Představujeme stavební systém, který umožňuje strojní zdění Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

S vápenopískovým stavebním systémem VAPIS lze zdít ručně i strojně, záleží na formátu konkrétních zdících prvků, tedy jejich rozměrech a hmotnosti. A právě strojní zdění urychluje výstavbu a šetří fyzickou námahu. Pokud k těmto vlastnostem připojíme schopnost vápenopískového zdiva udržet v interiéru příjemné klima v zimě i v létě i přes menší tloušťku stěn, dobré akustické vlastnosti a vynikající statiku, je na světě hodně silný konkurent ostatních zdicích materiálů.

Formáty pro strojní zdění

Pro strojní zdění pomocí minijeřábu jsou určené velkoformátové stavebnicové systémy VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E. Pomocí minijeřábu lze vyzdít až 4 m2 za hodinu (směrná pracnost zdění činí 0,25 h/m2).

Zdicí bloky VAPIS QUADRO jsou vyráběné v tloušťkách 115, 150, 175, 200, 240, 300 a 365 mm. Základním formátem jsou bloky 1/1 (50 × 50 cm), které tvoří obvykle 90 % zdiva. Doplňkové formáty 3/4, 1/2 a 1/4 pak umožňují zmenšit zdicí modul. Strojní zdění je možné v základním rastru 12,5 cm, přičemž je díky vyrovnávacím cihlám o výškách 5, 7, 10, 12 a 15 cm možné dosažení libovolného délkového a výškového modulu téměř bez řezání. Systémy QUADRO a QUADRO E jsou vyráběné v pevnostní třídě 20 či 25 MPa, objemové hmotnosti 2,0 nebo 1,8 a pevnost zdiva v tlaku se u těchto systémů pohybuje okolo 14 MPa.

Zdicí bloky QUADRO E jsou navíc vybavené integrovanými průchozími kanálky pro vedení elektroinstalací. Kanálky mají průměr 4 cm a jsou rozmístěné v ose zdicích prvků v rozestupech 12,5 cm. Elektroinstalace je osazována až po realizaci stěn, přičemž do kanálků je možné ukládat jakékoli rozvody (silnoproudé, slaboproudé i sdělovací). Výstavba z bloků s kanálky pro vedení elektroinstalací redukuje až o 75 % realizace svislých drážek a je zachován jednotný podklad pro tenkovrstvé omítky. Kabely je dokonce možné instalovat i dodatečně při užívání stavby, aniž bychom museli zasahovat do omítnutého zdiva.

Hlavní přednost systémů strojního zdění – čtyřnásobná rychlost práce!

Strojní zdění je určené především pro zdění větších budov, tedy bytových domů a domů řadových rodinných, kde je větší podíl nečlenitých jednoduchých zdí. Oproti ručnímu zdění je pak hlavním efektem přibližně čtyřnásobné zrychlení zdících prací. Vhodnou pomůckou pro dosažení dané efektivity zdění je kladečský plán stěn (tzv. spárořez). Provádí se ve speciálním software QUADROplan na základě projektové dokumentace již ve fázi přípravy stavby, kdy je provedena optimalizace zdiva kvůli minimalizaci prořezů. Zároveň jsou počítány přesné výměry a spotřeba materiálu. Díky kladečskému plánu je také umožněno plynulé zásobování stavby konkrétními stavebními prvky.

Systémy VAPIS určené pro strojní zdění jsou koncipovány především pro zdění větších budov, lze je však využít i při stavbách rodinných domů. Je však třeba počítat se skutečností, že u menších objektů, kde je vyšší podíl členěných stěn, především individuálních rodinných domů, dochází ke ztrátě rychlosti strojního zdění a tím snížení jeho efektivity. Je pak dobré zvážit, zda nebude efektivnější použití ručního zdění. Důležité je, že i při použití systémů strojního zdění zůstávají zachovány vlastnosti vápenopískového zdiva všeobecně, tedy např. vysoká únosnost a statika, výborné zvukově izolační vlastnosti, tepelná akumulace ve spojení s odpovídajícím zateplením tepelně izolační vlastností a v případě systému VAPIS QUADRO E i usnadnění provádění elektroinstalací ve fázi stavby.

Doplňkový sortiment systémů strojního zdění VAPIS

Důležitým prvkem systémů strojního zdění jsou vedle hlavních formátů vyrovnávací cihly (jak již bylo popsáno výše), dále jsou systémy strojního zdění doplněny systémovými překlady pro tenkovrstvou maltu o jednotné výšce 12,3 cm a v délkách od jednoho až do tří metrů. Možné je i použití překladů pro normální maltu (výška 11,3 cm), stejně jako systémových „U“ věncovek“. Samozřejmě se strojní zdění neobejde bez použití minijeřábu včetně osazovacího zařízení, vhodnými pomůckami mohou být jeřábový koš, montážní schůdky a dalších drobné doplňky (maltové dávkovače, kotvy pro tupý spoj zdiva apod.).

Patní vrstva a tupý spoj

Výše maltového lože (pouhé 2 mm) umožňuje relativně malou možnost korekcí rovinnosti zdiva v maltě. Nezbytná je proto správná realizace spodní (patní) vrstvy zdiva v každém podlaží. Zhotovit ji lze ze samotných bloků o výšce 24,8 cm, případně lze použít vyrovnávací bloky vyráběné ve výškách 5, 7, 10, a 12 a 15 cm. Pokud je stavěn pasivní dům, lze použít i vyrovnávací izolační blok VAPIS IZO. Patní vrstva je vůbec časově nejnáročnější fází zdění, jelikož se od kvality a přesnosti jejího provedení odvíjí i kvalita a přesnost dalších prací.

Ke spojení dvou stěn je nejčastěji využívána technika tupého spoje obou zdí ocelovou nerezovou kotvou. Styčnou spáru mezi podélnou a příčnou stěnou na tupý sraz je ze statických a akustických důvodů třeba celoplošně zamaltovat. Nutné je vložit kotvu do každé ložné spáry, vždy do čerstvého maltového lože shora (kotva se nesmí zasouvat – vytvořila by se kapsa) a vápenopískový blok následně usadit do čerstvého maltového lože s kotvou.

Vlastnosti vápenopískového zdiva VAPIS

Vápenopískové zdicí prvky VAPIS jsou vyráběné z přírodních surovin (jemný křemičitý písek - 92 %, nehašené vápno - 5 % a voda). Surová směs je lisována do konečného tvaru a poté tvrzena v autoklávu. Vysokou pevnost a objemovou hmotnost vápenopískového zdiva VAPIS umožňují právě pevné krystalické vazby křemíku a vápníku mezi zrnky písku. Díky vysoké stálosti těchto vazeb mají bloky VAPIS dlouhou životnost a po celou její dobu nemění své vlastnosti.

Vysoká objemová hmotnost zaručuje kromě dobré statiky i dobré akustické a tepelně akumulační vlastnosti zdiva. S čistým svědomím lze hovořit o stavbách pro budoucí generace a o materiálech budoucnosti schopných vyhovět budoucím požadavkům technologií (TZB), o kterých se nám do nedávna ani nezdálo a o mnohých se nám dosud ani nezdá. Zároveň zdivo VAPIS splňuje požadavky na snižování energetické náročnosti budov spolu s rostoucími nároky na kvalitu bydlení.

Domy z vápenopísku přitom nebudou za několik desetiletí tolik postižené amortizací a jejich vlastní hodnota nebude klesat.

VAPIS stavební hmoty s.r.o. Poslat poptávku