Nezanedbávejte péči o komín

Důležitou součástí topné soustavy je komín. Komínové těleso je během zimní sezóny velmi namáhanou konstrukcí a proto je potřeba věnovat mu náležitou pozornost, abyste na začátku topné sezóny či v jejím průběhu nebyli nepříjemně překvapeni jeho nefunkčností.

Zima znamená pro komín zátěž

Zima představuje pro komín velkou zátěž a je nutné o něj pečovat a provádět pravidelné kontroly a revize. Zima se obvykle více podepíše především na jednovrstvých komínech vyzděných z cihel. Během topné sezóny musí komín snášet nejen vysokou zátěž spalinami, ale také čelit nepříznivým povětrnostním vlivům a prudkým teplotním rozdílům. Výsledkem může být degradace spojovací malty, která se začne drolit a vypadávat, případně se začnou rozpadávat cihly.

Možná rizika

Pravidelná kontrola a údržba komínů a kouřovodů se odrazí na výkonu připojeného spotřebiče. Nevyčištěný komín špatně táhne, k vyhřátí prostor je potřeba více paliva a tím se vytápění prodraží. Neudržované spalinové cesty též představují riziko požáru a životu nebezpečné otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět do prostoru. Pokud zanedbáte údržbu komína a vznikne požár a vy se nemůžete prokázat zprávou o kontrole (revizi) a údržbě komína, hrozí majiteli pokuta až 25 000 Kč. Zanedbání údržby vám také velmi zkomplikuje jednání s pojišťovnou ohledně výše pojistného plnění.

Komplexní kontrola

Při kontrole komína je nutné prohlédnout jeho půdní i nadstřešní část a všechny závady nechat opravit. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat správnému odvodu kondenzátů a kontrole celé spalinové cesty, tedy připojovacích trubek, které se nacházejí mezi spotřebičem a komínem, aby nedocházelo k úniku spalin. Při opakovaných závadách je potřeba zrekonstruovat celou spalinovou cestu a stávající komínový průduch převložkovat komínovou vložkou z keramického nebo kovového materiálu. Zkontrolovat by se měly i spotřebiče, jako například karmy a ohřívače vody.

Jak často komín kontrolovat?

Každý používaný komín je podle předpisů platných od roku 2011 nutné zkontrolovat minimálně jednou ročně. Komín by se měl také pravidelně čistit nejen pro vlastní bezpečnost, ale i z důvodu dodržování platných předpisů, přičemž se na provedenou práci vztahuje záruka. Podle vyhlášky se musí komíny připojené na spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s tepelným výkonem do 50 kW kontrolovat každé čtyři měsíce, komíny na plynná paliva a komíny s vložkou každých 12 měsíců.

Nejvhodnější doba pro kontrolu komína

Nejvhodnější doba k údržbě a kontrole komína je po ukončení topné sezóny. Pokud kontrolu odložíte až na začátek příští topné sezóny, kdy bývají kominíci velmi vytížení, můžete na kontrolu a revizi čekat delší dobu a případné následné opravy oddálí dobu, kdy můžete začít topit, což vám znepříjemní pobyt v domě v již chladných a sychravých dnech.

Komínový systém místo rekonstrukce

Mezi možné poruchy komínu patří nedostatečný tah, slabé těsnění nebo promočení komínového pláště dehtem. Mnohá poškození se těžko odstraňují a rekonstrukce komínu nepomůže. Komíny jsou buď zastaralé a nevyhovují současným technologiím vytápění, nebo jsou poruchy tak rozsáhlé, že se rekonstrukce nevyplatí. Často je levnější, jednodušší a méně pracné postavit nový komínový systém, který uživateli nabídne univerzální řešení a možnost se rozhodnout, jakým typem paliva bude topit. Navíc jsou nabízené i nerezové fasádní komíny, jejichž montáž zcela minimalizuje stavební práce.