objektu je poskytována tak, že se stavebník ještě před započetím prací dozví o jejím schválení. Tato dotace se vztahuje na zateplení budov, na výměnu oken, výměnu kotlů na uhlí za kotle na obnovitelé zdroje, instalaci solárních panelů pro přitápění a ohřev teplé užitkové vody a na instalaci ekologických zdrojů tepla. Výše uvedené dotace jsou natolik zajímavé, že kdo o podobné investici uvažuje, by s realizací už neměl otálet.
Stavební firma Kindermann s.r.o.

Stavební firma Kindermann s.r.o.

Boskovice, Bílkova 13, 68001
Tel: 516 455 384
Web: http://www.kindermann.cz
E-mail: info@kindermann.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Stavební firma Kindermann s.r.o.

Boskovice, Bílkova 13, 68001
Tel: 516 455 384
Mobil: 605 248 300
Web: http://www.kindermann.cz
E-mail: info@kindermann.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Žádejte o dotace na zateplení domu a úspory energií"

Buďte první a napište komentář k  "Žádejte o dotace na zateplení domu a úspory energií"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE