Jak odolává požáru vnější zateplení domu? Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Představujeme průběh požární prezentace vnějšího zateplovacího stěnového systému s využitím Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska z tvrzené fenolické pěny v systému společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber. Požární prezentace proběhla v prostoru požární zkušebny ve Veselí nad Lužnicí, PAVUS a.s.

Dne 27. září 2017 byla v požární zkušebně autorizované osoby PAVUS, a.s. provedena prezentace vnějšího tepelněizolačního kontaktního fasádního systému WeberTherm Plus Ultra (ETICS) s produktem Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska na bázi tvrzené fenolické pěny.
Předem je nutné zmínit, že tento systém je sám o sobě hodnocen třídou reakce na oheň B-s1, d0 s indexem šíření plamene po povrchu iS = 0 mm.min-1 a byl již úspěšně otestován požární zkouškou středního rozsahu dle ČSN ISO 13785-1 při zátěži 100 kW po dobu 30 min. Z toho vyplývající závěrem je, že systém může být aplikován na objekty s požární výškou do 22,5 m bez provedení požárních pásů tloušťky 900 mm ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2. ( ČSN 73 0810 odstavec 3.1.3.3 ).

Nyní k vlastní prezentaci. Prezentace byla provedena na bázi zkušební metody podle podmínek ISO 13785-2 Zkoušky reakce na oheň pro fasády, Část 2: Zkouška velkého rozměru. Předmětem prezentace byl vzorek systému ETICS s otvorem v místě topeniště pece. Ve vzorku byly použity tepelněizolační desky na bázi tuhé fenolické pěny Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska tl. 140 mm.
Výrobcem fasádních desek Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je Kingspan Insulation B.V., Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland. 

Prezentace požární bezpečnosti zkušebního tělesa proběhla v otevřeném laboratorním prostředí zkušebny dne 27. září 2017za těchto povětrnostních podmínek:
  • teplota okolního vzduchu 19 až 20 oC
  • relativní vlhkost vzduchu 54 až 64%
  • rychlost větru 0,2 až 0,7 m/s
  • místní atmosférický tlak 977 hPa
Montáž zkušebního vzorku byla provedena firmou Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Praha, Česká republika. Zkušební těleso bylo zhotoveno na otevřeném prostranství požární zkušebny při okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a při montáži bylo průběžně dle potřeby chráněno před povětrnostními vlivy. Následoval 30 denní proces zrání vzorku.
Předmětem prezentace bylo ověření chování fasádního systému s cílem zjištění jeho stavu po dobu 30 minut při požárním namáhání energií 3 MW. Celý systém byl osazen termočlánky podle následujícího schématu, které je uvedeno v Protokolu o zkoušce reakce na oheň.
Prezentace probíhala podle podmínek zkušebních předpisů, to znamená u všech výrobkových sestav bez ohledu na výrobce a ukončuje se, jakmile horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem, nebo po 30 minutách; rozhodující je jev, k němuž dojde jako k prvnímu.

V průběhu prezentace bylo zjištěno, že fasádní systém splnil předpokládanou funkci tím, že v průběhu prezentace, tedy před koncem časového limitu 30 minut nedošlo k výše uvedenému jevu „horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem“, dále nedošlo k plošnému šíření plamene po povrchu ani uvnitř vzorku a nedošlo k překročení limitních teplot vzorku během sledovaného časového rozpětí.
Lokálně vznikly na plošném povrchu omítky v oblasti kolem otvoru pece dvě kaverny přibližného rozměru 10x10 cm v místech intenzivního šlehání plamene z otvoru pece a přibližně 10 cm délky v části nárožní hrany nadpraží otvoru pece, které je rovněž testem extrémně namáháno.
Oba tyto jevy potvrzují nutnost řešit v rámci vlastní montáže sestavy následující:
  • v oblasti nároží nadpraží a ostění otvoru kontrolovat při montáži dokonalou celistvost nárožního systémového profilu včetně kvality nanášení povrchových vrstev a výztužné sklotextilie
  • v ploše kontrolovat při montáži tloušťku a celistvost povrchového tmelu, kvalitu provedení výztužné sklotextilie a tloušťku a celistvost povrchové systémové omítky
  • dodržet předepsané montážní postupy, zejména pak požadavky na povětrnostní podmínky a teploty vhodné pro provádění všech komponentů sestavy ETICS
Autoři: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ing. Oldřich Pozdílek, technický poradce Kingspan Insulation
V článku byly použity materiály společnosti Kingspan Insulation B.V., Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland