Tlaková zkouška instalací zabrání pozdějším haváriím

Potřebujete zjistit, zda jsou vaše rozvody studené, teplé a topné vody opravdu těsné? Ještě před omítnutím stěn v místech okolo instalací a položením obkladů se doporučuje provést tlaková zkouška. Nazývá se také zkouška těsnosti a slouží k odhalení netěsnících míst. Zde by mohlo dojít k únikům vody, které by zmařily část vašich investic. Tlaková zkouška se provádí v novostavbách, při rekonstrukcích a při opravách vnitřních rozvodů. 

Jak se provádí zkouška vedení teplé a studené vody

V dnešní době existují předpisy, jak tlakovou zkoušku vnitřního vodovodu a topné vody provádět. Uvádí detailní popis provádění tlakových zkoušek vzduchem a vodou. Zkoušku mohou provádět instalatérské firmy i přejímající technický dozor investora (tj. pravděpodobně majitele nemovitosti).
Tlaková zkouška se smí provádět nejdříve 2 hodiny po provedení svařování tvarovek a trubek. Měření se provádí na nejníže položeném bodu sítě. Samotná zkouška se potom provádí například tak, že se systém pečlivě odvzdušní a naplní vodou. Dočerpáním se vytvoří přetlak, tj.15 barů. Tento stav se pak udržuje po dobu půl hodiny. Potom se tlak může snížit na dalších 60, resp.90 minut, kdy nesmí dojít k žádnému úbytku vody. Jinou variantou je, že se měří úbytek tlaku po třiceti minutách a po šedesáti minutách znovu, přičemž povolený pokles tlaku je 0,2 bar. O celé zkoušce se vyhotoví protokol, ze kterého lze zjistit všechny relevantní parametry. Po dokončení tlakové zkoušky se vedení vyprázdní a vyčistí se tlakovým vzduchem, který neobsahuje žádný olej.
Některé typy tlakových zkoušek jsou určeny pouze pro plastová potrubí a některé jen pro kovy. Tlakové zkoušky podléhají daným normám. Nicméně jednotlivé typy potrubí mohou mít své doporučení od výrobců.

Zkouška těsnosti ústředního vytápění

Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Samotná zkouška se provádí tak, že se soustava naplní vodou, pečlivě se odvzdušní a celé zařízení se prohlédne (tj. všechna topná tělesa, armatury, spoje apod.). Při bližším prohlédnutí se nesmí projevit viditelné netěsnosti. Poté zůstane soustava 6 hodin napuštěna a provádí se nová prohlídka.

Vnitřní potrubí, které je uloženo na nepřístupných místech, se zkouší tak, že se napustí daná část vodou a dosáhne se zkušebního přetlaku, který se nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se zkoušená část potrubí prohlédne a nesmí se objevit žádné netěsnosti.

Po dokončení montáže

Za úspěšnou zkoušku těsnosti je v obou případech (jak ve vodoinstalacích, tak v instalacích topné vody) považováno, pokud se během prohlídky neobjeví žádné netěsnosti. Součástí zkoušek je i seřízení soustavy. Zkoušky těsnosti instalací trvají podle typu nejméně 60 minut, nejdéle pak 24 hodin.