Jak vybrat vhodnou čističku odpadních vod Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

ENVI-PUR s.r.o. radí, jak si vybrat tu správnou čističku odpadních vod, proč ji koupit, kdo ji vyloženě potřebuje a podle jakých kritérií vybírat.

Proč objednat čističku právě od společnosti ENVI-PUR

Čistírny odpadních vod značky ENVI-PUR jsou nejprodávanějšími DČOV v ČR. Sami zákazníci dokonce vymysleli název Envipurka. Toto výjimečné postavení u svých klientů si firma vydobyla kvalitou a spolehlivostí zařízení. Vyčištěná voda splňuje předepsané limity na obsah dusíku, fosforu, chemicky a biologicky vázaného kyslíku i nerozpuštěných látek. Vyčištěnou vodu pak můžeme vypouštět do podzemních i povrchových vod. Všechny čistírny ENVI-PUR splňují normy a nařízení platná v České republice i v Evropské unii. Jsou certifikované dle ČSN EN12566-3+A2.

Benefity ČOV ENVI-PUR

  • Bezporuchový ekologický provoz
  • Náklady max. 1 kW / 24 h
  • Čištění v kontinuálním procesu bez čerpadel
  • Hlučnost dmychadla cca 36 až 45 dB (srovnatelné s ledničkou)
  • Homogenizovaný nerecyklovaný polypropylen

Jak objednat čističku od ENVI-PUR

Na webových stránkách společnosti ENVI-PUR je interaktivní mapa, kde si podle regionu vyberete smluvního prodejce: http://www.envi-pur.cz/cz/obchodni-zastupci/, nebo jen vyplňte formulář a kolegyně vás bude kontaktovat: http://www.envi-pur.cz/cz/kontaktni-formular/. Případně klidně zavolejte a vše vám bude ochotně vysvětleno: 731 629 789, 731 629 765

Kdo potřebuje čističku

Čističku odpadních vod potřebují majitelé těch nemovitostí (rodinných domů, chat, chalup a různých provozoven), které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci.

Pokud byste byli v dosahu veřejné kanalizace odpadních vod napojené na obecní čistírnu a i přesto byste chtěli svou čističku, zpravidla to není možné. V současné situaci vás česká legislativa může k připojení do veřejné kanalizace i přinutit.

Pokud byste si chtěli čističku pořídit na chatu či chalupu, její výběr podléhá frekvenci vašich návštěv. Pravidelný provoz čističky odpadních vod značky ENVI-PUR (tzv. Envipurka) zaručuje spolehlivé fungování tohoto zařízení. Čistička ke správné funkci potřebuje pravidelný přítok splaškových vod. Jestliže jezdíte na chatu pravidelně o víkendech, není to problém. Ale pokud byste rekreační zařízení navštěvovali nahodile, doporučíme vám ČOV s programovatelnou řídící jednotkou. Platí přitom, že čím lepší je řídící jednotka, tím lepší je komfortnost obsluhy.

Čističku ENVI-PUR vybíráme podle počtu osob v domácnosti

Základním kritériem výběru čističky je počet osob žijících v domácnosti (značení EO = ekvivalentní obyvatel). Značení čističek odpovídá počtu lidí, kteří v domácnosti žijí. Pokud si třeba koupíte čističku Envipurku BC 4, znamená to, že v domácnosti žijí 1 až 4 osoby. Pokud si koupíte čističku s označením BC 12, je v domácnosti 7 až 12 osob. Platí přitom, že standardně osoba spotřebuje denně 150 litrů vody.

Kam vypouštět vyčištěnou vodu

Vyčištěnou vodu můžeme vypouštět do povrchových vod (potoky, řeky, …), do veřejné kanalizace, která není napojena na obecní čistírnu, do podzemních vod a na vlastní pozemek, čili ji využíváme k zalévání své zahrady a dalším účelům. Ovšem kam budete vyčištěnou vodu vypouštět, vám musí schválit odbor životního prostředí obce či města, kam spadá vaše realizace ČOV. Čistička musí dosahovat předepsaných hodnot zbytkového znečištění.

Schvalování vypouštění do povrchových vod

Při vypouštění do povrchových vod a současně při schvalování čističky v režimu ohlášení posuzuje úřad čističku dle zařazení do kategorií. Do kategorií se čistička zařazuje na základě minimální účinnosti zjištěné při certifikaci.

