Stavba roku Středočeského kraje 2012

Cílem soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2012 je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. 

Vymezení soutěže

Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby - bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby - stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby.
Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2009 do 29. 2. 2012.
Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů EU), musí přihlašovatel prokázat, že byla realizována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zejm. že nevzešla z neregulérní soutěže o návrh.  

Porota - hodnocení soutěže

Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná a nezávislá sedmičlenná porota jmenovaná radou programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu poroty udělí rada nominace a titul a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění.
Jednotlivé stavby budou posuzovány podle těchto kritérií:
  • kvalita investičního záměru
  • začlenění stavby do okolí
  • architektonická kvalita stavby, tj. kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně technického a estetického řešení a jeho hospodárnost
  • kvalita stavebních a řemeslných prací
  • hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspornosti
  • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
  • další kritéria dle uvážení poroty

Přihlášení staveb, vyhlášení výsledků soutěže

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho projekci nebo realizaci, a která zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek.

Uzávěrka přihlášek: 29. 2. 2012

Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno doručit nejpozději do 29. 2. 2012 do 16,00 hod. na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Prezentační poplatek za jednu přihlášenou stavbu činí 5 000 Kč + 20% DPH.
V případě úhrady prezentačního poplatku v den uzávěrky je nutné provést platbu v hotovosti. 

Vypisovatelé soutěže:

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ, ČKAIT OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČSSI OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČKA OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST SPS PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY, OBEC ARCHITEKTŮ, KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY

Soutěž je vypsána pod záštitou: Hejtmana Středočeského kraje

Soutěž organizuje: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže

Informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.stavbaroku.cz

Mediálním partnerem soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2012 je internetový portál STŘEDOČESKÉSTAVBY.cz
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku