Jak zajistit bezpečnost na staveništi, ale i majetek před zloději? Zobrazit fotky zobrazit 17 fotek

Ještě než sáhneme k poslednímu nezbytnému kroku – pojištění, je třeba myslet na zabezpečení staveniště. Jaké prvky se používají?

Stavby a staveniště (viz zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon) jsou pracoviště jako každé jiné. Proto je nutné zajistit na nich bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn jejich bezpečný stav a případné závady musí být neprodleně odstraňovány.

Zabezpečení staveniště je tedy především nutné kvůli provozu a s ním spojenému nebezpečí zranění či úmrtí, ale i kvůli strojům, nářadí a stavebnímu materiálu a jejich ochraně před zloději. V tomto případě se nabízí zabezpečení elektronické zahrnující především kamerové systémy a mechanické. A právě jím se budeme v tomto článku zabývat. Zmiňme jen ještě další možnosti ochrany před zloději – ostrahu, případně ostrahu se psem a připojení bezpečnostního systému na PCO (pult centrální ochrany).
Základem zabezpečení staveniště je jeho oplocení, zamezující vniknutí cizích osob a jasně vymezující prostor stavby, kam nesmí vstoupit nikdo nepovolaný. Ovšem i v rámci staveniště je třeba vymezit určité území pro pohyb a práci dělníků. Jde především o výkopy a prohlubně, kde by mohlo docházet k úrazům či smrtelným nehodám a v tomto případě se uplatní oplocení mobilní. Nebezpečná místa prostě mají být vždy oplocena a označena výstražnými páskami, aby nikdo nepřišel k úrazu.

Při zabezpečování staveniště je ideální vycházet z příslušných norem, které například určují, že staveniště v zastavěném území nebo stavební pracoviště ve výrobních prostorách musí být oploceno do výšky nejméně 1,8 metru a vstupy do těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje. Staveniště se samozřejmě ohrazuje a označuje například i u liniových staveb (dálnice, železnice). Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí, která ze stavby plynou.
Kromě pevně ukotveného a mobilního oplocení (žárově zinkováno po svaření, výplně konstrukcí představuje síť z žárově pozinkovaného drátu, nebo žárově pozinkovaný plech) se též nabízí mobilní zábrany konstruované z trubek a také přechodové lávky, které jsou určené ke snadnému překonání výkopů nebo děr v komunikacích nebo chodnících.

U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť), na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče. Toto zábradlí však může být nahrazeno právě mobilní zábranou.
Dalším významným mechanickým bezpečnostním prvkem, ale zároveň i pracovním prostředkem, jsou lešení. Základním lešenářským prvkem jsou lešenářské (resp. stavební) kozy, které jsou určené pro výkony a práce v malých stavebních výškách. Lešenářské kozy větší nosnosti jsou stabilnější a bezpečnější. Další alternativou jsou stavební schůdky a plošiny, případně pracovní klece a koše.

Kromě tradičních lešení, která lze stavět do ohromných výšek se nabízí i subtilnější, lehčí řešení. Sestavy lehkého rámového lešení, jehož hlavním prvkem je ocelový obdélníkový rám. Půdorys je též obdélníkový. Lešení se skládá pouze z malých a velkých rámů. Toto lešení se staví jednoduše a intuitivně vzájemným připojováním stejných prvků k sobě, což eliminuje chyby montáže, zajišťuje opakovatelnost prvků a tuhost celé konstrukce.
Lehké lešení je určené pro lehkou práci ve stavebnictví, jakou jsou malířské práce, provádění omítek, zednické práce, tesařství, pokrývačství, montážní práce a instalace, svařování. Výška lešení se může měnit libovolně podle počtu použitých prvků, přičemž maximální výška je 8 m. Po demontáži lze složené lešení velmi snadno transportovat. Po montáži kol na spodní části konstrukce může být také použito jako lešení pojízdné. Výška pracovní i celkové sestavy se zvýší montáží patek či právě pojezdových kol.
Zdroj: www.staveza.cz