Tabulka minimální účinnosti (v procentech)

Kategorie výrobku
označovaného CE
CHSKCrBSK5N-NH4+NcelkPcelk
I. kategorie: Domácí čističky určené pro obvyklé vypouštění do povrchových vod. Obvyklé řešení pro většinu lokalit. Požadováno pouze odstraňování uhlíkatého znečištění.70 %80 %   
II. kategorie: Zvýšená ochrana vodního ekosystému, zejména malá vodnatost toku a možné toxické působení amoniaku na vodní systém. Požadována vyšší účinnost odstranění organického znečištění a stabilní nitrifikace.75 %85 %75 %  
III. kategorie: Pro lokality s využíváním povrchových vod pro vodárenské účely. Nejčastěji jsou to čističky II. kategorie doplněné například o membránovou filtraci, chemické srážení, filtraci (pískový filtr, zemní filtr), sorpci a podobně. Tyto čističky musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.75 %85 %80 %50 %80 %

Schvalování vypouštění do jednotné kanalizace (neukončené obecní čistírnou)

Tento typ vypouštění se řídí kanalizačním řádem. Tento dokument má k dispozici vlastník kanalizace, což je nejčastěji obec. Limity jsou většinou vstřícné a s napojením čističky ENVI-PUR tím pádem nejsou problémy.

Jednotná kanalizace, která není ukončena obecní čistírnou zpravidla ústí do povrchových vod. Obec je zodpovědná za její kvalitu a provádí její údržbu.

Velikostní kategorieCHSKCrBSK5NL
do 50 EO1504040

Hodnoty jsou uvedeny v miligramech na litr (mg/l).

Schvalování vsaku do podzemních vod

Pro schválení tohoto typu vypouštění panují přísnější limity. Proto musíte mít čističku s lepší účinností. Povolení vám musí vystavit vodoprávní úřad. Aby došlo k akceptaci vypouštění, voda musí dosahovat těchto hodnot:

Tabulka zbytkového znečištění vod vypouštěných vsakováním

Velikostní kategorieCHSKCrBSK5N-NH4+NLNcelk
do 10 EO150 402030 
10 – 50 EO150 40X3030
nad 50 EO130 30X3020

Hodnoty jsou uvedeny v miligramech na litr (mg/l).

Může se stát, že na základě hydrogeologického posudku vodoprávní úřad stanoví ukazatele mikrobiologického znečištění KTJ = kolonie tvořících jednotek.

Tabulka mikrobiologického znečištění („m“ KTJ/100 ml)

Escheria coliEnterokoky
150 KTJ100 KTJ

Zalévání vlastního pozemku

Tento způsob zvolíte tehdy, když nemáte v dosahu vodní tok ani kanalizaci. Nebo jste na vsak předčištěných vod do půdy od hydrologa nedostali pozitivní posudek.

Situaci musíte řešit tak, že za ČOV ENVI-PUR umístíte bezodtokovou jímku o velikosti 2 až 3 m3. Důležitá je dostatečně velká plocha pro zalévání - více jak 700 m2. Je to záruka toho, že nebudete vypouštět vodu na jedno místo, čili nebudete ovlivňovat podzemní vody ve smyslu vodního zákona a proto se nebude jednat o vodní dílo.

Co v zimě, pokud je půda zmrzlá? Musíte vody vyvážet na obecní čistírnu!

REVIZE

Na základě ustanovení zákona o vodách má každý provozovatel čistírny odpadních vod do 50 EO povinnost prokázat její správné fungování vodohospodářskému orgánu. Funkčnost ČOV je po zprovoznění a řádném zapracování čistírny prokazována revizí. Tato revize zahrnuje posouzení stavební a technologické dokumentace, vodohospodářskou a provozní dokumentaci, vlastní způsob provozování a dosažené výsledky. Revizi může provést pouze speciálně vyškolený pracovník s příslušnou certifikací – tzv. OZO (odborně způsobilá osoba).

Vybraní pracovníci společnosti ENVI-PUR jsou držiteli certifikace a proto vám firma může tyto služby nabídnout. 

Způsob úředního schválení

Existují 2 způsoby: Schválení rozhodnutím ve správním řízení (vodoprávní řízení) a Schválení na ohlášení stavby (pro čistírny do 50 EO) - na ohlášení úřad schválí jen ČOV, která má potřebnou certifikaci a je označena CE. Čistírny ENVI-PUR tuto podmínku splňují.

KONKRÉTNĚ:

 Úřední doba vyřízení (dny)Podmínky k provedení stavbyPodmínky k vypouštění vodKontrola kvality vypouštěných vodSprávní poplatek
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ60Stanoví úřadStanoví úřadRozbor vzorku 2x ročně300,- Kč
OHLÁŠENÍ30Úřad nestanovíÚřad nestanovíRozbor vzorku se neprovádí,
jednou za 2 roky se provádí revize oprávněnou osobou
500,- Kč