Dotace na zateplení nejen pro rodinné domy

Ztrácíte se v informacích o možných investičních pobídkách a dotačních výzvách? Přinášíme Vám jednoduchý přehled o možnostech čerpání dotací z aktuálně vypsaných a plánovaných výzvách napříč operačními a krajskými programy. 

Naše společnost agenergy.cz se specializuje na projekty snižování energetické náročnosti budov. Zpracováváme žádosti o dotace, energetické posudky (energetický audit) i projektovou dokumentaci s rozpočty. Pouze takovýmto postupem, kdy se tyto činnosti v přípravné fázi prolínají, je možné cílit na maximální bodové hodnocení projektu a tudíž na nejvyšší pravděpodobnost získání podpory.

V tomto článku uvádíme pouze zkrácený přehled zaměření a podmínek jednotlivých programů. Pro více informací nás kontaktujte na email info@agenergy.cz nebo použijte kontaktní formulář na našich stránkách. 

Podniky - OPPIK – Czech Invest - Úspory energie

Název programu podpory„Úspory energie“
Prioritní osa operačního programuPO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
Zahájení příjmu předběžných žádostíčerven 2015
Zahájení příjmu plných žádostízáří 2015
Plánované alokace5 mld. Kč
Žadatelémalé, střední, i velké podniky
Míra podpory45 % - 65 %
Min. a max. dotace500 tis. Kč – 250 mil. Kč
Územní dimenzeProjekty mimo Prahu

Podporované aktivity:

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.

b) Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

c) Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřeby vedoucí ke zvýšení její účinnosti.

d) Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED).

e) Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).

f) Využití odpadní energie ve výrobních procesech.

g) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

h) Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy.

i) Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Obce a města - OPŽP – SFŽP - Energetické úspory

Název programu podpory„Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“
Prioritní osa operačního programuPO-5 „Energetické úspory“
Zahájení příjmu žádostí15.10. 2015
Ukončení příjmu plných žádostí5.1. 2016
Plánované alokaceBude upřesněno
ŽadateléObce, města, kraje, veřejné subjekty
Míra podporyaž 90 %
Min. a max. dotace300 tis. Kč – 250 mil. Kč
Územní dimenzecelá ČR

Podporované aktivity:

a) Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: výstavbu a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

b) Realizace úspor energie - V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

c) Využívání odpadního tepla - V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Dotace pro podniky i obce - OPŽP – SFŽP – Snížení emisí

Název programu podpory„Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek“
Prioritní osa operačního programuPO-2 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“
Zahájení příjmu žádostí14.8. 2015
Ukončení příjmu plných žádostí13.11. 2015
Plánované alokaceBude upřesněno
ŽadateléVšechny subjekty, podniky i obce
Míra podporyaž 90 %
Min. a max. dotace300 tis. Kč – 250 mil. Kč
Územní dimenzecelá ČR

Podporované aktivity:

a) Rekonstrukci spalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic (např.: instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým).
 • rekonstrukce kotelen a komínů
b) Rekonstrukci nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity (nebo technické a další podmínky provozu, které emisní limity nahrazují).
 • rekonstrukce sila, filtrace
 • rekonstrukce zdrojů prašnosti - lom, dílna s vysokým obsahem prašnosti (například manipulace a obrábění kamene)
c) Záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek).
 • rekonstrukce lakovny apod., záchytné filtry, výrobna lepidel, laků atd.
d) Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.
 • rekonstrukce sila na kejdu, rekonstrukce hospodářských stavení, ve kterých jsou ustájena hospodářská zvířata - prasata, například změna odvětrání
 • pořízení zapravovacího stroje či cisterny na kejdu (vyjma traktorů)

Dotace pro bytové domy - IROP – Bytové domy

Název programu podpory„Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“
Prioritní osa operačního programuPO-2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“
Zahájení příjmu žádostíprosinec 2015
Ukončení příjmu plných žádostíbřezen 2016
Plánované alokaceBude upřesněno
ŽadateléMajitelé bytových domů
Míra podporyplánováno 20 %
Min. a max. dotace300 tis. Kč – 250 mil. Kč
Územní dimenzecelá ČR mimo hl. m. Praha

Podporované aktivity:

a) Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov
Projekty se zaměřují na jednu nebo několik aktivit: zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří. Za stejným účelem budou financovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.

b) Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody
Výsledkem projektu je nový zdroj pro vytápění bytového domu, využívající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné zdroje. V objektech, napojených na centrální zdroje vytápění se provádí komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, vyregulování nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu; lze vyměnit zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.

c) Přechod na šetrné, ekologické zdroje
Cílem je pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěné. Za stejným účelem je možné vyměnit rozvody tepla a vody a instalovat systémy měření a regulace otopné soustavy.
Pro klienty agenergy.cz nabízí:
 • Energetické audity
 • Zpracování projektové dokumentace vč. stavebního povolení
 • Přípravu žádosti o dotaci
 • Organizace výběrového řízení dle ZVZ a pravidel programu
 • Monitoring projektu po dobu 5 let

Postup získání dotace

1. Naše společnost s Vámi analyzuje připravované investiční projekty.

2. Pro vhodné projekty budeme konzultovat s pracovníky fondů.

3. Zpracujeme potřebné dokumenty (studie proveditelnosti) a zajistíme veškerá potřebná vyjádření dotčených orgánů, přílohy, potřebné analýzy a studie.

4. Jsme též autorizovaní zpracovatelé Energetických auditů (oprávnění MPO) a potřebné Projektové dokumentace (oprávnění ČKAIT).

5. Plnou žádost za žadatele připravíme a podáme.

6. Připravíme výběrové řízení dle pravidel programu.

7. Projekt bude podpořen.

8. Za žadatele zpracujeme zprávu o ukončení projektu po jeho realizaci a následný průběžný monitoring projektu. Též můžeme nabídnout organizaci a zpracování výběrových řízení.

Pro více informací nás kontaktujte na email info@agenergy.cz nebo použijte kontaktní formulář na našich stránkách.
AG Energy.cz - Anylopex plus s.r.o. Poslat poptávku