Kotvení závitovými tyčemi 25 – 73 mm se provádí všude tam, kde je účelné využít spolupůsobení horniny a vyvolaných napětí od zatížení stavebními nebo geotechnickými konstrukcemi.
Kotvením je efektivně řešena technická i ekonomická stránka speciálního zakládání. Působení kotevních sil je projektováno na očekávané zatížení od konstrukcí a podle výsledků geofyzikálního průzkumu provedené v potřebném rozsahu.

Kotvení se využívá při zakládání staveb ve stavebních jámách, při stabilizaci svahů a opěrných zdí, při výstavbě záporových stěn, při ražbě podzemních děl.

Těsnění: betonové a kamenné konstrukce zemních sypaných hrází a železobetonových jímek jsou namáhány působením tlaků vyvolaných zadržovanými kapalinami. Spolu s působením přírodních vlivů dochází k degradaci těchto konstrukcí. Horninový masiv, do kterého jsou betonové a kamenné konstrukce zasazeny, postupně mění svoje vlastnosti a přestává být spolehlivou oporou pro tyto konstrukce.

Utěsnění se využívá při odstraňování průsaků zemních sypaných a betonových hrází, dotěsnění a zpevnění břehových opevnění u mostů, jezů, stavidlových výpustí apod.
Parametry závitových kotevních tyčí:

Označení oceli (třída) ST 500 S (500 – 550 MPa) průměr tyče (bez závitu) mm 20 25 28 32 40 50 únosnost tyče na mezi kluzu kN 160 245 310 405 630 980 únosnost tyče na mezi pevnosti kN 175 270 340 440 690 1080 hmotnost tyče kg/m 2,47 3,85 4,85 6,31 9,87 15,40


Označení oceli (třída) S 670 H (670/780 MPa) průměr tyče (bez závitu) mm 18 22 25 28 30 35 únosnost tyče na mezi kluzu kN 170 255 329 412 473 635 únosnost tyče na mezi pevnosti kN 198 297 383 480 552 770 hmotnost tyče kg/m 1,96 2,98 3,85 4,83 5,62 7,55


Typ kotevní tyče R 25 N R 32/22 R 32 N R 32 S R 38 N průměr tyče (vnější/vnitřní) mm 25/14 32/22 32/18,5 32/15 38/19 únosnost tyče na mezi kluzu kN 150 180 230 280 400 únosnost tyče na mezi pevnosti kN 200 220 280 360 500 průřezová plocha tyče mm2 300 362 430 500 750 hmotnost tyče kg/m 2,3 2,7 3,4 4,1 6,0 rozměry matice (šířka/výšku) mm 41/30 46/40 46/40 46/40 50/50 rozměry podložky mm 150x150x8, 200x200x10 150x150x8, 200x200x10 150x150x8, 200x200x10 200x200x12 200x200x12 rozměry spojníku (průměr/délka) mm 35/150 40/160 40/160 40/160 50/220

Typ kotevní tyče R 51 L R 51 N T 76 N T 76 S průměr tyče (vnější/vnitřní) mm R51L R51N T76N T76S únosnost tyče na mezi kluzu kN 450 630 1200 1500 únosnost tyče na mezi pevnosti kN 550 800 1600 1900 průřezová plocha tyče mm2 900 1050 1695 2327 hmotnost tyče kg/m 7,0 8,4 15,0 19,7 rozměry matice (šířka/výšku) mm 75/70 75/70 100/80 100/80 rozměry podložky mm 200x200x30 250x250x40 250x250x60 250x250x60 rozměry spojníku(průměr/délka) mm 60/120 63/200 95/220 95/220

Typ kotevní tyče 30/16 30/11 40/20 40/16 52/26 73/53 průměr tyče (vnější) mm 30 30 40 40 52 73 průměr tyče (vnitřní) mm 16 11 20 16 26 52 únosnost tyče na mezi kluzu kN 180 260 430 525 730 970 únosnost tyče na mezi pevnosti kN 220 320 539 660 929 1160 průřezová plocha tyče mm2 382 446 726 879 1337 1631 hmotnost tyče kg/m 3,0 3,5 5,6 6,9 10,5 12,8
Mikropilotáž byla patentována v roce 1997 v Anglii. Šroubovitý tvar piloty zajišťuje extrémní zvětšení povrchu a následného tření piloty při poměrně malém průřezu piloty (do 100 mm).

Tvar šroubovice zajišťuje dokonalé mechanické spojení piloty se zeminou (zemina se „utahuje v okolí piloty jako ždímaný hadr“). Piloty se nastavují v délkách po 1 metru a beraní se do podloží pneumatickým beranidlem.

Je možné provádět dodatečné zpevnění podloží pod základovými konstrukcemi i v provozovaných interiérech budov.
Piloty je možné spojit s ocelovou armaturou současných nebo rozšířených základů pomocí jednoduchého montážního prvku.
Jednotlivé piloty je možno okamžitě po aplikaci na stavbě testovat na vytržení a přepočtem určit i sílu potřebnou k zatlačení.

Pro každé použití je nutné zpracovat statické posouzení dokončeného díla, případně zajistit i geologický průzkum s nenáročnou technologií penetračních sond za účelem ověření geologického stavu před zahájením práce.
Orientační přepočítající koeficinty pro zjištění vztahu mezi tahovou a tlakovou únosností piloty (vliv vzpěry se vyhodnocuje individuálně).

Druh zeminy Přepočet:tlak / tah (výpočtová únosnost v tlaku (kN) jílovité 1:1,37 38 52 jílovitopísčité 1:2,32 37 86 hlinité 1:2,60 45 117 písčité 1:4,54 24 109
Pro provedení mikropilotáže se používají materiály jako slitina hliníku LM25 Ć60 a 100 mm x 1000 mm délky, nerezová závitová tyč (stupeň kvality AISI 304 (BS)).

MIKROPILOTA HELI-PILE SE MUSÍ ZAŠROUBOVÁVAT DO ZEMINY NESMÍ ZAJÍŽDĚT BEZ TOČENÍ.

Princip mikrovlnného vysoušení je založen na rozkmitání molekul vody ve hmotě zdiva, vzniku tepla vytvořeného jejich pohybem a třením, přeměny ve vodní páry a následného odvětrání těchto pár.

Rozkmitání molekul vody je primárním dějem v tomto procesu. Molekuly vody jsou za těchto podmínek schopny zbavit se svého energetického potenciálu, který je váže na kapiláry ve stavebním materiálu a znemožňuje odpařování.

Tohoto stavu není možné dosáhnout pouhým ohřevem hmoty zdiva. Tlak vodních par vzniklý mikrovlnným rozkmitáním molekul vody se vyvíjí od středu hmoty a uvolňuje se na vzdušné líce zdiva. V podzemních podlažích pouze do interiéru (zpomaluje proces).

Významným faktorem je skutečnost, že při vysušení mikrovlnným systémem, dojde ve zdivu k likvidaci veškeré mikrofauny a mikroflory. Plísně a houby jsou velmi nebezpečný faktor, který souvisí s vývojem objektů například zasažených povodněmi.

ABA STAKO s.r.o. je úzce specializovaná firma na komplexní sanační práce se zaměřením na extrémní stavy. Součástí jejíhho technického vybavení jsou i vysoce výkonné mikrovlnné vysoušeče zdiva. Kromě vysoušení zdiva je zařízení určeno k likvidaci dřevokazného hmyzu a hub, vysoušení dřeva, apod..
ABA STAKO s.r.o. Poslat poptávku