Sdílet
 

Oplocení oddělí pozemky opticky i fyzicky

Datum vydání: 29.04.2013 | autor:

Ne každý typ oplocení se hodí ke každému pozemku, snad jen s výjimkou plotu živého, ale i v tomto případě je třeba řádně promyslet výběr dřevin. Ideální plot sice odděluje náš pozemek od ostatních a chrání náš majetek, nerozděluje však sousedy mezi sebou. Paradoxně ale bývají právě ploty častým předmětem sousedských sporů.

Poplastované pletivo Poplastované pletivo
Poplastované pletivo
Plot ohraničuje soukromý pozemek, chrání nás před nezvanými hosty, poskytuje určitou míru soukromí, ale může nás i chránit před hlukem. Navíc esteticky dotváří architekturu domu. Rozhodovat se můžeme mezi různými typy plotů. Je důležité vědět, zda chceme krásný a trvanlivý plot, nebo hledáme pouze levné a dočasné řešení. Jiný typ plotu volíme mezi sousedními pozemky, jiný směrem do ulice. Vždy platí, že oplocení by mělo ladit s domem a jeho okolím. Důležitá je mohutnost oplocení, počet svislých sloupků, jejich vzájemná vzdálenost, druh plotové výplně. Vhodné je sladit plot materiálově i barevně s domem a garáží.

Potřebujeme ke stavbě plotu povolení?

Stavba plotu nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. Vyžaduje ale územní souhlas. A jestliže se stavebníkovi nepodaří splnit podmínky pro vydání územního souhlasu, musí požádat o územní rozhodnutí. Stavební povolení bylo dříve třeba získat pro ploty vyšší jak 1,8 metru či sousedící s veřejnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. Oplocení pak musela provést na základě stavebního povolení odborná firma. To však již neplatí. Nyní se řídíme ustanovením § 96 a) 103 Stavebního zákona a stavba plotu je jako drobná stavba vyjmuta ze stavebního řízení a není požadována ani projektová dokumentace vypracovaná autorizovaným projektantem. Stavbu oplocení lze přitom realizovat i svépomocí.
Stavba oplocení - zatím bez plotové výplně Stavba oplocení - zatím bez plotové výplně
Stavba oplocení - zatím bez plotové výplně
Pouze vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) vyžaduje dokonce i realizace zdi, která slouží jako oplocení pozemku.

Na druhou stranu však žádný zákon nenařizuje oplocení pozemku, ovšem až na výjimky – nejčastěji na základě podnětu třetí osoby. Stavební úřad může nařídit stavbu plotu, pokud provoz či život na neoploceném pozemku obtěžuje sousedy, případně jinak omezuje jejich užívací práva k vlastním pozemkům. Nejčastěji jde o volně pobíhající zvířata, která sousedy obtěžují zabíháním na sousední pozemky. Pokud oplocení plánujeme, musíme mít na paměti, že svým plotem nesmíme omezovat přístup jiných vlastníků na jejich pozemky. Zákonem není nijak upravena ani výška plotu, ovšem výškou plotu nesmí být narušen výkon vlastnických práv ostatních vlastníků pozemku.
Plot jako zcela neprostupná bariéra Plot jako zcela neprostupná bariéra
Plot jako zcela neprostupná bariéra
Plot jako zcela neprostupná bariéra Plot jako zcela neprostupná bariéra
Plot jako zcela neprostupná bariéra

Jak se ploty povolují, pokud je to třeba?

Jestliže je plot předmětem žádosti společně s hlavní stavbou na pozemku, je umístěn a povolen v režimu této stavby. Jestliže je oplocení samostatnou stavbou, vyžaduje pouze územní souhlas nebo územní rozhodnutí.

K žádosti o územní souhlas je třeba přiložit grafickou přílohu (situační výkres se zakresleným a okótovaným oplocením + výkres pohledu oplocení s vyznačenou výškou) a doklad, který prokazuje vlastnické právo k pozemku. Zároveň je třeba, aby byly na situačním výkresu vyznačeny souhlasy vlastníků sousedních pozemků.

Plot musí být vždy na pozemku stavebníka, čili nesmí zasahovat do pozemků sousedů. Přitom nesmí plot bránit vstupu na cizí pozemky, řidičům ve výhledu (nesmí omezovat rozhledové pole sjezdu připojujícího stavbu na pozemní komunikaci). Nakonec se také může stát, že je v územním plánu určen konkrétní typ plotu, případně některé parametry oplocení. Máme povinnost tato nařízení dodržet!

Oplocení pozemku nesmí narušovat charakter stavby na oploceném pozemku a jejího okolí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem. Navíc nesmí plot svým provedením ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat. Na záplavových územích pak nesmí typ oplocení a použitý materiál zhoršovat průběh povodně. Toto oplocení musí být především snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky. Průchod vody oplocením prostě musí být snadný.
Dřevěné oplocení Dřevěné oplocení
Dřevěné oplocení

Oplocení s podezdívkou či bez ní

Plot bez podezdívky je nejjednodušším způsobem, jak oplotit pozemek. Konstrukce tohoto oplocení je osazena přímo na terénu a pod jednotlivými plotovými poli nejsou vyzděny či vybetonovány sokly – čili podezdívka. Existuje i alternativní řešení – plastové či betonové dílce, které se pouze ukládají na zem, případně lehce kotví a ke kterým je zdola přichyceno pletivo. Zamezíme tak unikání domácích zvířat z pozemku – pevnou hráz však nikdy nepostavíme například kočká, kunám, lasicím a jiným hbitým šplhavcům a také létajícímu ptactvu, proto se třeba slepicím přistřihávají křídla.

