Nejčastější omyly a mýty o kontrolách a revizích komínů

Zájmena pojmů revize a kontrola, povinnost kontrol spalinových cest, pokutování za neprovedenou kontrolu a další mýty o komínech.

Nejčastější omyly související s výkladem NV 91/2010 Sb.:

1) Záměna pojmů – revize a kontrola
Jak vyplývá z výše uvedeného, jsou revize spalinové cesty a kontrola spalinové cesty dva nezávislé pojmy, které každý vyjadřuje jinou činnost a na provádění každé z nich je třeba mít jinou odbornou způsobilost. Zatímco na provádění kontroly a čištění spalinových cest „stačí“ být vlastníkem živnostenského listu v oboru kominík, na provádění revizí spalinových cest, musí mít řemeslník pro tuto činnost ještě i další vzdělání v oboru (v souladu s národní soustavou kvalifikací) a to zkoušku „Revizní technik spalinových cest“.

2) Kontroly spalinových cest jsou povinné
Nařízení vlády nemůže občanům určovat jakékoliv povinnosti. Stanovuje pouze návod, jak mají občané při provozu a údržbě spalinových cest a připojených spotřebičů postupovat. Pokud tedy budu jako provozovatel respektovat tuto skutečnost a budu se tímto „návodem“ při provozování spalinových cest řídit, mám téměř stoprocentní jistotu, že při jejich provozu nedojde k požáru a ani k otravě spalinami.

3) Pokud nebudu mít provedenou kontrolu, dostanu pokutu
Nařízení vlády a ani jiné zákony, neumožňují státní správě udělit pokutu občanovi, pokud si jednou ročně neobjedná kominíka. Pokuta může být občanovi udělena pouze tehdy, kdy dojde vlivem jeho nezodpovědného chování k újmě na zdraví, nebo majetku.

Jaká nebezpečí pro uživatele představují spotřebiče na různé druhy paliv?

Spotřebiče na pevná paliva (dřevo, uhlí apod.)
Kamna na pevná paliva si většinou kontrolují a čistí sami uživatelé spotřebiče paliv, bez asistence odborných servisních techniků výrobců kamen. Na kamnech nejsou většinou žádné zabezpečovací prvky a při spalování pevných paliv je ve spalinách dost velké množství oxidu uhelnatého, zejména při použití nekvalitního paliva nebo při neodborné obsluze spotřebiče paliv. Počet otrav je však přesto minimální. U těchto spotřebičů a spalinových cest dochází především k riziku vzniku požárů. Nános sazí a nespáleného uhlíku (saze a dehet) na vnitřních stěnách spalinové cesty jsou silně hořlavé a lehce se vznítí. Dochází potom ke komínovému požáru, při němž se teploty uvnitř komína pohybují okolo 1.000 stupňů C. Dochází ke vznícení přilehlých hořlavých dřevěných konstrukcí a následnému požáru stropů, nebo konstrukce střechy.

Spotřebiče na plynná paliva (zemní plyn, propan-butan)
Spotřebiče na plynná paliva čistí a kontrolují servisní technici vyškolení jednotlivými výrobci a to podle provozních návodů jednotlivých výrobců. Zpravidla se mají kontrolovat jedenkrát ročně. Na spotřebičích jsou některé zabezpečovací prvky (např. čidla tzv. zpětného tahu apod.) a při spalování zemního plynu nevzniká takové množství oxidu uhelnatého, jako u spalování pevných paliv. Počet otrav se v ČR přesto počítá na 300 ročně.
Jak je to možné?
Nejdůležitějším ochranným prvkem před možnou otravou oxidem uhelnatým je dobrý stav spalinových cest. Pokud jsou spalinové cesty plně funkční, dokáží odvést spaliny i s jakýmkoliv množstvím oxidu uhelnatého bezpečně do volného ovzduší - mimo obytné prostory. U spalování pevných paliv obsahují spaliny i jiné prvky než oxidy uhlíku, dusíku, zbytkový kyslík a vodní páru. Proto jsou zjistitelné jak zrakem, tak i čichem. Provozovatel spotřebiče jejich výskyt v obytných prostorách či pracovních prostorách i v případě malého úniku okamžitě zjistí. Na rozdíl od toho, spaliny vznikající spalováním zemního plynu, jsou bez barvy a zápachu. Uživatel spotřebiče je tedy vystaven bezprostřednímu nebezpečí otravy, aniž by únik spalin do obytných prostor vůbec zjistil. Proto je pravidelná kontrola a čištění spalinových cest určených pro všechny druhy paliv nezbytná.

Co provádí odborně způsobilá osoba při kontrole a co při revizi spalinové cesty?

Forma kontroly spalinových cest je rozdělena do několika úkonů. V první řadě je to kontrola volného průřezu spalinové cesty, v dalším postupu je to základní kontrola její provozní a požární bezpečnosti. Ke kontrole volného průřezu je možno použit vymetacího přístroje uzpůsobeného příslušnému průřezu spalinové cesty a jsou k tomu třeba základní znalosti z oboru kominictví. Tuto činnost může snadno provádět každý vyučený kominík (ale rozhodně ne každá manuálně vyučená osoba) a nevyžaduje to vyšší náklady, než jsou náklady na vymetání.

Pojme-li kominík při kontrole volného průřezu podezření z možnosti přítomnosti jakékoliv závady, pak je třeba využít různá dodatečná šetření při použití podpůrných zařízení jako je použití komínové kamery, endoskopu nebo provedení měření mezikruží (měření množství kyslíku ve vzduchové části vzduchospalinové cesty pro spotřebiče kategorie C), popř. tlaková zkouška apod. Každopádně však musí být bezpodmínečně k dispozici revizní otvory. Jejich umístění a dostatečné množství je určeno v právních a technických předpisech a k posouzení je nutná základní znalost v oboru kominík.
Proto musí kominík při prvním převzetí – revizi spalinové cesty, provést mimo jiné i zkušební vymetání, aby zjistil, zda je i v budoucnu možno vymetání provádět. To zákazníkovi umožní úsporu značných nákladů na dodatečné úpravy a na odstraňování závad. Dodatečné zřízení revizních a měřicích otvorů není většinou možné kvůli riziku porušení těsnosti spalinové cesty. V každém případě je jejich dodatečné zřizování finančně náročné, a obtěžuje konečné uživatele.

Jak víme, vyžadují spalinové cesty od všech typů paliv a všech typů spotřebičů paliv kontroly na místě. Odborně provedené čištění a kontrola jsou nejjednodušší a nejlevnější formou této činnosti. U spotřebičů v provedení C jsou spalinové cesty určené pro odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu čištěny kominíky se stejně nízkými náklady, případně ještě nižšími náklady než je tomu např. u tuhých a kapalných paliv. U této činnosti je bez ohledu na druh paliva a způsob spalování vyžadována stejná odbornost a jsou rovněž využívány i obdobné pracovní pomůcky. Rovněž jsou kladeny i stejné požadavky na bezpečnost práce. Proto lze z těchto důvodů diskutovat pouze o intervalech vymetání a nikoliv o tom, že pro každý druh paliva a spalování bude vhodnost a provedení konstrukce posuzovat osoba odborně způsobilá v jiném oboru. Vzhledem k tomu, že se tyto činnosti musí provádět i v různých zvláštních a omezených prostorách (v koupelnách, bytech, malých kotelnách, ve výškách apod.), je vyučený kominík jediný, kdo se tuto činnost v rámci svého vzdělávání naučil a denně tuto činnost také provádí.

Zdroj: www.skcr.cz