Kdo ohlídá naši stavbu?

Nejrozšířenějším názvem osoby, která je zodpovědna za stavbu, je u nás „stavbyvedoucí.“ Kromě toho se však ještě setkáme se stavebním dozorem, autorským dozorem a technickým dozorem. Co tyto profese nabízejí?

Kdo je stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí řídí a organizuje stavební práce, je přímo zodpovědný za realizaci staveb, která musí být provedena v souladu s příslušnou stavební dokumentací. Stavbyvedoucí rozděluje konkrétní stavební práce mezi dílčí pracovníky, koordinuje jednotlivé práce a fáze výstavby, rozhoduje o využití stavebních strojů a zařízení, zajišťuje zásobování stavby stavebním materiálem a kontroluje jeho množství a kavlitu. Řídí technologické a pracovní postupy a zajišťuje plynulost výstavby. Pokud dojde k neočekávaným technickým a jiným problémům, radí se se stavitelem o dalším průběhu stavebních prací a o případných změnách oproti plánům, čili stavební dokumentaci a harmonogramu výstavby.

Stavbyvedoucí také sestavuje zprávy o průběhu stavebních prací a vede stavební deník. Navíc zajišťuje i dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě. Svou profesi stavbyvedoucí vykonává přímo na stavbě, jeho podíl kancelářských (úředních) prací je menšinový.

Stavbyvedoucí musí být absolventem vysokoškolského stavebního studijního oboru, případně vyššího odborného či úplného středního odborného vzdělání. Nezbytné jsou pro něj organizační schopnosti, rychlé posouzení situace a rozhodování a také důslednost. Stavbyvedoucí je vždy autorizovanou osobou.

Kdy potřebujeme stavební dozor

Stavební dozor je odborným dozorem na stavbě. Kontroluje provádění svépomocí realizované stavby. Stavební dozor může vykonávat autorizovaná osoba, osoba s vysokoškolským vzděláním stavebního či architektonického směru, případně středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou a s alespoň třemi roky praxe.

Stavební dozor si musí stavebník vždy zajistit v případě svépomocí prováděných stavebních prací (pokud není pro takovou činnost sám odborně způsobilý). Stavební dozor musíme přizvat i k svépomocí prováděným terénním úpravám či při udržovacích pracích, pokud jsou uvedené v § 103 a 104 stavebního zákona. Pokud pak jde o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník také povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz. výše), který je vždy autorizovanou osobou (§ 160 odst. 4 stavebního zákona).

Jméno a příjmení osoby, která bude na stavbě vykonávat stavební dozor, je stavebník povinen ohlásit stavebnímu úřadu předem, bude-li stavba prováděna svépomocí. Stavební úřad pak může vyzvat stavební dozor ke kontrolní prohlídce stavby, které se pak stavební dozor musí účastnit (§ 133 odst.4 stavebního zákona).

Stavební dozor odpovídá společně se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací, dodržení obecných požadavků na výstavbu, ale také za bezbariérové užívání stavby a další technické předpisy a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst. 3 stavebního zákona). Stavební dozor musí sledovat způsob a postup provádění stavby, bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodné použití vhodných stavebních materiálů, konstrukcí a výrobků. Stavební dozor vede stavební deník či alespoň jednoduché záznamy o stavbě a vždy vyžaduje odstranění závad při provádění stavby. Pokud se tyto závady nepodaří odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst. 4 stavebního zákona).

Stavební dozor může být na stavbě trvalý, v případě výstavby menších rodinných domů svépomocí má však smysl, aby stavbu pouze navštěvoval v předem dohodnutých fázích výstavby. Přece jen jde o placenou službu a už jen fakt, že stavebník staví svépomocí znamená, že se snaží ušetřit. Stavební zákon navíc v těchto případech trvalý stavební dozor nevyžaduje.

Autorský dozor projektanta

I projektant (architekt) může vyžadovat dozor nad stavbou. Autorský dozor je tedy dohledem projektanta (dle § 159 odst. 1 stavebního zákona) nad postupem další přípravy stavby (sem řadíme projektovou dokumentaci pro provedení i nad prováděním stavby. Autorský dozor projektanta je vždy smluvně ukotven mezi stavebníkem a projektantem.

Autorský dozor je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku (dle § 157 odst. 2 stavebního zákona).

Technický dozor stavebníka

Jde o výkonného zástupce stavebníka, který provádí dozor nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby. Je-li k výstavbě přizván technický dozor stavebníka, je s ním stavbyvedoucí povinen spolupracovat (dle § 153 odst. 2 stavebního zákona). Tato funkce je náplní volné živnosti (nejde o vybranou činnost ve výstavbě podle stavebního zákona a tedy nejde o autorizovanou osobu). Obsahem této živnosti však není výkon stavebního dozoru, projektování staveb, ani jejich provádění.

Samozřejmě je možné podle vyšší náročnosti či rozsahu stavby přizvat jako technický dozor stavebníka autorizovanou osobu.

I technický dozor stavebníka je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku, spolupracuje s případným autorským dozorem projektanta a také se zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů stavby. 
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com