Musíme mít projektovou dokumentaci budovy? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. říká v §125 mimo jiné, že vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se, nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Pomineme-li vlastní suché konstatování výše uvedené povinnosti vlastníků budov, řekněme si, co fakticky přináší odpovídajícím způsobem zpracovaná projektová dokumentace budovy.
Velká část stavebních objektů se během své existence přizpůsobuje době, různým účelům využití, změněným požadavkům na materiálová a dispoziční řešení. Majitelé budov tedy musí poměrně často řešit úkoly spojené s dohledáváním staré, původní projektové dokumentace. I když se nějaká výkresová dokumentace zachová, často bývá neúplná, nebo v ní nejsou zaneseny stavební změny, které byly provedené v průběhu existence budov. Pro vlastníka objektu, který má zájem na řádném stavu a fungování nemovitosti, je aktuální projektová dokumentace budov odrazovým bodem pro jejich maximální zhodnocení a rozvoj.
Po vstupu naší země do Evropské unie začínáme kromě jiného využívat systém nejrůznějších dotací a podpůrných programů. Také náš stát vypisuje prostřednictvím svých ministerstev různé programy pro zhodnocování budov, nové technologie a rozvojové programy. Nezbytnou podmínkou všech žádostí o dotace je vypracovaná projektová dokumentace budov. Dotační programy fungují a lze říci, že přejí připraveným. Je smutné, když vlastník nemovitosti přijde o dotaci, protože nebyl schopen včas předložit požadovanou výkresovou dokumentaci.
Ale i vlastník rodinného domu, pokud má zpracovanou aktuální projektovou dokumentaci domu, je vždy o krok vpředu. Mnohem jednodušší je pak plánování následných stavebních úprav či udržovacích prací. Podklady pro nabídky pro stavební firmy pak mají jasný a nezpochybnitelný základ.
To samé platí pro vlastníky bytových objektů. Starší bytové domy dnes procházejí modernizacemi a zhodnocují se. V každém městě jsme svědky nástaveb, zateplování domů, vestaveb výtahů, oprav střech a podobně. Výkresová dokumentace je podkladem pro výpočet podlahových ploch bytů, společných prostor a následný výpočet nájemného.
V dnešní době je již výhodou mít k dispozici výkresovou dokumentaci objektů v elektronické podobě. Mnohem rychleji, přehledněji a důkladněji lze následně zpracovávat různé podklady řešící například požární bezpečnost, ochranu objektu, různé technologické instalace, provozní toky a uspořádání, organizaci pracovišť a jiné.
Pořízení aktuální výkresové dokumentace není velká investice. I proto v dnešní, pro mnoho lidí a firem složité době, stojí za to udělat alespoň to minimum a dát do pořádku projektové dokumenty svých budov.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ- Ing.ČERNÝ PETR Poslat poptávku