Zemní práce při přípravě základové desky

Základová deska je souvislá betonová plocha vyztužená sítí železných prutů, jejichž umístění a typ navrhl statik. Protože je základová deska oproti základovým pásům vyplněným betonovou mazaninou dražší, používá se hlavně v místech, kde je neúnosné podloží (bývalé skládky, písky), kde vzniká velké zatížení na mnoha místech půdorysu stavby, a také tam, kde bude sklep pod hladinou podzemní vody, a bude tedy nutné sklep založit v uzavřené vodotěsné základové skříni. 

Jak stavba základové desky probíhá?

Po konzultaci s klientem se připraví realizační dokumentace pro stavbu základové desky, podle které geodet vytyčí stavbu, a nyní mohou začít zemní práce – skrývka ornice a hloubení základových pásů, uložení ornice na pozemku, rozvedení kompletního zemnícího systému (část uložená v zemi s vývody pro hromosvod) a příprava napojení technických rozvodů sítí a kanalizace pod základovou deskou. Firma zajistí dodávku veškerého materiálu, betonu do základových pásů, ztraceného bednění a provede finální betonáž základové desky.

Demoliční práce

Aby vznikl prostor pro novou stavbu, je napřed potřeba odstranit všechny staré a nepotřebné stavby. Pustit se do demolice svépomocí však může být nebezpečné a zdlouhavé, navíc je během demolice průběžně potřeba odstraňovat velké množství materiálu. Proto je rychlejší a bezpečnější objednat si firmu, která stavbu s pomocí zkušených pracovníků a moderní techniky odstraní, a zařídí odvoz a likvidaci odpadu dle vyhlášky o nakládání s odpady.

Výkopové a zemní práce

Čím jsou výkopové práce provedené rychleji, tím celá stavba základové desky vyjde levněji, protože nedochází ke zbytečným časovým prodlevám (například vlivem nepříznivého počasí) u na sebe navazujících prací. Odborná firma vybavená profesionální mechanizací provede kompletní zemní a výkopové práce i ve svažitém terénu a v omezeném prostoru. Položí základovou desku, zrealizuje inženýrské sítě včetně projektové dokumentace, dodávky materiálu a vyřízení všech náležitostí na stavebním úřadě. Zajistí zimní údržbu komunikací, včetně chemického i přírodního posypu, výkopy sklepů, základů RD, hloubení bazénů, čističek, jezírek, vytvoří komunikace, rozvede vodu, kanalizaci a plyn, zajistí projekční činnost, převoz zeminy, demolici, vyklízení budov, úklid sněhu atd.

Autodoprava a kontejnerová doprava

Díky autodopravě si nemusíte dělat starosti se sháněním přiměřeně velkého auta a kontejnerů k přepravě téměř jakéhokoliv materiálu, či odpadu. Autodoprava za vás zařídí dovoz a odvoz kusového i paletového zboží, sypkých materiálů, odpadu, řeziva, dopravu betonu, stavebnin, uhlí, dřeva, odvoz autovlaků, pomoc při stěhování a přepravu osob.
Odvoz všech druhů odpadů je zajištěn prostřednictvím kontejnerů, ve kterých můžete nechat odvézt suť, zeminu, bioodpad, směsný odpad, či odpad po demolici a vyklízení prostor. V kontejnerech pohodlně a bezpečně přepravíte písky, štěrky, dřevo, uhlí, beton, recykláty, paletové zboží, mechanizaci a stavebniny.
Kontejner vám firma ponechá přistavený potřebnou dobu k pohodlnému naložení odpadu, díky čemuž nebudete mít starosti s úklidem nebo s případným přebytkem materiálu. Poradí vám, jak třídit odpad s ohledem na životní prostředí a finanční náročnost likvidace, nebo vše mohou zaměstnanci firmy udělat za vás, včetně odvozu odpadu na skládku a vyřízení potřebné legislativy vztahující se k likvidaci odpadů.
Produkujete-li odpad dlouhodobě – například v zahradnictví či na stavbě, můžete si kontejnery dlouhodobě pronajmout a získat tak patřičné úložiště odpadu, který se zbytečně nepřekládá z místa na místo, a šetří tak čas a starosti s likvidací.