Jak se měří intenzita umělého osvětlení Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Měření intenzity osvětlení se provádí z hygienických důvodů, respektive kvůli hygienickým normám, načež je vystaven doklad potřebný ke kolaudaci budovy. Měření intenzity osvětlení se provádí v obytných domech, ale i ve školách, kancelářích, obchodech a jiných typech budov. Jak se intenzita osvětlení měří?

Měření intenzity osvětlení se provádí na základě světelně technického výpočtu a nebo projektové dokumentace osvětlovací soustavy. V projektové dokumentaci najdeme vypočítaný udržovací činitel (zahrnuje stárnutí světelných zdrojů, znečištění povrchů svítidel i osvětlovaného prostoru a činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů) a udržovanou osvětlenost (průměrná hodnota intenzity osvětlení násobená korekčním faktorem a udržovacím činitelem).

Měření je třeba provést v noci, resp. pokud je již venku tma, aby byl vyloučen vliv denního osvětlení. Měření probíhá na předem vytvořené síti měřících bodů, jejichž výška je dána srovnávací rovinou prostoru. Do měření je navíc třeba uvést rovnoměrnost osvětlovací soustavy (čím je rovnoměrnost blíže jedné, tím je vyrovnanější a nevznikají tmavá, čili méně osvětlená místa). Měření se provádí zvlášť pro místa zrakového úkolu (pracovní plochy) a zvlášť pro měření intenzity osvětlení v místnostech.

Umělé osvětlení vnitřních prostor se vzhledem k jeho relativní stálosti měří a vyhodnocuje v absolutních veličinách. Sleduje se především osvětlenost E (Ix) a jas L (cd/m2), přičemž je třeba definovat podmínky, za jakých je měření prováděno. Musí být jednoznačně stanovené druhy osvětlení, které jsou měřené, a to podle jejich účelu. Rozlišujeme proto normální osvětlení (hlavní osvětlení (celkové, odstupňované, místní, kombinované), pomocné osvětlení a bezpečnostní osvětlení), nouzové osvětlení (nouzové únikové (únikových cest, protipanické, osvětlení prostoru s velkým rizikem) a náhradní osvětlení), doplňující umělé osvětlení (součást sdruženého osvětlení) a technologické osvětlení (měří se podle této normy jen pokud pro ně neplatí jiný předpis).

Jednotlivé druhy umělého osvětlení jsou měřené a vyhodnocované samostatně a to tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. U každého druhu osvětlení musí být při měření zachovány takové podmínky, za kterých je toto osvětlení ve skutečnosti používáno.

Služba měření osvětlení začíná sběrem dat pomocí kalibrovaných měřících přístrojů, pokračuje zpracováním naměřených dat formou protokolu o měření dle ČSN 360011 pro UO (provádí se 1 protokol pro každou místnost samostatně), nebo dle ČSN 73 0580 pro DO. Protokoly jsou poté opatřené razítkem Metrologa II. kvalifikačního stupně pro obory měření denního a umělého osvětlení vydaného certifikačním orgánem ČIA 3008 (ČMS) pro obor měření DO a UO

Protokol o měření osvětlení obsahuje povinné informace dle normy ČSN 360011. Patří mezi ně označení objektu, účel měření, datum a čas měření, okolnosti ovlivňující měření, charakter měření, metodika měření, způsoby měření, výsledky měření, přehled a korigování naměřených hodnot. Přílohou protokolu je nakonec též kopie kalibračního protokolu měřícího přístroje.

Měření intenzity umělého osvětlení (UO) se provádí podle následujících norem:

  • ČSN 360011–1 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 360011–2 Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
  • ČSN 360011–3 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení
  • ČSN 360011–4 Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

Měření intenzity denního osvětlení vnitřních prostor se provádí podle následujících norem:

  • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky
  • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Zdroj: www.elektroinstalace-vd.cz

Václav Dvořák - ELEKTROINSTALACE Poslat poptávku