Jak utěsnit poškozené potrubí? Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

I poškozené potrubí lze opravit, aniž byste je museli měnit. Řešením jsou BCG systémy na bázi rozpuštěných minerálních krystalů. BCG je přitom velmi jednoduchý systém, ovšem co je jednoduché a přitom funkční, to bývá i geniální. BCG se totiž jednoduše naplní pumpou například do oběhu vody topného systému a ve velmi krátké době samočinně (zevnitř směrem ven) vytváří prokřemeněním trvalé utěsnění poškozeného místa.

Velkou předností při použití prostředků BCG je také skutečnost, že nemusíme topný systém vypínat, což je obzvláště důležité v průběhu topné sezóny. Mrznout doma, byť jen den či několik dní, určitě nikdo nechce.

Oprava tedy probíhá bez nutnosti bourání a demontáže topného systému či jeho části. BCG přitom dovede řešit úniky do 4000 l/den, s teplotní odolností 1200°C a doživotní garancí zatěsnění. Systém je též atestován pro použití v potravinářství (je zdravotně nezávadný) a k přetěsnění šroubovaných plynovodů s 50% úsporou nákladů oproti klasické rekonstrukci a se zárukou 25 let těsnosti spojů (realizuje se pouhým naplněním kapalinou BCG GAS 2000, což je certifikovaná kapalina určená pro plynovody).
Technologie BCG má prostě široké pole působnosti, lze ji využít k čištění všech potrubí (topení, voda) bez rozdílu materiálu a usazenin (např. usazeniny vápenné a kalové), preventivní ochraně topného systému (inhibitory koroze), zatěsňování topných systémů, zatěsňování rozvodů pitné a užitkové vody, zatěsňování nádrží a bazénů, zatěsňování odpadního a kanalizačního potrubí a nakonec též k zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji. Kapaliny BCG jsou vyráběné i pro čištění a zatěsnění solárních systémů.

A co víc, za posledních 35 let bylo úspěšně provedeno více jak 1.200.000 aplikací BCG systému! Technologie BCG funguje již od roku 1979. Součástí systému jsou, jak je patrno z předchozích řádek, prvky zatěsňovací, čistící a ochranné produkty. K tomu lze ještě přičíst příslušenství (např. pumpy).

5 hlavních oblastí využití BCG

1. Zatěsňování topných systémů a rozvodů pitné a užitkové vody. Je dosaženo výrazně nižších nákladů než při tradiční rekonstrukci. Zatěsňování lze provádět většinou za normálního provozu bez nutnosti odstávky, přičemž není třeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek si je najde sám. Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy a za případný neúspěch proto nesvaluje vinu jedna firma za druhou. Předem lze navíc dosti přesně stanovit cenu provedených prací. Těsnicí prostředky jsou ekologicky nezávadné. Životnost stávajících rozvodů se prodlouží obzvláště při použití inhibitorů koroze po přetěsnění.

2. Zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji. Princip této metody je jiný než u předchozí aplikace. Do potrubí, kde se vlivem přechodu ze svítiplynu, který byl vlhký, na zemní plyn, který naopak vysušuje, napustí kapalina podobná disperznímu lepidlu, a po jeho natlakování dojde k prosycení vyschlého těsnění ve šroubovaných spojích. Po vysušení pak k úplnému utěsnění závitových spojů.

3. Zatěsňování nádrží a bazénů. Opět je dosaženo výrazně nižších finanční i časových nákladů na opravu oproti běžným metodám.

4. Zatěsňování odpadního a kanalizačního potrubí.

5. Čištění všech druhů potrubí, výměníků a kotlů chemickou cestou jak na straně vody, tak na straně spalin. Vyčištěním zarostlého potrubí či zaneseného hořáku se zvýší účinnost zařízení a tím dojde ke snížení nákladů na vytápění. Mimo tyto hlavní oblasti lze najít uplatnění i v mnoha dalších, například při zatěsňování porušených automobilových chladičů a podobně.

Princip zatěsňování metodou BCG

Princip si představíme na zatěsňování topného systému. Před aplikací prostředku BCG do topného systému se musí provést přípravné práce. Ty spočívají ve vymontování všech filtrů a sítek, odmontování termostatických hlavic z radiátorů, otevření všech armatur na plný průtok a vypláchnutí nečistot, které se v systému vytvořily vlivem galvanického článku, chemickou reakcí mezi otopnou vodou a materiálem topení, případně již byly v systému z dřívější doby. Pokud se tyto práce neprovedou, může docházet k problémům s oběhovým čerpadlem, které je choulostivé na mechanické nečistoty. Při jakémkoli zásahu do topení dochází k rozvíření nečistot a ty mohou být příčinou různých problémů.
Aplikace prostředku do topného systému se poté provádí buď přes vypouštěcí kohout topení nebo radiátoru pomocí tlakové nádoby, do které se spočítané množství kapaliny nalije a tlakem vzduchu se přetlačí do systému. Pokud dojde při manipulaci s prostředky BCG k potřísnění nebo polití předmětů (umyvadla, dlaždice, zrcadla apod.), je nutné je okamžitě umýt čistou vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů křemičitanů, které nelze odstranit. K plnění lze využít i topenářskou tlakovou pumpu, ale je nutné ji po aplikaci řádně vypláchnout, aby nedošlo k jejímu poškození po vytvrdnutí křemičitanu. V nouzi lze potřebné množství BCG nalít například do koupelnového žebříku po odpuštění příslušného množství vody ze systému.

Pokud by se odlévalo spočítané množství prostředku z kanystru, je potřeba obsah řádně protřepat, aby byly zastoupeny všechny složky roztoku. V opačném případě hrozí nebezpečí, že se celulózové vlákno usadí na dně a dojde ke stejnému efektu, jako když se říznete do prstu a nemáte v krvi krevní destičky – i z malého poranění vykrvácíte. V tomto případě však „pouze“ nedojde k zatěsnění.
Po napuštění prostředku se doplní do systému voda, topení se odvzdušní a uvede do provozu. Topný systém se nastaví na plný výkon a v tomto režimu by měl být provozován 24 hodin. Po uplynutí této doby se systém uvede do normálního provozu a prostředek se nechává v systému ještě cca 14 dní, aby byla jistota, že se vytvořil „strup“ na vnější straně trubky a tím bylo dokončeno zatěsňování.

Během této doby již není uživatel nijak omezován, ale je důležité, aby byla dodržena. Lze si to představit, jako když do vyvrtané díry do trubky vsuneme nýtek s hlavičkou a systém natlakujeme. Pokud dojde k poklesu tlaku (třeba při vypouštění systému), může nýtek vypadnout. Tato situace může nastat, dokud nevezmeme kladívko a nýtek z druhé strany neroznýtujeme. Ovšem my nemáme při zatěsňování potrubí co „nýtovat“.

Pokud by se celý postup „uspěchal“, může se stát, že při vypouštění kapaliny ze systému dojde vlivem podtlaku k uvolnění celulózové „zátky“ a celý postup by se musel opakovat. Po 2–3 týdnech se systém vypustí, propláchne čistou vodou a uvede se do normálního provozu. 

Společnost BCG Technik s.r.o. též provádí odborná školený v oboru chemické otázky pro potrubní systémy a soláry.

Zdroj: www.bcgcz.cz
BCG Technik s.r.o. Poslat poptávku