Pokud se rozhodneme pro podezdívku, je důležité, jak bude vysoká. Stejně tak jsou důležité sloupky, do kterých budeme kotvit jednotlivá plotová pole.
Zděný plot Zděný plot
Zděný plot
Zděný plot Zděný plot
Zděný plot

Druhy plotů z hlediska konstrukce

Z hlediska konstrukce si můžeme vybrat ploty pletivové s ocelovými, betonovými či dřevěnými sloupky, ploty plaňkové dřevěné, ploty z dřevěných prken, fošen či palubek, ploty kovové či kované, ploty zděné z různých materiálů (cihla, kámen, tvarovky, ztracené bednění), nebo také ploty betonové monolitické.

Doba na realizaci plotu

U plotů živých se řídíme příkazy přírody. Keře a stromky vysazujeme na jaře či na podzim – podle druhu a nároků dřeviny. Pokud nechceme "neživé" oplocení pevně kotvit do země betonovými základy, můžeme provést konstrukci kdykoli za příznivějšího počasí. Snad jen s výjimkou, že zatloukat sloupky do zamrzlé půdy zasněženého pozemku není skutečně vhodné. Betonové základy, podezdívku a zděné oplocení musíme realizovat za příznivého počasí a teplot vyšších jak +5 oC. Nevyhneme se v tomto případě terénním a výkopovým pracím a budeme řešit, co s odebranou ornicí a hlušinou.

Plot můžeme postavit, pokud máme vytyčené hranice své parcely a sousedé s nimi souhlasí. Stejně tak je vhodné nahradit novým starý, nevzhledný a poškozený plot. Nikdy však nezapomeňte na elementární pravidla slušnosti a přesné technické provedení konstrukce plotu.
Dřevěná plotová výplň Dřevěná plotová výplň
Dřevěná plotová výplň

Čí je plot?

Stavební zákon dnes neřeší otázku vlastnictví oplocení. Buď není po vzájemné dohodě mezi sousedy plot žádný, nebo odděluje sousední pozemky jeden plot. Jeho vlastníkem je pak ten, kdo jej postaví. Proč se ale nedohodnout a nepostavit plot společně? Podělíte se tak o náklady na jeho pořízení a údržbu. Naprosto absurdním, schizofrenním řešením, jsou dva ploty na stejné hranici.

Co s přesahujícími větvemi?

Přesahující větve, ale i kořeny stromů či živých plotů, by neměly na váš pozemek zasahovat. Odstranit je můžete bez dohody, pokud ohrožují stavbu na vašem pozemku, nebo brání její údržbě. Pouze však v době vegetačního klidu (1.10. – 31.3.). Můžete vstoupit na sousední pozemek i bez souhlasu souseda, větve odstranit a uříznuté na jeho pozemku ponechat. Pozor však na sousedské jaderné války. Proto se raději obraťte na stavební úřad a požádejte o zjednání nápravy. V případě občansko právního sporu se můžete obracet na místní úřady, případně soudy (to je však krajní řešení).
Palisády oddělují části svažitých pozemků Palisády oddělují části svažitých pozemků
Palisády oddělují části svažitých pozemků

Nejčastější mýtus o stavbě plotů

Stavba plotů je typicky českým zvykem, přitom si však již málokdo uvědomuje, že právě jeho pozemek nemusí být oplocen. Nedávno jsem procházel kolem nákladné stavby plotu, který bude obhánět 1 až maximálně 3 metry široký pozemek kolem budovy školy v centru města, často zarostlý keři, což je naprosto nepochopitelné plýtvání finančními prostředky. Žádná zákonná norma však stavbu oplocení kolem rodinných a bytových domů a veřejných či komerčních budov nenařizuje. A v uvedeném případě by bylo i z dlouhodobého hlediska levnější pravidelné udržování keřů a zatravněné plochy, což musí správce objektu dělat stejně. Proč tedy zrovna plot?

Zdroj: www.dlazba-kvalitne.cz
Petr Vaněk

Petr Vaněk

Kutná Hora, Sedlec, K nádraží 401, 28403
Tel: 606 936 409
Web: http://dlazba-kvalitne.cz
E-mail: Vanek_Petr@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Petr Vaněk

Kutná Hora, Sedlec, K nádraží 401, 28403
Tel: 606 936 409
Web: http://dlazba-kvalitne.cz
E-mail: Vanek_Petr@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel

  Další články

 • Jak si vybrat nový plotJak si vybrat nový plot

  Uvažujete o novém plotu a nevíte, jaký typ si vybrat, jak by měl vypadat a na jaké materiály vsadit? Jak dlouho který plot vydrží a o které ploty je třeba pravidelně pečovat?

 • Skládané řádkové zdivo PlayBlok vyzývá k hraníSkládané řádkové zdivo PlayBlok vyzývá k hraní

  Realizací oplocení ze skládaného řádkového zdiva PlayBlok si vlastně hrajete s tvarovkami různých formátů, barev a povrchových úprav, jako když tvoříte mozaiku. A výsledek stojí opravdu za to!

 • PlotPlot

  Ploty jsou historicky spjaté s budováním lidských obydlí a sídel (dávnověké osady, hradby měst a hradů, ...). Ploty kolem našich pozemků měly ještě nedávno hlavně úlohy vymezovací a bezpečnostní stavby. Dnešní rozsáhlá…

Diskuze na téma "Oplocení oddělí pozemky opticky i fyzicky"

Buďte první a napište komentář k  "Oplocení oddělí pozemky opticky i fyzicky"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE